Erik Renström

Rektors blogg

Innovation i proposition och universitetets position

Idag och i morgon ägnas åt universitetsstyrelsen med delvis nya och mycket välkomna styrelseledamöter. Under ett internat med seminarier och diskussioner ena dagen och regelrätt styrelsemöte dag 2 kommer en stor del av punkterna att handla om universitetets framtid på kortare och längre sikt.

I universitetsledningen har vi stort fokus på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka högre utbildning och forskning framöver. Att navigera i geopolitisk osäkerhet, världsekonomisk oro, digitalisering och AI samt klimatförändringar är en grannlaga uppgift för alla organisationer. Universitetet befinner sig också på en internationell arena med hård konkurrens och som även innebär säkerhetspolitiska utmaningar.

Kontinuerlig omvärldsanalys har lett universitetet fram till den plattform för strategiarbete som vi nu arbetar efter och som ger oss just en plattform att stå på. Trots allt måste vägval göras även om omvärldsläget är mycket svårbedömt och framtiden ter sig mer oviss än för bara ett decennium sedan. Universitetets 350 år av akademisk utveckling och excellens ger dock en rejäl tyngd på gungig sjö – och för att hålla kurs på farkosten Lunds universitet ska vi hålla fortsatt stadig blick mot horisonten, förhoppningsvis upptäcka blindskären på vägen och kunna navigera runt dem.

De tre ledord som genomsyrar utvecklingsområdena i plattformen är digitalisering, hållbarhet och innovation. Vi får under styrelseinternatets seminariedel särskild anledning att diskutera omvärld med tema innovation. En färsk rapport ”Lunds universitet via innovation till världen och tillbaka” ligger till grund för diskussionerna. Den är också en bra utgångspunkt för det intensifierade arbete universitetet gör för att bidra till EU:s innovationsagenda samt för att utveckla innovationsdistrikt och s.k. innovationsdalar. Universitetets ambitioner är att tydliggöra och synliggöra den starka innovationsmiljö som finns inom och omger Lunds universitet. Detta synliggörande arbete görs dels för ökad samverkan, dels för ökad extern profilering och internationellt genomslag.

Lunds universitet befinner sig i en av världens mest innovativa regioner och är en motor i hela det regionala innovationsekosystemet. Detta attraherar såväl finansiering som kompetens men innovation är också en viktig faktor för den gröna och digitala omställningen. Även regeringen har stort fokus på innovation och har aviserat att innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen kommer att kretsa kring ”excellens, internationalisering och innovation”. Lärosätenas underlag till propositionen ska lämnas i oktober och under styrelseinternatet får vi möjlighet att diskutera Lunds universitets kommande inspel.

Vid Lunds universitet finns ett stort antal ämnesområden med egna förutsättningar för innovation. Inte sällan och mycket oförtjänt hamnar områden som humaniora och samhällsvetenskap i skymundan i förhållande till naturvetenskap, medicin och teknologi när innovation kommer på tal. Men även humaniora och samhällsvetenskap bidrar i allra högsta grad till innovation, till exempel visar rapporten som nämns ovan att även om majoriteten av de publikationer som citeras i patenthantering kommer från naturvetenskap, medicin och teknologi citeras publikationer från humaniora och samhällsvetenskap i relativt stor omfattning.

Innovation är också svårmätt materia. Det är förvisso relativt enkelt att räkna patent men svårare att mäta innovation där patent inte är aktuellt. Färre än hälften av svenska innovationer blir patenterade och det inte heller alla patent som kommersialiseras och blir till innovationer. Jag passar därför på att lyfta det arbete som görs inom de humanistiska och teologiska fakulteterna (HT). De har sedan 2021 uppmuntrat och stöttat utvecklingen av idéer som kan bli innovationer genom att utlysa medel tillsammans med LU Innovation. Syftet med utlysningen är att stimulera utvecklingen av idéer som nyttiggör forskning med anknytning till HT fakulteternas olika forskningsfält.

Medlen ger anställda vid HT fakulteterna som bedriver forskning eller forskarutbildning möjlighet att arbeta med en idé med innovationspotential under ett år. Upp till 150 000 kr per projekt har hittills delats ut till sammanlagt 14 idéer. Utöver finansieringen får projekten rådgivning och stöd av LU Innovation under arbetets gång. Satsningen är ett utmärkt exempel på hur man kan bredda innovationsstödet vid Lunds universitet och intresset för att söka ökar successivt. Utlysningen har även väckt intresse på andra lärosätens innovationskontor.

Jag kommer att återkomma om såväl innovation som proposition framöver – två ämnen som kommer att påverka universitetet på kort och lång sikt.
Erik

15 juni, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade