Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi vässar forskning, samverkan och innovation

Ledningen har under den senaste tiden inventerat en del verksamheter inom Förvaltningen. I mitten på oktober kommer vicerektor Bo Ahrén att presentera ett förslag på hur vi ska stärka universitetets stödverksamheter inom forskning, samverkan och innovation (som drivs inom sektionen FSI.)

Läs utredningen här

Den här sektionen bedriver en mycket viktig verksamhet för universitetet och vi ser att behovet av samverkan med samhället, inte minst näringslivet, samt stöd till forskare i ansöknings- och innovationsprocessen bara blir större. Att samla allt detta stöd i en sektion, såsom förra ledningen gjorde, var ett progressivt nytänkande.

Jag vill utvidga samverkan med det omgivande samhället och kontakterna med näringslivet. Som ett led i detta tillsattes t.ex en vicerektor i våras med särskilt ansvar för samverkan, vi har inrättat ett samverkansråd och ett näringslivsråd. För att kunna vässa denna verksamhet ytterligare har denna inventering av stödfunktionen FSI varit nödvändig och viktig.

Avdelningarna inom FSI har utvecklats väl och gör ett mycket bra jobb. Där arbetar många professionella personer som har betytt mycket för att verksamheten har kunnat utvecklas väl. Däremot visar utredningen, som i stora drag presenteras nu och i kommande vecka för medarbetare och chefer, att sektionen behöver få ett tydligare uppdrag, styrning och ekonomi samt att verksamheten behöver förankras hos fakulteter och universitetsledning.

Utredaren föreslår ett antal förändringar. Jag nämner några av förslagen här:

Projekten inom LU Open flyttas till fakulteter och institutioner. Detta är ett bra förslag tycker jag eftersom förvaltningen av flera skäl inte ska bedriva kärnverksamhet. En flytt kommer att bidra till att kontaktytan mellan våra fakulteter och näringslivet ökar och det är mycket positivt. Det är dock viktigt att stödverksamheten i förvaltningen inte tappar den projektledarkompetens som byggts upp av LU Open samt deras förmåga att initiera och skapa projekt mellan näringsliv och allmänhet. Utredaren föreslår också att projektstödsverksamheten inom LU Open flyttar till den del av sektionen som har som huvuduppdrag att stödja universitetets regionala samverkan. Detta får ytterligare en positiv effekt som jag ser det: näringslivet får en tydlig ingång till universitetet.

En annan omändring gäller studentinnovationsverksamheten som har alldeles för många ingångar idag. Denna viktiga verksamhet vill utredaren också samla på ett ställe för att skapa en tydlig ingång till verksamheten. Förslaget är att LU Innovation tar över dessa verksamheter.

En del av inventeringen har inneburit att hitta effektiviseringar och besparingar för hela förvaltningen. I den dragning som jag har sett minskas ramen för FSI med cirka 10 procent (ungefär tre miljoner kronor) och man sänker kostnaderna för rektors särskilda beslut med cirka 10 miljoner kronor. Donatorrelationer undantas besparingar men i förslaget ska ramen återgå till den nivå som den var innan det särskilda kampanjbidraget för 350-årsjubileet tilldelades som ett extra stöd fram t.o.m 2018. Forskningsservice får däremot en ökad ram eftersom avdelningen varit underdimensionerad.

Det finns också ett par andra förslag till förändringar och jag kommer att få rapporten i sin helhet av vicerektorn den 15 oktober. Därefter kommer ledningen att diskutera den vidare i våra olika organ och jag kan inte idag säga i detalj hur vi ska arbeta vidare, eftersom en hel del arbete återstår. Ytterst är det förvaltningschefen som tar beslut om vilka delar som ska genomföras inom förvaltningen och det kommer att göras konsekvensanalyser innan beslut fattas på olika nivåer.

Många personer blir berörda på ett eller annat sätt i detta förslag och det blir säkert ett par veckor med många frågor framöver. Den som har frågor får gärna ta dem med sin chef eller mejla synpunkter till Bo Ahrén. Jag kommer att återkomma till denna fråga flera gånger under hösten.

Torbjörn

08 oktober, 2015

Inlägget postades i

Allmänt