Erik Renström

Rektors blogg

Sverige har en ny statsminister och jämställdhetsarbetet går framåt

Idag är en historisk dag. Sverige har fått en ny statsminister som heter Magdalena Andersson. Ett slående sammanträffande med att det i år är exakt hundra år sedan som svenska kvinnor för första gången tilläts rösta och ta plats i kammaren. Detta tål att reflekteras över. Hundra år är en lång tid.

På hundra år har också mycket hänt inom akademin och vi har kommit långt, men är inte helt framme vid ett jämställt arbetsliv. Idag studerar fler kvinnor än män på högre utbildning men av alla professorer är idag 28 procent kvinnor vid Lunds universitet. Och av alla Lunds universitets rektorer – det är en lång rad – har bara en varit kvinna hittills: Boel Flodgren.

Något som också är värt att reflektera över – och som LTH idag har bjudit in till samtal om – är varför fler kvinnor än män lämnar akademin efter att de tagit examen på olika nivåer. Det i sig gör det svårare att rekrytera kvinnor till lärare och professorer.

Den här typen av samtal och diskussioner som jag vet pågår för fullt på fakulteterna i kombination med ett strategiskt och långsiktigt arbete gör att vi har goda möjligheter att nå de mål som regeringen ställer upp för jämställdhet och likabehandling men även de mål som vi själva vill arbeta efter och som vi tror utvecklar hela vår verksamhet.

Idag är en bra dag för att lyfta Lise Meitner- professuren vid LTH. Detta initiativ bedrivs för att LTH (och övriga universitetet) ska attrahera de bästa talangerna och vara en plats för jämställdhet och mångfald. Lise Meitner lyckades 1938 förklara kärnklyvningsprocessen och räknas som en av den moderna vetenskapens pionjärer. Trots motstånd från en mansdominerad forskarvärld inledde hon banbrytande forskning på 1910-talet. Meitner samarbetade länge med kemisten Otto Hahn men trots de bådas samarbete var det endast Hahn som belönades med Nobelpriset. Meitner har dock fått flera postuma hedersbetygelser.

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande för alla delar av Lunds universitets verksamhet.
Huvudansvaret för det förebyggande arbetet mot diskriminering ligger hos rektor, men ansvaret delas av alla chefer i organisationen. Varje chef, medarbetare och student ansvarar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet fritt från diskriminering.

På universitetsgemensam nivå finns rådet för jämställdhet och lika villkor. Detta råd har under året fått ett starkare mandat och tydligare koppling till chefslinjerna. Vicerektor Jimmie Kristensson leder rådet och det är ett omfattande strategiskt arbete som nu genomförs. För att underlätta för rådet att fatta vetenskapligt förankrade beslut har en rådgivande expertgrupp tillsatts. Sedan början av sommaren finns också en formell arbetsgrupp underställd rådet som ska synliggöra frågor relaterade till HBTQ+.

Även inom EU skärps kraven på att lärosätena har en jämställdhetsplan. Den som söker forskningsfinansiering från EU-programmet Horisont Europa ska från och med de ansökningsomgångar som har deadline 2022 kunna visa att hemlärosätet har en jämställdhetsplan (Gender Equality Plan, GEP). Här arbetar rådet för jämställdhet och likabehandling i detta nu för att ta fram en uppdaterad plan som uppfyller de krav som ställs av Horisont Europa. Beslut om denna fattas inom kort.

Vi är på god väg, det har hänt mycket i år!
Erik

24 november, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade