Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Visa rutor

Hållbarhetsarbetet stärks på punkt efter punkt

Under det senaste året har arbetet med hållbarhet tagit riktig fart och vi har nu satt ett antal övergripande planer och strategier som gör att vi nu har alla förutsättningar att få bästa möjliga genomslag för hållbarhetsarbetet på universitetet men även för att bidra till samhällets omställning till en hållbar utveckling.

Nyligen kunde vi presentera ett utökat uppdrag för Hållbarhetsforum och förra hösten klubbade vi igenom en hållbarhetsstrategi. Sedan dess har ett otroligt arbete lagts ner för att ta fram en hållbarhetsplan för 2020 – 2026 som kan kopplas till den övergripande strategin. Jag är djupt imponerad över den plan som nu är framtagen och som vi kunde besluta om i förra veckan. Så många människor har varit engagerade i att ta fram planen, inte minst miljöchef Claes Nilén. Den är omfattande, tydlig och framförallt inspirerande!

Här finns mål för utbildning, forskning och samverkan. Sedan länge har vi identifierat att universitetet kan bidra som mest för hållbarhet just genom utbildning, forskning och samverkan och genom den ämnesbredd som finns på Lunds universitet. Men som arbetsplats- och studieplats för tiotusentals människor kan vi också göra mycket. Planen har därför även mål för universitetets arbetsmiljö, upphandling, divestering, lokaler och byggnader, återvinning, mat och konferenser och kemikaliehantering. Och för våra resor, det som kanske har debatterats och ifrågasatts mest av studenter och personal de senaste åren.

Det finns ett stort engagemang kring hållbarhet och klimatfrågan och kunskapen är stor vid universitetet för frågorna. Planen ger en utmärkt sammanfattning av detta och med dess genomförande kommer Lunds universitet att bidra till en hållbar framtid.
Torbjörn

16 november, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Hållbarhetsforum får utökat uppdrag med studenter och inom utbildning


De senaste åren har vi sett ett allt större engagemang för klimat- och hållbarhetsfrågor från omvärlden, bland anställda och studenter. Universitetsledningen har t.ex. tagit emot klimatupprop och runt om på universitetet har många initiativ tagits för en hållbar framtid.

Ett viktigt nav för att koordinera forskning inom hållbarhet vid LU samt för att föra ut och föra dialog med det omgivande samhället gällande hållbarhetsfrågor har Hållbarhetsforum varit. Det är också i samarbete med Hållbarhetsforum som universitetsledningen tog fram och beslutade om en långsiktig strategi för hållbar utveckling förra hösten.

Sedan en tid tillbaka har vi även sett över Hållbarhetsforum och deras uppdrag för att se om vi kan göra något ytterligare för att stärka det övergripande arbetet kring hållbarhet vid universitetet. Genomlysningen har resulterat i att Hållbarhetsforum får ett utökat uppdrag och vi förstärker resurserna till fyra miljoner kronor om året från två miljoner kronor om året från och med 2021. Hållbarhetsforum blir också permanent. Allt sedan starten 2013 har de fått förnyat uppdrag var tredje år men deras uppdrag blir nu löpande. Hållbarhetsfrågorna är långsiktiga och därför är det också viktigt att vi ger Hållbarhetsforum långsiktiga förutsättningar för planering, organisering och finansiering.

Den största förändringen i Hållbarhetsforums uppdrag är satsningen på ökad hållbarhet i utbildningarna samt ökad studentmedverkan. Detta är ett viktigt steg vi nu tar för att kunna genomföra strategin för hållbar utveckling på ett effektivt sätt.

Vi har också förtydligat Hållbarhetsforums roll som strategiskt ledningsstöd, där forumets styrgrupp blir en viktig länk till fakulteternas arbete med hållbarhetsfrågor.

Det finns så stort kunnande, många idéer och ett fantastiskt engagemang vid universitetet kring hållbarhetsfrågor. Universitetet är redan en framträdande aktör på hållbarhetsområdet och med den ämnesbredd som ryms här kan vi svara mot alla de utmaningar som beskrivs i Agenda 2030. Det är genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund som vi kan göra störst skillnad för att lösa de globala utmaningarna, även om vi inte på egen hand kan bygga ett hållbart samhälle. Med ett utökat uppdrag till Hållbarhetsforum kommer vi ytterligare ett steg på vägen!

Torbjörn

 

 

04 november, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Universitetet rustat med tioårig strategi för starka forskningsområden

Den här hösten väntar vi på att regeringen ska presentera forskningspropositionen för de kommande åren. Jag hoppas att vi får se en proposition med tydligt fokus på excellens och med stora, långsiktiga specialsatsningar. Jag hoppas också att regeringen satsar där möjligheterna är störst att nå internationell toppklass.

Under många år har Lunds universitet attraherat anslag för flera stora, tvärvetenskapliga miljöer såsom Linnémiljöer och Strategiska forskningsområden, SFO:er. Detta är miljöer i internationell toppklass och de har tagit sig an vår tids mest angelägna frågor. Med lång erfarenhet av att hysa den här typen av excellenta miljöer vet vi att det tar tid att bygga upp och formera dem.

I ledningen har vi varit måna om att ta vara på den kompetens, erfarenhet och kunskap som våra strategiska forskningsområden har genererat genom åren.
Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen har i samarbete med koordinatorerna för SFO:erna gjort ett stort arbete för att utkristallisera de olika framgångsfaktorerna och omsätta dem till en strategi för de kommande tio åren. Denna strategi ligger nu till grund för att vi ska kunna utveckla redan existerande strategiska områden på bästa sätt men även för att universitetet ska kunna utveckla helt nya profilområden.

Det känns väldigt bra att vi har en långsiktig strategi på plats innan forskningspropositionen kommer och att Lunds universitet står väl rustat för att ta sig an de komplexa frågor som världen har att lösa. Strategin tillsammans med den universitetsövergripande forskningsutvärderingen RQ20, vars rapport kommer i december, blir en bra bas för nästa ledning att stå på och för att föra frågorna om excellent, tvärvetenskaplig forskning framåt och vidare in i framtiden.

Torbjörn 

19 oktober, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Krafter sätts i rörelse när Framtidsveckan kör igång

Inte helt som vanligt, men ganska sig likt. Mer digitalt men även fysiskt. När årets Framtidsvecka drar igång nästa vecka ligger coronapandemin som en fond, men tillåts inte ta hela utrymmet och det tror jag att många har längtat efter. Universitetet är ju en plats där en mångfald av ämnen samsas och det är klart att denna bredd även ska komma till sin rätt under detta år som präglats så starkt av covid-19. Det finns en tid och ett liv bortom 2020. Vilka krafter finns i rörelse och kommer att kunna påverka samhället och naturen framöver?

Framtidsveckan är universitetets årliga populärvetenskapliga satsning där angelägna framtidsfrågor lyfts. Årets tema är ”Krafter i rörelse”. Klimatförändringarna är givetvis en stark sådan kraft, så hur kan en fossilfri framtid se ut? Det ämne som jag själv funderar mycket på, antidemokratiska krafter och hur de påverkar vårt samhälle, kommer också att lyftas.

Kriser som hävstång för att utvecklingen ska ta en annan riktning, att leva i en värld med utbredd antibiotikaresistens, följder av att samla in hälsodata via Artificiell intelligens och musik som läkande kraft, ja det är ett axplock av ämnena under framtidsveckan – alla högaktuella.
Passa på att ta del av föreläsningar, seminarier, guidade rundturer och specialkomponerade musikaliska verk, flera av seminarierna finns på nätet.

Torbjörn

 

09 oktober, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Team byggs upp för att stötta i frågor om sexuella trakasserier

I kölvattnet av #metoo sjösatte vi ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier, vid Lunds universitet. Projektet Tellus  har sedan starten 2018 genomlyst denna fråga ordentligt. Kunskapen och materialet som samlats in är omfattande och rör även kränkande särbehandling och trakasserier kopplat till någon av grunderna i diskrimineringslagen.
Resultaten från intervjuer och en enkät har presenterats för anställda och studenter två gånger, en gång i våras och igår under ett webbinarium. Nu är också resultatrapporten färdig och kan läsas och laddas ner på projektet Tellus projektblogg.

Bland anställda och doktorander som svarat i projektets enkät uppger 25 procent av kvinnorna och 7 procent av männen att de någon gång under sin anställning vid Lunds universitet upplevt att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Bland studenterna var motsvarande siffror 27 procent för kvinnorna och 11 procent för männen. Fler och fördjupade resultat finns att läsa i rapporten.

Vi vet att sexuella trakasserier ger negativa effekter på hälsa och välbefinnande hos de som utsatts. Därmed är det ett arbets- och studiemiljöproblem som vi i ledningen har velat prioritera.
En del av Tellusprojektet har också varit att ta fram förslag på hur universitetet kan stärka sitt arbete för att förhindra sexuella trakasserier. Som en följd av detta har vi nu avsatt medel till ett team som byggs upp under hösten. Teamet består av personal med kompetens inom diskrimineringslag och arbetsrätt och ska även fungera som stöd till verksamheten i ärenden som rör studenter. Totalt består teamet av tre personer och 1,5 årsarbetstid.

Tellus har varit ett viktigt projekt och jag är tacksam över medarbetare och studenter som under projektets gång både har berättat om sina erfarenheter men också engagerat sig för att vi ska ha en bra arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier.
Torbjörn

29 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nya utbildningsplatser och digitalisering med kvalitet för framtiden

Budgetproppen kom i veckan. Historiskt stor har den redan kallats av många, och med klart fokus på att dämpa de negativa ekonomiska effekterna av pandemin. Att vi inom sektorn kan bidra till samhället genom att ta in fler studenter som kan skaffa sig utbildning i tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet är givetvis något vi är både glada och stolta över. Redan i våras fick vi ett antal besked om nya platser för att dämpa effekterna av coronapandemin och ansökningarna till högre studier har varit rekordstort i år. I proppen aviseras 19000 nya högskoleplatser till sektorn 2021 och Lunds universitet får 1380 av dessa.

Vi har redan satt igång arbetet med hur dessa extra medel ska fördelas i verksamheten och under torsdagen diskuterar vi detta i rektors ledningsråd. Universitetet har flera satsningar i rullning för att kunna möta fler studenter. Det kan gälla studenter som behöver fortbildning eller som vill bredda sina kunskaper efter en examen. Studiechansen (där introduktionstermin, tematerminer och vidareutbildning har öppen anmälan till den 15 oktober) och basår är exempel på detta liksom vår satsning på uppdragsutbildning. Vi har också sedan tidigare ett permanent uppdrag att ge utbildningar inom bristyrken såsom specialistsjuksköterskor och lärare.

Regeringen presenterade i måndags två större nya satsningar som inte aviserats tidigare, varav den ena ”Hela landet” ger Lunds universitet 14 miljoner kronor per år till och med 2025. Pengarna ska användas för att underlätta för personer som blivit arbetslösa att bli antagna till högre utbildning. Utbildning på avancerad nivå är även den en ny satsning, en tvåårig sådan, som ger drygt 34 miljoner kronor per år till Lunds universitet.

Jag är säker på att vi inom universitetet kan ta vara på den nya erfarenhet och ökad kompetens som vi fick genom att hastigt ställa om till distansutbildning i våras. Lärare gjorde en enorm insats för att klara detta och jag är medveten om att det inneburit hög arbetsbelastning för många. Men med alla de kreativa lösningar, samarbeten och nya idéer som uppstått kan vi möta de behov som samhället har i fråga om utbildningskapacitet, nätutbildningar och utbildningsinnehåll. Framförallt är digitaliseringen här för att stanna och jag ser att fler utbildningar på nätet och så kallad ”blended learning”, en mix av campus- och nätundervisning, kommer att bli det nya normala.

I våras, när pandemin kom, hade vi stor nytta av projektet som arbetar med att införa den digitala lärplattformen Canvas vid universitetet. Personalresurser kunde användas därifrån för att klara den snabba förflyttningen av kurser till nätet. Men det krävs ytterligare insatser för att få långsiktig kvalitet i våra nätutbildningar. Jämfört med för bara ett par år sedan lever universiteten idag i en konkurrensutsatt värld, även digitalt.

Studenter efterfrågar högkvalitativ undervisning och examination vid världens bästa universitet oavsett om det sker på campus eller på nätet. De lärosäten som kan ge både högkvalitativa nätkurser och högkvalitativ campusundervisning kan räkna med konkurrensfördelar framöver.

I rektors ledningsråd är vi eniga om att Canvasprojektet som slutar efter årsskiftet ska få en uppföljning som tar vid när Canvasprojektet slutar. Lunds universitet behöver en sammanhållen digital lärmiljö som kan arbeta kontinuerligt med digitalisering utifrån utbildningens behov. Med ökad digital undervisning och ökat antal användare kommer nya krav på pedagogik, men även krav på informationssäkerhet, personuppgiftshantering och tillgängliga system. Vi vill också ta tillvara på de arbetssätt och erfarenheter, kontaktnät och samverkansstrukturer som skapats under vårens fina arbete på fakulteter och i Canvasprojektet.

Massor av erfarenhet, kunskap, inspiration, tips och stöd för digital undervisning har skapats och finns samlat på education.lu.se. Gå gärna in där och kolla!

Torbjörn

24 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nästa år en ny rektor med ny forskningsproposition

Idag har Universitetsstyrelsen föreslagit en ny rektor för Lunds universitet mellan 2021 och 2026. Av flera starka kandidater var det Erik Renström, idag dekan på Medicinska fakulteten, som nådde hela vägen fram, inte minst efter en klar majoritet av rösterna i Universitetskollegiet. Jag säger stort grattis till Erik som kommer att bli en utmärkt rektor framöver!

Erik Renström har lång erfarenhet av akademin som forskare men har också lett och drivit projekt i skärningspunkten mellan näringsliv, sjukvård och akademi. Han har dessutom varit djupt involverad i excellenta miljöer såsom Linnémiljön LUDC och SFO:n Exodiab. Denna erfarenhet är utmärkt för att kunna driva Lunds universitet framåt enligt den strategiska planen där samverkan inom universitetet och med aktörer utanför universitetet spelar stor roll.

På måndag väntar vi budgetpropositionen och något senare i höst kommer forskningspropositionen som anger regeringens forskningspolitiska inriktning för kommande år. Regeringen har redan aviserat ett antal förstärkningar inom utbildning, forskning och innovation samt för forskningsinfrastruktur. Vi har särskilt spelat in önskemål om långsiktig driftsfinansiering av MAX IV och ökade basanslag och av det vi hittills sett verkar vi ha hörsammats. Mer om vad propositionen innehåller för Lunds universitet kommer jag att återkomma till i nästa vecka.

Torbjörn

 

18 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vi tar sikte mot forskningspropositionen 2020 och Science Village 2040

MAX IV har en stark, aktiv och nationell användarbas med forskare som har skapat uppmärksamhet över hela världen. Sedan invigningen 2016 har nya forskningsresultat från anläggningen visat vilken enorm potential den har. Här har utmaningsdriven forskning, utveckling och samverkan mellan akademi, institut och företag både i Sverige och internationellt alla förutsättningar att ytterligare utvecklas. Tillsammans med grannen ESS kan Sverige bana väg för stora och betydande forskningsgenombrott. Det gäller inte minst för viktiga framtidsområden inom hållbarhet. Träffsäkra läkemedel, effektivare solfångare, bättre batterier, högeffektiva katalysatorer och miljövänligare material och förpackningar är exempel på vad som kan utvecklas med hjälp av den kunskap som anläggningarna ger oss om de allra minsta beståndsdelarna.

I höst väntar vi den forskningspolitiska propositionen som anger inriktning och satsningar för regeringens forskningspolitik för de kommande åren. I vårt inspel som vi skickade till Utbildningsdepartementet förra hösten  tryckte vi bland annat särskilt på frågan om långsiktig driftsfinansiering för MAX IV. Detsamma gjorde övriga svenska lärosäten och Vetenskapsrådet.
I varje möte med ministrar och i budgetdialoger med departementet lyfter vi också frågan om de stora forskningsinfrastrukturerna på Brunnshög.

Sverige har satsat mångmiljardbelopp i såväl MAX IV som ESS och för att svenska forskningsaktörer och företag ska kunna dra maximal nytta och öka sin konkurrenskraft behövs långsiktiga och fortsatta investeringar. Vi har helt unika möjligheter inom räckhåll och MAX IV producerar redan världsledande ljus i sin anläggning.

Men det är också upp till oss själva på universitetet, i kommunen och regionalt att skapa det mesta möjliga av denna potential. Vi har nu möjlighet att forma ett internationellt forsknings-, innovations- och utbildningscentrum och låta Science Village (området mellan MAX IV och ESS) på Brunnshög bli en viktig mötesplats för olika lärosätens forskning och utveckling. För samverkan mellan näringsliv, industri och offentlig sektor.

Etableringen är strategiskt betydelsefull för Lunds universitet och kommer att beröra alla delar av vår verksamhet, direkt eller indirekt. Vi arbetar sedan ett bra tag tillbaka med planerna att fysiskt förlägga delar av forskning och utbildning på Science Village. Men vi behöver alla en gemensam målbild, en vision om hur detta område ska utvecklas och nyttjas och vad det ska bidra till.

Det är långa perspektiv vi pratar om. Den vision som vi tagit fram tar sikte mot 2040 och det visar också hur viktigt det är med långsiktiga strategier från oss själva men också från regeringen kring de stora forskningsinfrastrukturerna i Sverige.

Samma vecka som vi nu klubbat “Vision för Lunds universitets etablering i Science Village” besökte liberalernas partiledare Nyamko Sabuni Lund och det var mycket välkommet att hon i en intervju i Sydsvenskan talade om höstens budgetförhandling i riksdagen och om vikten av att satsa på forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Torbjörn

03 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vi 21 rektorer står fortfarande bakom att ställa in höstens högskoleprov

När Universitets- och högskolerådet (UHR) bestämde sig för att ställa in högskoleprovet i höst var det ett beslut som alla 21 provanordnare vid landets universitet och högskolor ställde sig bakom. Jag har tidigare skrivit om detta i bloggen. Ingen av oss rektorer vill utsätta provskrivare, provledare, provvakter eller i förlängningen svenska folket för utökad risk för smittspridning.

Men det visade sig att detta beslut har växt till en partipolitisk fråga. Flera oppositionspartier har nu krävt, tvärtemot UHR:s och alla provanordnares bedömningar, att höstens högskoleprov till varje pris ska genomföras. Bland dessa oppositionspartier finns personer som för inte allt för länge sedan kritiserade regeringens coronastrategi med skarpa formuleringar som att regeringen ”med berått mod tillåtit en stor smittspridning” och att de ”borde ha tagit det säkra före det osäkra”. Det politiska minnet förefaller påfallande kort.

Att nu göra en partipolitisk fråga av högskoleprovet tycker jag är olyckligt mitt under en pågående pandemi och jag uppfattar det som ett sätt att skaffa billiga politiska poänger men till ett potentiellt mycket högt pris.
Utbildningsutskottet, som trycker på för ett genomförande i höst, har idag kallat till sig representanter från UHR och oss provanordnare. Hur vi 21 rektorer ser på saken utvecklar vi en debattartikel i dagens Svenska dagbladet.
Torbjörn

01 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Rätt beslut att ställa in högskoleprovet


Nyligen kom beskedet från Universitets- och högskolerådet (UHR) att högskoleprovet ställs in i höst. Det är ett beslut som jag stöttar till fullo, främst av följande skäl: Högskoleprovet samlar väldigt många personer. För oss som ska tillhandahålla lokaler, personal och logistik kring provet är det i princip omöjligt att genomföra ett sådant tillfälle på ett smittsäkert sätt. Jag befarar också att människor kommer att ta sig till provtillfället även om de känner sig förkylda eller sjuka – högskoleprovet är en chans som få vill gå miste om, ifall tillfället ges.

UHR har på ett utmärkt sätt utrett förutsättningarna för att genomföra högskoleprovet i höst och i det underlaget finns även lärosätenas bedömningar.

Sammantaget ser jag att riskerna med att genomföra högskoleprovet är för stora och när vi har samtalat i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, kring frågan har jag fått intrycket att alla mina kollegor är eniga: Ingen är beredd på att ta på sig ansvaret för att genomföra högskoleprovet under rådande omständigheter.

Visst hade det varit önskvärt att dela upp högskoleprovet över flera olika tillfällen eller kunna ge det helt över nätet. Men det är mycket svårt att samtidigt kunna garantera rättssäkerheten.

Högskoleprovet är en jättefin chans att bättra på sina betyg och öka chansen att komma in på en drömutbildning. I tider då vi har lågkonjunktur är det givetvis extra angeläget att fler ges möjlighet att studera. Många har säkert blivit besvikna på att inget provtillfälle ges i höst men en tröst finns för dem som tidigare gjort provet: resultatet gäller i åtta år i stället för fem. Dessutom arbetar sektorn för att högskoleprovet ska kunna ges vid fler än ett tillfälle till våren 2021.

Högskoleprovet bidrar inte till att höja kompetensen eller till att bredda behörigheten och därför slår jag gärna ett slag för andra initiativ som gör detta såsom Studiechansen och våra olika basår.
Torbjörn

14 augusti, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg