Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Våra största fakulteter stärker Kunskapsstråket

Två fakulteter står tillsammans för drygt 50 procent av Lunds universitets totala omsättning på cirka 8,2 miljarder: Medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola, LTH. Under den senaste tiden har universitetsledningen besökt dessa, våra största fakulteter, i den så kallade fakultetsrundan. Deras storlek och framgångar i att attrahera studenter och externa anslag är slående. En stor skillnad finns dock dem emellan: Medicinska fakulteten har relativt få studenter (2800 helårsstudenter) i förhållande till sin forskningsstorlek. Medicinska fakulteten omsätter drygt 2,5 miljarder varav utbildningen står för cirka 500 miljoner om året.

På LTH finns däremot många studenter (6000 helårsstudenter). Fakulteten omsätter cirka 1,8 miljarder kronor, av dessa omsätts cirka 650 miljoner inom utbildning.
Gemensamt för båda fakulteterna är att de har stor samverkan med det omgivande samhället och flera stora samverkansavtal skrivs mellan dessa fakulteter och näringsliv eller offentlig sektor samt hälso- och sjukvård. Båda fakulteterna är dessutom väldigt starka på innovationer och kommersialisering av sin forskning. Inte sällan samverkar de med varandra.

Vid LTH har man ambitionen att alla utbildningsprogram ska vara knutna till ett samverkansråd. I dessa samverkansråd sitter representanter för näringsliv, samhälle och akademi och här diskuteras bland annat utbildningens relevans för arbetsmarknaden. Dessa råd är betydelsefulla för att matcha utbildningarna mot arbetsmarknadens behov. Universitetsledningen har låtit sig inspireras av LTH:s råd när vi nu har för avsikt att inrätta ett sådant för universitetets uppdragsutbildningar.

Båda fakulteterna planerar för framtiden i form av campusförändringar. Medicinska fakulteten planerar för ett Forum Medicum som ska skapa ett sammanhållet medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum där verksamheterna vid dagens HSC (Health Science Center) på Baravägen och BMC (Biomedicinskt centrum) på Sölvegatan integreras genom att ett nytt hus byggs i anslutning till BMC. Här räknar man med att nya samarbetsformer växer fram mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.
Även LTH planerar satsningar på att utveckla campus¬området i Lund. I projektet ”Hållbart campus” vill LTH hitta nya lösningar som bidrar till en hållbar och attraktiv utveckling av campus.

Om några år, när dessa ovan beskrivna campusplaner är genomförda, kommer vi att se en ordentlig förstärkning av det s.k Kunskapsstråket som går från stan, längs med Sölvegatan, sträcker sig över LTH, med Medicon Village som granne och ut till anläggningarna MAX IV och ESS. Ute vid forskningsanläggningarna planerar både Med fak och LTH för framtiden, dels genom att utnyttja anläggningarna, dels genom att flytta verksamheter till Science Village Scandinavia. Inom några decennier har säkert såväl LTH som Medicinska fakulteten satt sin prägel på Brunnshög.

Torbjörn

11 juni, 2018

Inlägget postades i

Allmänt