Campus Helsingborg är en samverkansnod

Det är riktigt roligt att kunna presentera en ny rektor på Campus Helsingborg, Annika Olsson. Hon är väletablerad i Helsingborg som forskare och har också en stor del i den goda samverkan som finns där uppe, vilket inte minst märktes när hon presenterades som ny rektor vid Näringslivsträffen i Helsingborg igår och fick kraftiga applåder. På träffen fanns representanter från inte bara näringsliv, utan också från politiken, kommunen och dekaner inom akademin med verksamhet förlagd i Helsingborg.

Det var givetvis inte ett roligt beslut att flytta lärarutbildningen från Helsingborg men jag ser en så otroligt positiv utveckling däruppe sedan dess med andra verksamheter som etablerar sig. Exempelvis har Lunicore  och Venture Lab numera filialer i Helsingborg vilket gynnar samverkan, innovation och studentliv. Och till hösten startar en fristående kurs i e-handel. Näringslivet är på alla sätt intresserade av utveckling i samverkan i Helsingborg och vi har riktigt bra diskussioner och samtal.

Jag brukar säga att samverkan bygger på mötesplatser. Det har man lyckats med i Helsingborg. Och när vi nu får avgående rektor på Campus Helsingborg, Jesper Falkheimer, som chef för Sektionen Forskning, samverkan och innovation blir han en riktigt bra resurs i vårt arbete att ytterligare stärka samverkan och innovation.
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Campus Helsingborg är en samverkansnod

Universiteten är inte till för att bättra på regeringens lokala väljarstöd

Jag är förvånad och irriterad över ett beslut som nyligen tagits av regeringen med ministern Helene Hellmark Knutsson i spetsen.
I Svenska dagbladet kritiserade vi, Sveriges rektorer för högre utbildning, samfällt regeringens klumpiga ingripande i förra veckan då regeringen fattade beslut om Högskolan i Dalarnas lokalisering. Svaret från ministern är, skulle jag vilja påstå, omskakande.
Regeringen driver nu öppet lokal- och regionalpolitik genom att gå in och detaljstyra högskolornas och universitetens organisations- och lokaliseringsbeslut. Mitt i en pågående debatt där allt fler inom sektorn ger uttryck för oron att högskolornas autonomi är hotad genom att beslutsfattande organ på universitet och högskolor ska styras av särintressen och påverkansgrupper, menar ministern att det är fullt rimligt att regeringen går in och styr i detaljfrågor – i detta fall huruvida Högskolan i Dalarna ska ha ett eller två campus.

Högskolor och universitet ska inte vara regional- och lokalpolitiska brickor i ett spel som handlar om att säkra ett lokalt väljarstöd. Vårt uppdrag är att ge den bästa utbildningen och forskningen till Sveriges invånare. Om Högskolans i Dalarna ledning, helt enligt det mandat de har vad gäller självbestämmande, bedömer att de inte kan ge tillräckligt hög kvalitet genom att driva två campus på två orter, då är det Högskolans beslut.

En kraftfull högskola i Dalarna är precis vad som behövs, inte en urholkad, tandlös högskola med begränsade förutsättningar att fatta strategiska beslut eller att bedriva utbildning och forskning med högsta kvalitet. Jag tror inte heller att regional-och kommunpolitikerna i Dalarna vill se en sådan utveckling.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Universiteten är inte till för att bättra på regeringens lokala väljarstöd

Vi måste upprätthålla det offentliga samtalet

Vad innebär en utbredd faktaresistens för oss som universitet och vad kan vi göra för att möta detta fenomen?
Kulturrådet i veckan uppehöll vi oss mycket kring det förändrade medielandskapet och hur det har påverkat samhället. Vi ser hur mediehus tvingas slås ihop eller försvinna i takt med att nya mediekanaler och annonsmarknader på nätet konkurrerar ut gamla affärsmodeller. Nya medievanor innebär snabba klick och det finns mindre utrymme för djupare analys och längre resonerande texter, något som forskare ofta levererar.

De ”gamla medierna” stod till stora delar för att upprätthålla det offentliga och gemensamma samtalet och hjälpte konsumenterna och medborgarna att orientera sig i informationsbruset. Debatt- och kultursidorna tjänade som gemensamma samtalsrum.
Allt detta har ställts på ända och det gemensamma samtalet håller på att lösas upp. Vi pratar nu om filterbubblor som skapas av att sökmotorer skräddarsyr det material som visas på nätet baserat på vad vi sökt på förut. Vi ser också att dagens mediekonsument aktivt söker information som bara bekräftar den (förutfattade) världsbild hen redan har.

Så hur kan forskare och universitet genomföra sitt demokratiska och folkbildande uppdrag när mediernas roll som kunskapsförmedlare försvinner? Hur ska vi möta faktaresistensen som breder ut sig?

Ett initiativ är The Conversation som startades i Australien och nu även finns i bl.a Storbritannien. Det är en nätpublikation som drivs enligt journalistiska principer men som finansieras av forskningsfinansiärer och lärosäten. Samtidigt som forskare kan meritera sig genom att publicera sig här då det ger ”impact” blir The Conversation en smältdegel för kunskap och analys. Allt material är fritt att läsa och återanvända för medier och allmänhet.

The Conversation är ett av flera initiativ som ett antal forskare diskuterar i ”Kunskapens nya rörelse” – en rapport om forskarnas möjligheter att nå ut till medborgarna och samtidigt publicera sig i en tid då medielandskapet förändras. En av författarna, historiker Johan Östling, deltog i Kulturrådets möte och han var också inbjuden till Rektors ledningsråd igår för att diskutera dessa viktiga frågor tillsammans med dekanerna.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi måste upprätthålla det offentliga samtalet

Våra donationer är en fantastisk skatt och gör stor skillnad

För en tid sedan tog Universitetsstyrelsen beslut om att låta våra stiftelser uppmärksamma vårt stundande 350-årsjubileum genom att dela ut 20 miljoner kronor extra nästa år, det vill säga 85 miljoner kronor.

Våra 700 stiftelser är en fantastisk skatt som byggts upp under många år med hjälp av donationer och avkastningen från dessa delas årligen ut för forsknings- och utbildningsändamål. De som söker bidrag och stipendier nästa år eller som hämtar årliga bidrag, kan alltså räkna med en extra slant.

Det finns många otroliga och engagerade människor som vill hjälpa till att bidra till utbildning, forskning och utveckling vid universitetet. Bakom donationer kan finnas ett livslångt förhållande till universitetet eller en stor önskan att bidra till att ta fram ny kunskap som kan förbättra vår värld. Initiativet som Universitetsstyrelen nu har tagit är förvisso tänkt att uppmärksamma jubileet men det innebär också att vi kan sätta ljuset på donationer och våra stiftelser som är mycket viktiga och uppskattade. De gör stor skillnad för individer och för utbildning och forskning i stort!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Våra donationer är en fantastisk skatt och gör stor skillnad

Fjällen föll från våra ögon – värdegrund är lag. Punkt.

”Nu förstår jag!” hörde jag någon säga i tisdags.
Lite otippat är det att man kan få en riktig aha-upplevelse under den statliga värdegrundsdelegationens besök på Lunds universitet. Om ett möte handlar om ”Akademisk frihet och den statliga värdegrunden”, eller värdegrund i största allmänhet för den delen, kan det låta luddigt i kanterna. Knappast något som ger en ny insikt.

Framförallt väcker värdegrundsdiskussioner många känslor. ”Så ska inte vi uppfattas”, ”Så vill inte jag vara!” Någon förkastar värdegrund helt – ”Behövs inte”! Andra tycker någon punkt är bra och stämmer precis, medan någon annan tycker att just den punkten inte alls överensstämmer med den egna uppfattningen. En del hänvisar till akademisk frihet och att man inte ska tvinga på anställda påklistrade uppförandekoder.

När värdegrundsdelegationen presenterade de grundläggande värderingar som de utarbetat: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde och effektivitet och service” – värderingar som också finns med i Lunds universitets kommande strategiska plan – utbrast en medarbetare, till synes lättad:

”Äntligen blir jag av med pekpinnekänslan och de påklistrade förmaningarna om hur jag ska vara. Detta är ju lagen!”

Vad värdegrundsdelegationen har gjort är att de helt enkelt har vaskat fram vad som anges i våra olika lagar. Detta är alltså inga godtyckliga tankar om hur vi ska uppfattas, inget som vi kan känna efter om vi ska vara eller inte. Detta är kort och gott lagen. Och jag instämmer i kören: ”Nu förstår jag!”.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Fjällen föll från våra ögon – värdegrund är lag. Punkt.

Rektors ledningsråd – live! startar 27 oktober

Vem styr universitetet? Svaret på den frågan är: många. De starka forskargrupperna, prefekterna, dekanerna, kanslierna, finansiärerna, politikerna och självklart medarbetarna och studenterna…..

Ett organ som samlar beslutsfattare är Rektors ledningsråd där bland annat alla dekaner och universitetets rektorsgrupp träffas varannan vecka för att diskutera de stora och viktiga frågorna inför beslut av exempelvis rektor eller Universitetsstyrelse.

Det här rådet är viktigt för mig som rektor av flera skäl. Ett är att jag menar att det bara är tillsammans som vi kan ta ansvar för universitetets bredd och olika delar och göra gemensamma prioriteringar och satsningar för framtiden. Ett annat är att det naturligtvis blir högsta möjliga kvalitet på besluten efter en grundlig diskussion mellan kunniga personer med olika infallsvinklar.

Den 27 oktober kommer vi att öppna upp dörrarna till rektors ledningsråd i det första ”Rektors ledningsråd– live!”.

Tanken är att rådet en gång per termin diskuterar en aktuell fråga i ett öppet forum där alla medarbetare och studenter som är intresserade av att lyssna, diskutera eller ställa frågor till ledningsrådet är välkomna.
Varmt välkommen till Palaestra!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Rektors ledningsråd – live! startar 27 oktober

Proppen ger fördubbling till lärarutbildningen

I våras skickade vi in ett förslag till regeringen om att bygga ut vår lärarutbildning vilket visade sig vara ett synnerligen lyckosamt beslut. I budgetpropositionen som presenterades den 20 september blev vårt förslag hörsammat och vi blev, skulle jag vilja påstå, rikligt belönade. Vi har fått riktade anslag som gör det möjligt för oss att kraftigt bygga ut utbildningen. Jag tolkar det som att regeringen har sett att vårt förslag ligger rätt i tiden – samhället har flera utmaningar som vi kan bidra till att lösa. Lärarbristen är en sådan och vi har varit förutseende på den punkten.

Regeringens satsning på lärarutbildningen är värd totalt 270 miljoner kronor och av dessa har vi fått en stor andel, 21 miljoner kronor. Eftersom vår lärarutbildning är förhållandevis liten med inriktning på ämneslärare på högstadium och gymnasium innebär det i princip en fördubbling för oss.

Vi beslutade även tidigt i våras om en ny organisation för vår lärarutbildning. De ökade anslagen gör att vi nu har extra goda förutsättningar att bygga upp och bygga ut vår lärarutbildning under de kommande åren. Vi kan exempelvis  söka examensrätt för fler ämnen än vi har idag och vi kommer också att kunna ta del av forskningssatsningar som är kopplade till lärarutbildning såsom anslag till forskarskolor inom didaktik.

Jag som förut var orolig för hur vi skulle finansiera lärarutbildningen ser nu att vi har ett guldläge och kommer att kunna matcha arbetsmarknaden med riktigt bra lärarkompetens samtidigt som vi förstärker vår forskning på området.
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Proppen ger fördubbling till lärarutbildningen

Insyn i halvlek ska göra professorstillsättningar mer jämställda

Idag har jag tagit ett viktigt symboliskt beslut som ska bidra till att vi kan nå de jämställdhetsmål som Universitetsstyrelsen har satt upp och som anger att universitetet ska vara jämställt 2020. Mer konkret har styrelsen angett att minst 40 procent av professorerna som anställs från och med i år och fram till 2020 ska vara kvinnor.

Dagens beslut innebär att rektor får insyn i professorstillsättningarna i halvlek och kan, om det skulle behövas, avbryta rekryteringen.

Den nya rutinen som vi nu infört ska säkerställa att det finns behöriga sökanden av båda könen innan ett ärende går vidare till sakkunniga.

Fakulteterna ska se till att det finns behöriga av båda könen innan ansökningarna överlämnas till sakkunniga för bedömning. Finns inte sökande av båda könen ska rektor underrättas om detta samt få en redogörelse av de sökandes behörighet, könsbalansen inom samtliga lärarkategorier inom den aktuella institutionen, vad fakulteten gjort för att attrahera sökanden av båda könen samt en bedömning av varför detta inte lyckats. Fakulteterna behöver också redogöra för hur de ser på fortsatt handläggning och vad konsekvenserna skulle bli om tillsättningen avbryts.

Jag tror detta är ett utmärkt sätt för oss alla att tänka till kring tillsättningar och jämställdhet. Anstränger vi oss tillräckligt för att hitta sökanden av båda könen eller arbetar vi på slentrianmässigt? Kanske hittar vi oönskade beteenden och mönster när vi tvingas att redogöra för processen och genom att undanröja dessa kan vi nå våra jämställdhetsmål.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Insyn i halvlek ska göra professorstillsättningar mer jämställda

Större ökning än vad vi trodde i budgetproppen

I morgon (tisdag) presenterar regeringen sin budgetpropp och senare i höst har forskningsminister Helene Hellmark Knutsson aviserat att den kommande, långsiktiga forskningspropositionen ska presenteras.

Idag har vi utbildningsutskottet på besök här i Lund. Budgetfrågan är givetvis viktig i våra samtal men vi passar även på att visa några av våra starka forskningsmiljöer och diskutera universitetets roll i samhället, inte minst på vilket sätt vi kan hjälpa nyanlända akademiker.

Redan nu har vi fått ett par besked från ministern om innehållet i budgetproppen och efterföljande forskningspropp. Jag har inte trott på några större ökningar av budgeten som rör vår sektor på grund av de stora samhällsutmaningar landet står inför. Men nu är jag är försiktigt optimistisk eftersom ministern i helgen släppte ett par budgetnyheter och aviserade en höjning av anslagen med 390 miljoner kronor för 2017 och därefter aviserade en fortsatt ökning av anslagen till drygt 2,8 miljarder år 2020. Detta är ett betydligt större tillskott av forskningsmedel till sektorn än vad vi förväntade oss.

Något jag länge har tryckt på är att basanslagen ska höjas. Det verkar ha hörsammats av ministern som aviserat att basanslaget till universitet och högskolor successivt kommer att öka med sammanlagt 1,3 miljarder kronor fram till 2020. Ministern aviserar att den fria forskningen ska stärkas och det ligger också i linje med vad vi har framfört i diskussioner med departementet. Vi vet dock inte i dagsläget om detta påverkar öronmärkta anslag till strategiska forskningsmiljöer.

Vi har också sett att regeringen aviserat satsningar på samhällsutmaningar och innovation, forskarskola för lärarutbildning och där kan vi såklart räkna med att ett antal av dessa satsningar tillfaller Lunds universitet.

Jag har all anledning att återkomma till budget och satsningar framöver – vi ser fram emot den kommande forskningspolitiska budgetpropositionen i höst.

Torbjörn

 

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Större ökning än vad vi trodde i budgetproppen

Lärosäten Syd – vi kan dra nytta av varandras styrkor

Igår träffades vi medlemmar i lärosäten Syd efter ett något längre uppehåll än normalt. I denna konstellation ingår vi, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, Blekinge tekniska högskola och SLU/Alnarp samt den senaste medlemmen: Högskolan i Halmstad.

Nätverket har bildats av flera skäl, bland annat för att vi vill samarbeta kring mobilitet – allt fler studenter byter lärosäten och studier eller kombinerar studier mellan lärosäten.
Vi lärosäten är också allihop regionala och lokala aktörer med ett stort ansvar inom ett antal viktiga områden såsom tillväxt, industri, kultur och arbetsmarknad.

Själv är jag övertygad om att vi i nätverket kan dra nytta av varandras styrkor. Malmö högskola, som ska få universitetsstatus 2018, har med sitt strategiska läge ett upptagningsområde för unga som vi traditionellt inte har så lätt för att fånga upp här hos oss i Lund och det tror jag att vi skulle kunna dra nytta av. Ett universitet i Malmö ger också större tyngd för högskolesektorn i Skåne-Blekinge.

Vi pratade också om att stärka samarbetet mellan lärosätena för att få större genomslag i de strukturfonder som EU bidrar till för att stärka vår region.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Lärosäten Syd – vi kan dra nytta av varandras styrkor