Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi önskar mindre anslagsstyrning

Idag har vi från ledningen varit på departementet för den årliga myndighetsdialogen. Syftet med en sådan dialog är att vi, liksom de andra universiteten när de har sina dialoger, ska kunna lyfta specifika och för oss viktiga frågor för diskussion.

Kunskapsutbytet mellan oss och departementet är viktigt och det finns ett antal frågor som behövs lyftas till regeringsnivå. Jag har tidigare här i bloggen skrivit om behovet av ökad prislappfinansiering av MAX IV och ESS utanför Utbildningsdepartementet samt om den s.k tombolan som missgynnar flerfakultetsuniversitet som LU. Alla dessa saker har vi också lyft vid dagens diskussion.

Regeringen har aviserat att det ska komma en ny forskningsproposition nästa år. Vi hoppas att den, liksom förra regeringen utlovade, kommer att innehålla större basanslag.

Ökade basanslag skulle ge oss chansen att själva besluta om våra anställningar, inte som idag där många nyanställningar ofta initieras via forskningsråden. På lång sikt är det bättre att lärosätena anställer sin personal och att de i sin tur, med lärosätet som bas, söker forskningsmedel hos olika finansiärer. På detta sätt kan universiteten och högskolorna själva bestämma om de skall anställa av strategiska eller kompetensbehovsprövade skäl. Denna lösning förutsätter att rekryteringen av forskaranställningar framöver inte initieras  eller finansieras av de statliga forskningsfinansiärerna.

Kopplat till ett ökat basanslag ligger också frågan om mindre styrning av vad pengarna ska användas till så att vi får mer utrymme för fri forskning. Fri(are) forskning där forskarna själva får välja vad de vill jobba med är en förutsättning för hög kvalitet men trots att det inte, så vitt jag vet, finns någon forskning som visar att ökad styrning leder till fler innovationer eller större vetenskaplig framgång så tenderar både politiker och näringsliv att vilja styra forskningen alltmer.

Vi har också lagt fram två separata önskemål om resursförstärkning.

Det ena gäller våra arkeologiska fynd som omhändertas av Historiska museet, LUHM. Det är en imponerande samling som finns i vårt museum men verksamheten att omhänderta och förvalta arkeologiska fynd enligt det uppdrag som museet har är kraftigt underfinansierad. Vi har därför äskat en höjning med 9,6 miljoner kronor per år från och med 2016.

Det andra önskemålet gäller förstärkning till Universitetsbiblioteket, UB, och hanteringen av pliktexemplaren.  Även denna verksamhet är kraftigt underfinansierad i förhållande till de faktiska kostnaderna. Vi vill därför att regeringen ger oss ett särskilt riktat bidrag till universitetet på 22 miljoner kronor per år till detta uppdrag från och med 2016.

Snart är det långledigt och jag passar på att önska alla trevlig långhelg!

Torbjörn

12 maj, 2015

Inlägget postades i

Allmänt