Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Visa rutor

Glad sommar i detta omställningens år!

Ett vanligt år brukar jag avsluta vårterminen med Almedalsveckan innan det är dags för ett par veckors återhämtning inför hösten. I år är inget vanligt år.

Trots att politikerveckan i Almedalen inte gått av stapeln denna vecka har vi inte saknat politiska utspel. Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, gick i måndags ut med de satsningar som regeringen gör för att mildra effekterna av coronapandemin. Fler personer ska få möjlighet att studera och det är naturligtvis ett bra sätt att satsa på utbildning i tider då man befarar lågkonjunktur.

Dock har de flesta satsningarna redan rullats ut under våren och jag har skrivit om dem i ett tidigare blogginlägg. Det nya som ministern presenterade i måndags var att Universitetskanslerämbetet, UKÄ, får i uppdrag att följa upp hur det har gått för lärosätena under pandemin och att lärosätena under ett år får lov att hyra ut bostäder till svenska studenter.

Universitet och högskolor har fått fler platser inom sommarkurser, basår, nätutbildningar, livslångt lärande och utbildningar inom bristyrken. För Lunds universitets del innebär det en förstärkning på cirka 50 miljoner kronor i år och nästa år.

Även innan coronapandemin har Lunds universitet sett behov av omställning. Dels gällande digitalisering, dels gällande att rusta studenter för en arbetsmarknad där breda kunskaper för att kunna ta sig an komplexa och globala frågor kommer att behövas. Prorektor Sylvia Schwaag Serger har lett arbetet med att bredda utbildningarna och också sett hur vi kan utveckla utbildningar inom AI och digitalisering, inte minst som en del i omställning och för kompetensutveckling.
Inom kort kommer universitetet att lansera en ny utbildningssatsning inför hösten och där flera fakulteter samarbetar. Håll utkik efter den på lu.se!

Coronapandemin är långt ifrån över och även höstterminen kommer att vara annorlunda. Jag vet att det görs ett enormt arbete på fakulteterna för att klara av den omställning vi genomgått och fortsatt kommer att genomgå.
Men med all den initiativförmåga, det engagemang och goda vilja från medarbetare och studenter som jag sett under vårterminen är jag säker på att vi både kan bereda plats för många fler som söker sig hit till Lunds universitet och dessutom fortsätta utveckla vårt utbildningsuppdrag i höst.

Bloggen pausar nu ett par veckor och jag passar på att önska alla en skön sommar! Ta hand om er!

Och som alltid – all information gällande hur Lunds universitet hanterar corona finns på lu.se/corona. Håll dig uppdaterad där!

Torbjörn

02 juli, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Carl von Linné förtjänar statystatus – andra kanske inte

Lunds universitet har en tydlig värdegrund, som är ett mycket viktigt fundament för vår verksamhet. I den står bland annat att verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Det finns många pågående strömningar i världen just nu och en del av dem är mycket oroväckande. Bland de samhällstendenser som jag är riktigt bekymrad över finns ökad polarisering och ökad nationalism med inslag av starka rasistiska budskap i politik och i debatt. Detta är påtagliga hot, inte bara för demokratin i stort, utan även för Lunds universitets egen verksamhet. Universitetet är ingen isolerad ö i samhället utan en del av det.

Rasism och främlingsfientlighet hör inte hemma på Lunds universitet. Att motverka dessa krafter har vi i ledningen ett delat ansvar för tillsammans med medarbetare och studenter. Jag vill uppmuntra anställda och studenter att bidra på så sätt som de finner bäst för att påverka politiken och samhället genom att rösta, debattera, demonstrera, bilda nätverk, volontärarbeta eller skänka bistånd och hjälpa till där det behövs.

Som universitet ska vi bidra med att nå studenter, allmänhet och policymakers med kunskap om olika samhällsfrågor och samhällsproblem såsom rasism, genom föreläsningar, debatter, seminarier och samarbeten.

Den pågående massrörelsen mot rasism som vi ser i världen nu är ett exempel på där människor vill göra skillnad och stå upp mot förtryck och orättvisor.

En av följderna av denna rörelse är att med rätta ifrågasätta statyer av personer som med dagens ögon stått för förtryck, massmord eller andra vidrigheter. Jag tycker själv att en staty av en slavhandlare är mycket provocerande.

Nu har även statyn som föreställer Carl von Linné vid Petriplatsen i Lund blivit ifrågasatt och vandaliserad och med antydningar att Carl von Linné kan kopplas till rasism. Lunds universitet äger statyn och tillhörande plats och statyn förvaltas av kommunen. Varför är vi stolta över Carl von Linné? Är han värd en staty?

Carl von Linné har betytt oerhört mycket för vetenskapliga framsteg inte minst inom botaniken och zoologin. Han är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän och har hjälpt oss att förstå naturens uppbyggnad och biodiversitet. Han är väl värd sin staty och att koppla just honom till dagens rasism är långsökt, historielöst och olyckligt. Det går inte att jämföra honom med slavhandlare eller despoter med många liv på sitt samvete.

Vetenskap och vetenskapliga framsteg måste alltid ses i sin historiska kontext. Det finns mycket som gjordes för några sekler sedan vid universiteten som idag skulle anses vara inhumant, oetiskt och fullständigt otänkbart. Synen på människor var helt annorlunda då och ett exempel är de samlingar som vi har av mänskliga kvarlevor vid Historiska museet som köptes in från olika delar av världen på 1800-talet. Istället för att gömma undan dessa historier har vi vid universitetet varit måna om att de ska föras ut i ljuset och upplysas om. Bara med den historiska kunskapen kan vi förstå den tid vi lever i nu.

Statyer världen över har rests av många olika skäl och det är inte fel att ifrågasätta om de är fortsatt relevanta. Diskussionen om rasism och vad vi egentligen hyllar är mycket viktig – vi ska vara medvetna om vad som omger oss i det offentliga rummet och hur detta medvetet eller omedvetet kan påverka oss.

I Universitetets stora konstsamling finns också porträtt på människor som går att ifrågasätta på flera sätt – t.ex kungar och härskare med många liv på sina samveten. Men dessa porträtt säger mycket om vår historia – som kan berättas på flera sätt och ur flera olika vinklar.

Vissa statyer – dock inte den på Carl von Linné! – har säkert spelat ut sin roll. Men min grundinställning är trots allt att hellre lägga till kunskap och goda förebilder i det offentliga rummet, förklara den historiska kontexten kring gamla målningar och statyer, än att ta bort, förstöra och gömma undan historia, även den som vi inte är stolta över.

Slutligen: Carl von Linné är en vetenskaplig gigant och förtjänar att hyllas. Så varför inte, i tider då vi inte så lätt reser utomlands, greppa en flora och ge dig ut på upptäcktsfärd i Sveriges landskap och upptäck växternas artrikedom såsom han gjorde.
Torbjörn

24 juni, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Framtidsplaneringen går framåt för etablering på Science Village

I långa perspektiv och projekt – sådana som sträcker sig flera decennier framåt – är det viktigt att stanna upp vid milstolparna som passeras längs vägen.

Vi har nått ett par sådana milstolpar i vår och som jag menar kommer att ge stor skjuts framåt för arbetet med att etablera verksamhet på Science Village. En milstolpe består av ett mycket viktigt principbeslut och som Universitetsstyrelsen fattade i förra veckan. Det handlar om att det nu finns enighet om att etablera både grundutbildning och utbildning på avancerad nivå på Science Village.

Den här frågan har varit central alltsedan den tillsatta projektgruppen började utreda förutsättningarna för att etablera akademisk verksamhet på Brunnshög i området mellan de båda forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Projektgruppen har lagt ner ett stort arbete på att inkludera kårernas studentrepresentanter för att analysera hur studentlivet kan komma att påverkas av att inte bara forskning och utbildning på avancerad nivå, utan även grundutbildning förläggs på Science Village. Det är väldigt roligt att vi nu har studenterna ombord i frågan. Personligen är jag övertygad om att utbildning och forskning måste vara sammanflätade för att nå högsta kvalitet och det måste givetvis gälla även kommande verksamhet på Science Village.

Jag vill rikta ett stort tack till projektgruppen under ledning av Olle Söderman som har arbetat med att ta planerna på Lunds universitets etablering på Science Village vidare i vår. Läs gärna mer om vårens arbete på projektbloggen.

Jag är också mycket imponerad över Lunds universitets vision för etablering i Science Village som arbetats fram av en arbetsgrupp under ledning av prorektor Sylvia Schwaag Serger. Arbetet är inne i sitt slutskede och idag diskuterade vi innehållet på rektors ledningsråd.

Lunds universitets etablering av verksamheter på Brunnshög rymmer helt unika möjligheter att forma ett internationellt framstående forsknings-, innovations och utbildningscentrum och bli en viktig mötesplats för olika lärosätens och företags forskning och utveckling. Alla delar av Lunds universitet berörs, direkt eller indirekt, av de möjligheter som etableringen medför. Eftersom etableringen är strategiskt betydelsefull för Lunds universitet finns behov av en uttalad vision riktad till medarbetare, studenter, samarbetspartners, intressenter och investerare – alla vars engagemang är så viktigt för att vi ska kunna forma denna unika del av universitetet som utgörs av området mellan forskningsanläggningarna. Här planeras en stadsmiljö som ska upplevas som levande och stimulera människors sinnen, med universitets- och högskolefilialer, studentliv, företagsnärvaro, science center, gästbostäder, forskningsinstitut, gym, restauranger och caféer.

Ja, i dessa tider är det fantastiskt att få höja blicken och planera för framtidens möjligheter!

På betydligt kortare sikt står midsommar för dörren och jag önskar alla en riktigt trevlig sådan.

Torbjörn

 

 

 

18 juni, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Crafoords handlingskraft hjälper strandsatta internationella studenter

Jag har sagt det förr, men det tål att upprepas: donationer spelar en ovärderlig roll för Lunds universitet. Med hjälp av donationer från icke vinstdrivande organisationer, företag och privatpersoner har universitetet kunnat stärka många områden: forskning, utbildning, tjänster, stipendier, utrustning, infrastruktur och byggnader.

Lunds universitet har cirka 8500 internationella studenter, varav 1680 kommer inom utbyten och 1530 är betalande studenter. Vi har flest internationella studenter av alla svenska universitet. De internationella utbytena och samarbetena inom forskning, utbildning och innovation är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva excellent verksamhet och omvänt, när vi håller excellens vill världens bästa forskare och studenter söka sig till oss. Vi vill givetvis värna alla internationella studenter och anställda då de har stor betydelse för universitetets framgångar och utveckling. 

Under coronapandemin har våra internationella studenter haft det extra svårt på grund av distansutbildning, social distansering och svårigheter att resa. En del av dem, till exempel de studenter som inte kan ta sig hem efter examen nu i juni på grund av hemländernas reserestriktioner, riskerar att drabbas ännu hårdare.

Utan studier och möjlighet till försörjning genom arbete när uppehållstillståndet har gått ut riskerar studenter, särskilt från ekonomiskt utsatta områden, att få det mycket tufft under och efter sin ofrivilligt förlängda Sverigevistelse. Många studenter är väldigt oroliga över sin situation.

Mycket snabbt agerade Crafoordska stiftelsen när de uppmärksammades på detta. De har därför donerat 900 000 kronor till stipendiefonden ”Lund University Global Scholarship Fund” och dessa pengar öronmärks till internationella studenter som behöver finansiering med anledning av coronapandemin. Donationen beräknas kunna hjälpa mellan 30-90 studenter med försörjning under maximalt 90 dagar. Det är en mycket värdefull insats för denna grupp utsatta studenter i denna turbulenta tid!

Torbjörn

 

10 juni, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ovanlig rektorsuppvaktning visar studenternas fantastiska engagemang

Jag vill rikta ett stort tack till Lunds universitets alla studenter som har tagit sig igenom en mycket ovanlig studietermin och dessutom tvingats se flera av sina sociala evenemang gå om intet i vår. De flesta traditioner och högtider har inte gått att genomföra såsom stora fester och baler.

Men jag är glad för att studentkårerna hållit fast vid en fin tradition mitt i rådande pandemi – den att uppvakta rektor. Synpunkter på och goda råd till universitetsledningen är alltid välkommet, kanske särskilt i en tid som denna.

Så, precis som traditionen bjuder, har studentkårerna uppvaktat rektor i år men vid en ovanlig tidpunkt, på ett ovanligt ställe och i ett ovanligt format. På självaste nationaldagen, en månad senare än vanligt, presenterades studenternas digitala version av 2020 års rektorsuppvaktning.

Torbjörn

 

 

 

 

 

06 juni, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Campusundervisning igen

Vi fick idag ett glädjande besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen gällande lättnader för distansundervisning på högskolor och universitet till sommar och höst – med start den 15 juni.

Det ger oss möjlighet att återigen bedriva undervisning på campus och nu får vi se närmare på hur det låter sig göras i detalj – men jag är säker på att fler än jag drar en lättnadens suck idag. Fortsatt gäller dock Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer om bland annat social distansering och samlingar med färre än 50 personer. Beslut om vad dagens besked innebär för Lunds universitet kommer inom kort och du hittar alltid den senaste informationen på lu.se/corona.

Verksamheten har genomfört en fantastisk omställning till distansundervisning under våren. Med detta stora kliv framåt är vi bättre rustade än någonsin att bedriva digital undervisning.
Digital undervisning kommer också att bestå i de fall där denna metod gagnar inlärning och kvalitet. Troligtvis behöver vi även under hösten ersätta storföreläsningar på plats med distansundervisning av smittskyddsskäl.

Distansundervisning i all ära. Trots allt finns det flera moment inom våra utbildningar, laborationer till exempel, som fungerar bäst genom att bedrivas fysiskt på plats i lärosalar. Dessa moment har varit svåra att ersätta med distansundervisning. Ett enormt engagemang bland anställda, inte minst lärare och studenter, har gjort det möjligt; man har vänt och vridit på alla möjligheter, planerat om, anpassat sig till rådande läge och försökt göra det bästa av situationen.

Vi har en fortsatt utmanande tid framför oss, coronapandemin är långt ifrån över. Det ställs fortfarande stora krav på social distans. Även sommaren och hösten kommer därför att vara ovanliga i universitetsvärlden och utanför, men dagens besked underlättar sommarens och höstens utbildningsplanering.
Torbjörn

29 maj, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Unga behöver en ljus framtid – universiteten kan bidra

Vi är inne i den absolut finaste tiden på året, maj/juni och Lundagård är lika prunkande som vanligt. Ovanligt är dock avsaknaden av de hektiska förberedelserna inför doktorspromotionen som är en högtid jag och många med mig normalt ser fram emot under hela våren. Ovanligt kommer det också att vara utan studentflak på gatorna runt om i Sverige i år.

Det är mycket tyst och stilla på campus jämfört med hur det brukar vara när sommaren står för dörren och studenter normalt flockas i parkerna. Jag hoppas att alla orkar hålla ut och hålla avstånd ännu en tid, det är fortfarande social distansering som gäller.

Det kommer en tid efter corona och vi tittar redan på hösten och planerar för framtiden. När gymnasieungdomar får se sina firanden och festplaner revideras är det desto viktigare att samhället kan erbjuda unga en ljus framtid trots allt.

Söktrycket till landets universitet och högskolor har i år varit rekordstort. Till höstens utbildningar ökade antalet ansökningar till Lunds universitet jämfört med i fjol med 18 procent (16 procent i hela landet). Det kan säkert vara en coronaeffekt, vid befarad lågkonjunktur söker sig fler till utbildning eller vidareutbildning och vi har tyvärr sett många varsel i år.

Detta vet givetvis regeringen och har under våren kommit med ett antal åtgärder riktade till universitet och högskolor för att mildra coronakrisens effekter. Sektorn har fått 6000 nya platser för sommarkurser i år, 1300 utbildningsplatser för i år och 2600 platser för 2021. Därutöver en satsning på basår med 2000 helårsstudenter innevarande år och 4000 helårsstudenter nästa år. Och det är självklart att universitet och högskola ska vara en del av lösningen när många riskerar att gå ut i arbetslöshet. Utbildning är en mycket bra investering både på ett individplan och på ett samhällsplan och Sverige som kunskapsnation konkurrerar främst med högteknologi och innovation.

Vid Lunds universitet har det arbetats mycket hårt under våren för att kunna omsätta de riktade resurserna med kort varsel.
Nya satsningar på uppdragsutbildning finns och ett stort arbete har lagts ner för att skapa nya sommarkurser som för övrigt ännu går att söka. Vi har även långt gångna planer på nya basår inom medicin, naturvetenskap, teknik samt en introduktionstermin. En del av dessa basårssatsningar kommer att kunna sökas redan inför hösten.

Effekterna av coronakrisen i form av bland annat hög arbetslöshet kommer säkert att märkas under en tid framöver. Universitet och högskolor behöver därför långsiktiga satsningar och fler platser som gör att fler unga kan börja studera. Vi har kapaciteten och viljan att ta emot fler studenter – och det är olyckligt om många gymnasieungdomar får vända i dörren på grund av för få platser på universiteten.

När nu regeringen satsar på sommarkurser, basår och uppdragsutbildning – vi har fått extra medel för 2020 och 2021 – är det också viktigt att resurserna inte dras tillbaka när krisen är över. Och om universiteten i ökad utsträckning får fler permanenta platser som vi självständigt kan förfoga över kan vi ge fler personer utbildning och dessutom större möjligheter att styra kurs- och programutbud efter förändrade behov.

Vi väntar också på besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen kring distansutbildning till hösten. Jag hoppas att ett sådant besked kan komma inom kort.

Nyligen kom dock regeringen med besked om att Lunds universitet får cirka fyra miljoner kronor till distansutbildning och öppna nätkurser under 2020. Universitetet har tagit ett stort kliv framåt gällande digitaliseringen av utbildningen med anledning av corona, och alla de initiativ och den förnyelse vi sett i vår ska fortsätta – morgondagens utbildning i form av ökad digitalisering, är här för att stanna inom de kurser och moment där de kan bidra till ökad kvalitet.

Vi hoppas att både undervisning och laborationer ska kunna ges på campus höstterminen 2020 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning – beredd till bådadera är ju universitetets devis. Oavsett om utbildningen kommer att ske på distans eller på campus arbetar Lunds universitet för att utbildningen och studiesituationen ska bli den bästa tänkbara.

Torbjörn

26 maj, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Debatten om AD:s dom fortsätter

Arbetsdomstolens dom som jag skrev om i förra veckan, här och i en debattartikel i Sydsvenskan, har väckt mycket uppmärksamhet i sektorn och jag har fått mycket återkoppling. Av de kommentarer jag får står en övervägande majoritet bakom Lunds universitets hållning i frågan.

Och det är en principiellt viktig diskussion att föra – den om hur forskningsfusk kan bedömas, hur forskningsfusk ska hanteras och av vem.

I helgen publicerade Sulfs förbundsdirektör Git Claesson Pipping ett svar på den debattartikel jag skrivit i Sydsvenskan och idag svarar jag på Claesson Pippings inlägg.

Även i Svenska dagbladet har debatten gått vidare efter att professor Nils-Eric Sahlin publicerade sin debattartikel i ämnet. Hans slutreplik finns att läsa här i länken.

Tack alla som hör av er i frågan!
Torbjörn

12 maj, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

AD:s dom är ett dråpslag mot hederlig forskning

I Sverige är den största vetenskapliga skandalen fallet Macchiarini, kirurgen som tilläts utföra operationer med konstgjorda luftstrupar utan vetenskaplig förankring. Det visade sig också att han hade fabricerat sina forskningsresultat.

I värsta fall kan felaktiga forskningsresultat leda till att människor dör plågsamt, såsom i Macchiarinifallet. Men all typ av forskningsfusk leder oavvisligen till att förtroendet för forskning undergrävs. För ett universitet är det därför grundläggande att det finns fungerande instanser för att bedöma eventuellt forskningsfusk och att i de fall där forskningsfusk upptäcks får det konsekvenser för forskaren. Det kan handla om varning i mindre allvarliga fall eller, om forskningsfusket visat sig flagrant eller återkommande, till att forskaren får sluta sin anställning.

En färsk dom i Arbetsdomstolen har väckt stor uppmärksamhet i vetenskapssamhället. Det handlar om ett ärende där Lunds universitet avskilt en forskare som fällts för forskningsfusk.

Med anledning av domen har jag idag skrivit en debattartikel i Sydsvenskan.

Även professor i medicinsk etik, Nils-Eric Sahlin, har skrivit en debattartikel i ämnet, mycket läsvärd, i Svenska dagbladet.


Enligt gällande lagar och förordningar åligger det akademin att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet. Det är ett klokt system, jag skulle vilja påstå det enda tänkbara. För att det vetenskapliga systemet ska fungera måste andra forskare med hög vetenskaplig kompetens finnas i kontrollsystemet.

År 2018 fälldes en forskare av Lunds universitet för oredlighet i forskning gällande två medicinska studier. Ärendet utreddes grundligt av en oberoende nämnd som i sin tur anlitade tre sakkunniga, varav två internationella. Det rådde ingen tvekan om att resultaten såsom de framställts i studierna var felaktiga. De sakkunniga var överens om detta, och det var även nämnden. Universitetet kom fram till att forskaren genom grov oaktsamhet i den ena studien och genom uppsåt i den andra hade handlat på ett sätt som lett till falska eller förvrängda forskningsresultat. Således ett mycket klart fall av forskningsfusk, det råder ingen tvekan om det i vetenskapssamhället.

Forskaren blev så föremål för ett ärende i universitetets Personalansvarsnämnd som enhälligt beslutade att forskaren skulle skiljas från sin tjänst. Forskarens centrala fackliga organisation tog strid för sin medlem och ärendet hamnade i Arbetsdomstolen.

Notera att Arbetsdomstolen är en domstol för arbetsrättsliga tvister och inte en överprövningsinstans för forskningsfusk. Domstolen har således haft i uppgift att avgöra om Lunds universitet gjort rätt som avskilde forskaren från sin tjänst efter att hen fällts för forskningsfusk.

AD:s dom är uppseendeväckande. Arbetsdomstolen som alltså inte ska överpröva beslut om forskningsfusk ansåg att forskarens ståndpunkt i fuskfrågan inte var motbevisad. Därmed finns heller inte grund för avsked. Detta trots att det finns ett fällande beslut om forskningsfusk från 2018 som vetenskapssamhället står enat kring. Domstolen har inte själv genomfört en utredning av forskningsfusk, det har den inte kapacitet, sakkunskap eller uppdrag att göra. I domen har AD därför inte kunnat bedöma bevisvärdet av den samlade vetenskapliga analysen.

Domen ger en olycklig och helt felaktig bild av att det inte förkommit forskningsfusk. Det stämmer inte. Forskaren är utredd och fälld för forskningsfusk i en oberoende granskning och efter grundlig genomlysning av internationella sakkunniga. AD:s dom kan inte ändra på det beslutet.

För universitetets vidkommande är det uteslutet att forskaren i fråga ska kunna fortsätta sin forskarkarriär vid Lunds universitet. Det innebär att Lunds universitet kommer att tillämpa §39 i Lagen om anställningsskydd, LAS. Den gäller för arbetsgivare som vägrar att rätta sig efter en dom efter att en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande. Anställningsförhållandet anses då som upplöst och arbetsgivaren får för sin vägran betala skadestånd enligt en särskild taxa. Jag är övertygad ett avskiljande från tjänsten och ett skadestånd är ett pris som är värt för samhället att betala i detta fall.

Det är tydligt att vi nu sett ett olyckligt resultat av två krockande myndighetsbeslut som kan få förödande konsekvenser för vetenskapssamhället och dess möjligheter att stävja forskningsfusk. Med ett sådant här system finns inte en rektor i detta land som kan gå i god för att de kan hålla rent hus för forskningsfusk.

För att inte äventyra forskningens trovärdighet måste regering och riksdag tydliggöra vem som har mandat att avgöra forskningsfusk i Sverige. Akademin eller Arbetsdomstolen?

Domen ger därutöver signaler om att en forskare som fälls för forskningsfusk, istället för att bli av med arbetet, kan gå via Arbetsdomstolen och få skadestånd för sitt fuskande.

Torbjörn

05 maj, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Att längta är vackert

Siste april och förste maj är speciellt för studentstaden Lund. Varje vår präglas dessa dagar av fest, sång och studentspex – Lundagård, Stadsparken och Botaniska trädgården fylls av unga som har hela livet framför sig.

Och det är just det, unga har hela livet framför sig. Det kommer ett nytt tillfälle nästa vår att fira. Håll ut! Att vi nu hjälps åt att hålla avstånd och att inte samlas i stora grupper är viktigt för att hålla smittspridningen under kontroll.

Det har visat sig vara utmanande med eget ansvar för social distansering. Trots flera åtgärder i studiemiljöerna som är öppna, såsom att glesa ut möblemanget, sätta upp skyltar och plexiglas hittar människor kreativa sätt för att sitta nära. Men jag vill understryka att vi vill kunna hålla lokaler med kurslitteratur, skrivare och datorer öppna för alla dem som behöver åtkomst till detta i sina distansstudier. Det är nog utmanande som det är för studenter och lärare att ha distansundervisning och risken är att studenter som redan har det tufft med studierna drabbas ännu hårdare utan tillgång till studiemiljöer. Låt oss slippa stänga lokalerna helt – respektera avstånden och vistas inte längre i studiemiljöerna än nödvändigt.

Förste maj brukar jag stå på trappan till Universitetshuset och svara studenterna på deras tal. Så blir det inte i år. Och egentligen är det enda jag vill säga till studenterna  i år: Tack för att ni bidragit så fantastiskt till att Lunds universitet har klarat av att ställa om till distansundervisning från en dag till en annan. Tack för tålamodet, förståelsen och engagemanget. Det är utmanande tider – men det går över förväntan och det går över!

Det kommer en ny vår. Då luktar Stadsparken förhoppningsvis inte gödsel utan vårvarmt gräs.

Det finns något vackert i längtan.

Torbjörn

30 april, 2020

Inlägget postades i

Allmänt

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg