Erik Renström

Rektors blogg

Vi måste värna förtroendet för forskning och forskare

Den senaste tiden har diskussionen om vetenskaplig integritet och forskningsetik blossat upp i Sverige. Stor uppmärksamhet väckte den granskning i förra veckan som Sveriges radios program Vetenskapsradion gjorde av en sluten Facebook-grupp som är kritiska mot den svenska pandemihanteringen. I gruppen förekommer enligt programmet forskare och tonläget som förs i gruppen kritiseras vilket även gruppens sätt att föra opinion i Sverige och utomlands gör.

Jag lämnar gärna diskussionen om den specifika Facebookgruppens agerande därhän men vill istället lyfta en mer generell diskussion om forskares och universitetets roll i samhället och i den allmänna debatten.
Först vill jag dock föregripa det obligatoriska slaget i nacken som i princip alltid kommer när frågor om samtalsklimat och etiska överväganden dyker upp: Yttrande- och åsiktsfrihet.

Yttrande- och åsiktsfrihet är grundlag med en högt lagd ribba och råder för alla medborgare, även för anställda vid universiteten. Anställda och studenter vid universitetet har mycket stor frihet att tycka och tänka fritt på sin arbetsplats utan att arbetsgivaren kan eller ska agera. Vad anställda gör och säger på sin fritid och som privatperson har inte arbetsgivaren Lunds universitet med att göra. Inte heller kan arbetsgivaren ha synpunkter på någons politiska åsikter eller religiösa tro eller annat som är lagstadgade rättigheter för alla medborgare.

Många av universitetets anställda har privata sociala medie-konton och har rätt att dela sina åsikter där, fritt och utan granskning från arbetsgivaren. Även om man kan tycka att nivån ibland är låg på sociala medier och ovärdig en forskare så håller nog de flesta med mig om att det hade varit ännu värre om staten som arbetsgivare lade munkavle på sina anställda eller censurerade dem. Läs nu inte detta som att jag står bakom hot och trakasserier mot meningsmotståndare eller andra lagbrott som är helt oacceptabelt i vårt samhälle och ett reellt hot mot demokratin. Sådana lagbrott ska polisanmälas och utredas. Försök att tysta forskare eller journalister är dessvärre något vi ser i flera länder, även i vårt.

Med det sagt behöver diskussionen om etik och forskarens roll i samhället kunna föras parallellt.

Lunds universitet vill och uppmuntrar forskare att delta i den allmänna samhällsdebatten då vi menar att universitetet har mycket kunskap som är viktig för allmänhet och beslutsfattare att känna till. Men att delta i dessa debatter eller diskussioner kräver också att varje forskare noga funderar på vilka etiska överväganden som kan behöva göras.

Vad gäller att använda sin forskningstitel då den inte är relevant för sammanhanget är just ett sådant etiskt spörsmål som varje forskare bör ställa sig. Dessvärre ser man relativt ofta att titlar överutnyttjas just för att forskare vet att deras titel ger fördelar att komma in i debatter eller bli lyssnade på. Jag tycker det är etiskt mycket tveksamt. Övriga krav jag tycker att man kan ställa på forskare (när de uttalar sig just i egenskap av expert/forskare) i debatten är att de framför kunskap som är belagd och korrekt.

För den som behöver guidning kring etiska överväganden vad gäller forskningskommunikation kan jag rekommendera en skrift som Lunds universitets etikråd tog fram i fjol: ”Etiska aspekter på forskares kontakter med media”.

För forskare som ju är väl förtrogna med god forskningssed gäller samma principer i forskningskommunikation gällande korrekthet, relevans och att vara transparent kring osäkerhetsfaktorer, vetenskaplig status, upphovspersoner, perspektiv och eventuella intressekonflikter.

Vad gäller Lunds universitets värdegrund är den förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt stå bakom demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter.
I ledningen har vi många tankar om hur vi ska föra diskussioner om forskarens roll i samhället, om akademisk frihet och om etik och framöver – både på Lunds universitet och inom akademin och i samhället i stort. Samtalen behöver vara pågående och öppna.

Förtroendet för forskning och forskare bland allmänheten är stort och vi är många som är mycket måna om att inte detta förtroende ska undermineras. Tack alla som bidrar till det goda samtalet och står upp för god forskningsetik.
Erik

16 februari, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade