Toppforskning och samverkan kan inte styras fram

Det har kommit ett antal signaler som visar att forskning och utbildning håller på att politiseras och blir ett verktyg för, ofta, kortsiktiga politiska mål. Det senaste i raden av styrning gäller hur universiteten ska samverka. Det är oroväckande om man tror att toppforskning eller samverkan kan styras fram. Tillsammans med flera rektorskollegor har jag skrivit ett debattinlägg i SvD som ifrågasätter om styrningen av basanslagen, såsom presenteras i forskningspropositionen, överhuvudtaget ska nyttoprövas på det sätt som föreslås.
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Toppforskning och samverkan kan inte styras fram

Vi startar program för e-lärande

Svensk utbildningskvalitet debatteras flitigt i medier och det är en viktig diskussion att föra. Högsta kvalitet inom utbildningen är också ett prioriterat område i den strategiska planen.
Det finns många saker som kan bidra till högsta kvalitet. Sammanflätning av utbildning och forskning är ett medel att nå dit och studenterna har varit noga med att få in skrivningen ”pedagogik, kursinnehåll och den egna lärprocessen ska rusta studenter och doktorander att möta nya utmaningar” i den strategiska planen.

Eftersom jag inte ser att vi kan räkna med större utbildningsresurser, till exempelvis fler lärartimmar från regeringens håll, åtminstone inte på kort sikt, ställer det krav på vår egen organisation, i allt från pedagogisk excellens till prioriteringar. Att arbeta mer med digitalisering är ett sätt att fortsätta hålla hög kvalitet i tider av urholkade resurser på utbildningssidan. Men digitaliseringen är givetvis inte enbart en resursfråga. Att universitetet finns i digitaliseringens framkant, både allmänt men också som redskap för pedagogisk utveckling, bidrar till attraktiviteten. Studenter förväntar sig hög digitaliseringsgrad av sitt lärosäte.

Utbildningsnämnden har nu fattat ett beslut om att avsätta 1 miljon kronor för att genomföra ett program för utveckling av e-lärande med särskilt fokus på blended learning. Dessutom avsätts ytterligare medel till pedagogiska utvecklingsprojekt inom ramen för programmet. AHU, Avdelningen för högskolepedgogisk utveckling leder programmet med tillhörande utvecklingsprojekt och kommer under våren att informera fakulteterna om satsningen som varar under 2017-2018. Programmet vänder sig till lärarlag som får utbildning i att designa blandade lärmiljöer.

Blandade lärmiljöer innebär att digitala och campusbaserade miljöer och metoder för undervisning och lärande integreras inom ramen för en kurs eller ett program.  Flipped classroom som jag har pratat om tidigare här i bloggen är ett sådant exempel. Genom Flipped classroom kan vi använda våra resurser mer effektivt och metodiskt samtidigt som vi tillgodoser studenternas behov av flexibilitet och variation i undervisningen. Detta är en viktig lednings- och kvalitetsfråga för oss framöver!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi startar program för e-lärande

Så ska vi etablera oss på Science Village Scandinavia

Innan jul antog ledningen en strategi för nyttiggörandet av MAX IV och ESS . Den handlar om hur vi på bästa sätt kan bidra till utvecklingen av dessa anläggningar och samtidigt se till att de kommer hela universitetet till godo. Anläggningarna ska ha bred användning inom forskning, utbildning och samverkan.

En viktig del i strategin är också att vi fastslår att Lunds universitet ska etablera delar av vår verksamhet på Science Village Scandinavia, SVS. SVS är det bolag som vi bildat tillsammans med Lunds kommun och Region Skåne för att utveckla marken mellan anläggningarna. Här finns alla möjligheter – och de ska vi ta – för att skapa en attraktiv miljö för vetenskap och innovationer och samarbeten med offentlig sektor och näringsliv.

I strategin fastslår vi att det inledningsvis är forskningsverksamhet inom material, nano och laser som flyttar, men på sikt kan även grundutbildning och inkubatorverksamhet för innovation bli aktuellt. SVS har stora förutsättningar att vara en testbädd för exempelvis hållbar utveckling, framtida städer och klimatlösningar.

Under 2016 har vi förutsättningslöst utrett vilka verksamheter som skulle kunna flytta till SVS och hittills har Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH sammanställt behov och intresse för en framtida flytt till SVS.

Vi tar nu arbetet ett steg vidare och tar fram en handlingsplan för etableringen vid SVS. Handlingsplanen ska innehålla en vision för vår samlade etablering vid SVS och belysa utvecklingspotentialen. Dessutom ska en konsekvensanalys göras för de verksamheter som flyttas och för dem som inte flyttas. Både effekter inom utbildning, forskning och samverkan ska beaktas.

Handlingsplanen ska identifiera vilka verksamheter som bör förläggas till SVS samt eventuella organisatoriska förändringar som är motiverade. Om möjligt, bör även det samlade lokalbehovet specificeras och kvantifieras.

En arbetsgrupp har utsetts som ska ta fram handlingsplanen: dekanen på Naturvetenskapliga fakulteten, rektor för LTH, prodekanen på Medicinska fakulteten, prefekterna vid Fysiska och Kemiska institutionen, vicerektorn för forskning, LU Byggnad samt studentrepresentanter. Gruppen kan knyta till sig ytterligare kompetenser för att få en fullödig bild av berörda verksamheter och deras koppling till övrig utbildning och forskning. I slutet på året ska handlingsplanen vara klar.

Jag måste säga att det är en mycket spännande tanke att vi är med i utvecklingen av en helt ny stadsdel i Lund som är inriktad på våra kärnverksamheter.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Så ska vi etablera oss på Science Village Scandinavia

Man kan smäda vår yta men inte våra grundläggande värderingar

I natt har ett antal universitetsbyggnader blivit nerklottrade av personer som säger sig företräda en antidemokratisk, nazistisk organisation. Det är stötande och sorgligt att förintelseförnekare och antidemokratiska krafter får luft under vingarna. I det här fallet ger man sig på akademin men jag kan garantera: Inom akademin har dessa åsikter ingen som helst plats. Vi är beredda att stå upp för demokratiska och humanitära värden, för fakta och kunskap. Vi står för människors lika värde oavsett etnisk och religiös bakgrund.

Jag är mer övertygad än någonsin om att universiteten har en mycket viktig uppgift i samhället i tider då demokratin hotas och extrema åsikter och handlingar som kränker människovärdet verkar komma närmare.

Falska påståenden ska bemötas med fakta. Vi ska oförtrutet arbeta vidare som trovärdiga, faktabaserade kunskapsspridare.

Vårt viktigaste bidrag till samhället är att förmedla kunskap och förmåga till kritiskt tänkande. Vi ska ge våra studenter förståelse för människors liv och villkor och här spelar vårt internationaliseringsarbete och möten mellan människor över hela världen med olika bakgrunder mycket stor roll.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Man kan smäda vår yta men inte våra grundläggande värderingar

Eva Wiberg tackat ja som rektor på Göteborgs universitet

Stort grattis säger jag till prorektor Eva Wiberg! Efter att styrelsen på Göteborgs universitet nu har erbjudit henne jobbet som ny rektor från och med juli i år har Eva Wiberg tackat ja.

Stort grattis även till Göteborgs universitet och till högskolesektorn i stort som i Eva Wiberg får en mycket kompetent och erfaren rektor.

Det är andra gången som en prorektor Eva vid Lunds universitet får en rektorstjänst på ett av Sveriges stora universitet. Eva Åkesson gick till Uppsala för fem år sedan och nu Eva Wiberg! Det är nästan så man kan hävda att Lunds universitet nu har två campus norr om Skåne – ett i Uppsala och ett i Göteborg.

Eva Wiberg har haft en enorm betydelse för utvecklingen av universitetet, inte minst inom sina särskilda områden internationalisering och utbildning. Hon har också varit en mycket viktig person för mig och kollegorna som kom in 2015 med sin, redan då, gedigna erfarenhet av att sitta i ledningen för Lunds universitet. Nu påbörjas direkt prorektorsprocessen att ta fram Evas efterträdare.

Lycka till Eva!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Eva Wiberg tackat ja som rektor på Göteborgs universitet

Massor av festligheter i helgen – Skissernas återinvigs

I helgen blir det stor fest, inte bara med anledning av att det är vår årshögtid, Karldagen, och vi firar med jubileumshögtid för inbjudna vänner bl.a inom sektorn och med högtidligt besök av Kungen.

I helgen kommer vi också att fira återinvigningen av Skissernas museum som har genomgått ett omfattande förnyelsearbete och som har fått en ny tillbyggnad med entré, museibutik och restaurang. Dessutom har den tidigare innergården byggts om till ett stort öppet rum för kreativa möten, Birgit Rausings sal.

Vi har stora kulturella skatter i våra museer och det är därför oerhört roligt att Skissernas museum nu får ännu större och bättre möjligheter att ta emot besökare, inte minst tack vare donationer.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Massor av festligheter i helgen – Skissernas återinvigs

Nu utlyser vi medel för tematiska samverkansinitiativ

Jag är riktigt glad över att samverkansrådet (som leds av vicerektor Bo Ahrén) nu kan presentera en utlysning med gemensamma medel för att stärka vårt samverkansarbete. Satsningen går ut på att etablera nya miljöer för att lösa centrala samhällsutmaningar och miljöerna ska vara tvärvetenskapliga med samarbete utanför akademin.
Det finns utrymme för sex teman under tre år med möjlighet till förlängning i två år. Maximalt kan man få 500 000 kronor om året. Sista ansökningsdag är den 1 april i år och temat/temana kan starta hösten 2017.

Jag menar att den här modellen, där initiativ till nya tvärvetenskapliga samarbeten och frågeställningar som kommer från forskarna själva, har stora möjligheter att bli bärkraftiga och långsiktiga forskningsmiljöer. Här kommer inga färdiga direktiv uppifrån på vad som ska beforskas eller samverkas kring och på vilket sätt – såsom vi har blivit vana vid att se vår verksamhet styras allt mer. I stället avsätter vi medel för att kunna stimulera ett initiativ utifrån forskarnas och deras externa samverkanspartners perspektiv och idéer. Tanken är att det skapas nya plattformar där forskare möter externa partners och att detta samarbete leder till nya projekt och anslag. Kanske kan något eller flera av de teman som startar bli något av morgondagens stora miljöer eller centrum.

Alla möjliga områden kan vara aktuella, inriktningen ligger på att lösa samhällsutmaningar inom områden där Lunds universitet har etablerad forskning som kan leda till genombrott. Det ska bli mycket spännande att se vad ansökningarna kommer att innehålla!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Nu utlyser vi medel för tematiska samverkansinitiativ

Trippel samverkan kring livsvetenskaper – Medicon Village-avtal klart

Idag har jag, Göran Grosskopf, ordförande i  Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt Henrik Fritzon på Region Skåne undertecknat ett konsortialavtal som tydliggör och formaliserar det triple helix-samarbete som vi tillsammans startade i samband med att Medicon Village etablerades.

Även om vi har samverkat sedan flera år tillbaka är det viktigt att vi har fått detta strategiska ramavtal på plats. Dels visar det tydligt vad tre starka parter kan åstadkomma gemensamt för att driva utvecklingen framåt. Dels slår det fast betydelsen av triple helix, där forskning, näringsliv, hälso- och sjukvård måste samverka för att kunna möta våra stora samhällsutmaningar och för att skapa tillväxt.

Det är också roligt att vi har kunnat underteckna avtalet på dagen då Medicon Village firar femårsjubileum!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Trippel samverkan kring livsvetenskaper – Medicon Village-avtal klart

Lärarförslagsnämnderna inspirerar i sitt tänk kring jämställdhet

Just nu träffar jag ledningarna för alla fakulteters lärarförslagsnämnder för att diskutera hur man kan arbeta med rekrytering, framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv. Anna Maria Drake (ordförande i universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling) samt personalkonsult Lena Lindell deltar i samtalen som är en del i jämställdhetsprojektet. Vår styrelse satte som mål förra året att minst 40 procent ska vara kvinnor av de professorer som anställs fram till 2020.

För mig har det varit väldigt inspirerande att höra hur långt man har kommit i sitt tänk på fakulteterna och hur aktivt man arbetar med frågan kring jämställdhet. Det finns en stor medvetenhet om hur t.ex. manliga strukturer kan gynna män och flera tankar kring hur man kan öka antalet sökande av underrepresenterat kön.

Fakulteterna arbetar med olika modeller när de ska anställa lärare. En del ber sakkunniga att rangordna de högst meriterade sökande och andra ber de sakkunniga identifiera en tätgrupp utan inbördes rangordning. Det finns fördelar med båda systemen. En tätgrupp ger naturligtvis lärarförslagsnämnderna större handlingsutrymme. Alla i tätgruppen blir intervjuade och lärarförslagsnämnden får då möjlighet att lyfta fram de kvaliteter som framkommer vid intervjuerna och som kan vara extra bra egenskaper för en tjänst.

Vi ser också att andelen kvinnor är högre bland de som befordras till professorer än bland de som rekryteras. Orsakerna till detta kan diskuteras.

Jämställdhetsarbetet är en av universitetsledningens högprioriterade frågor och i maj ska vi lämna en plan till regeringen över hur arbetet med jämställdhetsintegreringen ska läggas upp. Jag ser en stor vilja och mycket kunskap kring frågan på fakulteterna och det känns riktigt roligt att det är så bra fart på arbetet!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Lärarförslagsnämnderna inspirerar i sitt tänk kring jämställdhet

Tack för året som gått – vi är redo att möta framtiden

Nu återstår inte mycket av året och det är dags för mig att önska alla en riktigt god jul!

Året som gått har varit ovanligt. Vi verkar ha gått in i en ny era i världspolitiken och vi har en på många sätt oförutsägbar tid framför oss. Om nu framtid någonsin kan vara förutsägbar.

Även för universitetets del har 2016 varit ett ovanligt år, men desto mer intressant och roligt. Vi har haft invigning av MAX IV-anläggningen. Det har kommit en forskningsproposition och vi har satt såväl strategisk plan som forskningsstrategi. Dessutom har vi påbörjat jubileet som sträcker sig över hela nästa år.  Vi är redo att möta framtiden!

Så stort tack för året som gått, ha en riktigt god jul och gott nytt år! Vi ses 2017!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Tack för året som gått – vi är redo att möta framtiden