Erik Renström

Rektors blogg

Stark ekonomi trots coronaår

Tiden går fort och nu är det inte många saker som återstår som är första gången för en ny rektor. I förra veckan var det första gången för mig att delta i Universitetsstyrelsens möte. Ledamöterna visar stort engagemang och intresse för universitetets framtid och det var mycket givande att få presentera och även få gehör för den nya ledningens visioner.

Men huvuddelen av styrelsemötet uppehöll sig inte i framtiden utan vid förra året och 2020 års resultat och årsredovisning.

Förra året var ett anmärkningsvärt år på många sätt och ovissheten har varit stor. Men trots coronapandemin ökade Lunds universitets tillväxt både ekonomiskt och i antal studenter och anställda. Omsättningen var drygt nio miljarder kronor och 70 procent (6,3 miljarder kronor) av intäkterna rör forskning och forskarutbildning varav drygt hälften är externa bidrag. Resultatet blev ett överskott på 77 miljoner kronor fördelat på 57 miljoner inom utbildningen och 20 miljoner inom forsk¬ningen.
Antalet helårsstudenter ökade från 26 802 (2019) till 28 340 personer och även antalet anställda ökade med 300 personer till 7300 jämfört med året innan – främst rör ökningen forskning (forskare, forskarstuderande och lektorer).

På forskningssidan ökade inte bara antalet anställda utan även antalet artiklar och översiktsartiklar som har samförfattats med forskare i andra länder har ökat. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka långtgående konsekvenser som pandemin får på samhället i stort och på universitetets egen verksamhet men vi kan konstatera att universitetet klarade sig igenom 2020 på bästa tänkbara sätt – jag skulle vilja påstå bättre än någon vågat hoppas på. Universitetet står starkt.
Lunds universitet fick ett ökat utbildningsuppdrag från regeringen inom bland annat bristyrken, sommarkurser, distanskurser och livslångt lärande. Universitetet har bland annat omsatt dessa i nya utbildningar såsom Studiechansen som tar vara på universitetets ämnesbredd och vars kurser ges på distans. Universitetet fick många sökande och antalet sökande och registrerade har ökat inom alla utbildningsformer men störst ökning syns på fristående kurser.

Hur internationaliseringen skulle påverkas under pandemiåret 2020 har varit en stor fråga. Men antalet utbildningar som riktar sig mot internationella studenter har fortsatt att öka och avgiftsstudenterna blev även de fler under 2020 jämfört med året innan. Dock ser vi en stor minskning av utbytesstudenter vilket naturligtvis är något vi måste hålla ögonen på framöver. Samma sak gäller för hur den minskade rörligheten kan påverka forskningen på sikt.

Det goda ekonomiska resultatet visar att Lunds universitet har lyckats väl att hantera utmaningarna under pandemin. Universitetet har kunnat ställa om och anpassa sin verksamhet efter samhällets behov med en fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Ekonomiskt finns utrymme att göra fler gemensamma satsningar framöver för att möta stora samhällsutmaningar t.ex. inom hållbarhet.

Att vi går in i 2021 med denna styrka är väldigt betryggande när tiderna fortfarande är osäkra och coronapandemin alltjämt är kvar. Mest bekymmersamt nu är studenternas situation och psykiska välmående och vi diskuterar hur vi kan öppna upp studieplatser något mer och underlätta så mycket vi kan tills vi kan börja återgå till en mer normal verksamhet.

Efter en rejäl köldknäpp har vi denna vecka kunnat notera sol och flera plusgrader här i Skåne. Det bådar gott för framtiden, vi går mot ljusare tider. Och tiden går som sagt fort!
Erik

 

 

 

 

23 februari, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade