Erik Renström

Rektors blogg

Plötsligt händer det – migrationsfrågorna rör på sig

I många, många år har Lunds universitet och hela sektorn påpekat att det finns hinder inom migrationsområdet som gör det svårt för svenska lärosäten att konkurrera som internationellt framstående universitet.

Hindren är framför allt: långa handläggningstider i de flesta processer som rör tredjelandsmedborgares aktiviteter och vistelser vid universitetet, nya rutiner för fysisk passkontroll som slår hårt mot universitetet då få svenska utlandsbeskickningar kan hantera dessa ansökningar från internationella studenter och forskare. Det handlar också om de höjda kraven för permanent uppehållstillstånd som slår hårt mot unga forskare från länder utanför EU/EES-området. Inte minst har vi påpekat detta i inspel och diskussioner med departementet.

Lunds universitet har på flera sätt samarbetat med Migrationsverket i flera av frågorna som rör migration för internationella studenter och forskare. Bland annat har Lunds universitet tillsammans med kollegorna på Umeå, KTH, Jönköping och Linné deltagit i ett pilotprojekt gällande studieavhopp och rapportering till Migrationsverket kring dessa. Lunds universitet har mycket goda rutiner och förfaranden och har vinnlagt sig om dela med sig av dessa inom pilotprojektet. Målet har varit att hitta en gemensam överenskommelse mellan sektorn och Migrationsverket.

I slutet på förra veckan undertecknade pilotuniversiteten en överenskommelse om samverkan med Migrationsverket. Överenskommelsen innebär att internationella studenter kan få tvååriga uppehållstillstånd i stället för ettåriga mot att vi samverkar med Migrationsverket enligt vissa fastställda ramar. Detta är en enorm vinst med stora praktiska följder: studenterna behöver inte oroa sig för ett snårigt och långdraget förlängningsförfarande mitt i studierna där de sitter fast i Sverige under handläggningstiden och som bland annat försvårar utbytesstudier.

Lunds universitet har varit ledande i detta arbete hela vägen: från pilotprojektet till denna färdiga överenskommelse som kommer att underlätta för alla lärosäten i Sverige som ansluter sig till den. Migrationsverket skickar snart ut en överenskommelse till övriga lärosäten inom SUHF som kan undertecknas för dem som vill.

Rörande övriga migrationsfrågor som vi har hoppats att regeringen ska ge oss respons på har vi fått glädjande besked i utredningen Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15) som överlämnades till regeringen i förra veckan. I den föreslås flera åtgärder som Lunds universitet har föreslagit i flera år.

  • möjlighet för familjemedlemmar till forskare att få uppehållstillstånd inifrån landet,
  • möjlighet till statusbyte från jobbsökartillstånd tillbaka till ett akademiskt tillstånd inifrån landet (vilket är en nödvändig brygga för många som går från masterstudier till doktorandtjänst eller från doktorandtjänst till forskningstjänst), och
  • undantag från lönekrav för många akademiker.

Går allt enligt plan träder dessa nya förslag i kraft den 1 juni 2025. Det kommer att bidra stort till att svenska lärosäten, inte minst Lunds universitet med så många internationella studenter och forskare, får bättre förutsättningar i en internationell konkurrens och det är åtgärder som kommer att bidra till att Sverige kan ta tillvara på den högutbildade internationella kompetens som lärosätena genererar.

Därtill har Migrationsverket meddelat att de har kommit långt i arbetet för att lindra effekterna av de passkrav som jag nämnde i början av blogginlägget. Det innefattar en e-ID- lösning som ger tillgång till digital passavläsning från 23 länder. Ytterligare en god nyhet är att Migrationsöverdomstolen i ett nytt avgörande (MIG 2023:18) har öppnat för en uppluckring och mildring av försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.

Det rör således på sig i migrationsfrågorna. Stort tack alla inblandade som arbetar för att ge internationella studenter och forskare de bästa förutsättningarna när de kommer till Sverige!
Erik

19 februari, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade