Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Utredningen Strut har landat

Idag har utredare Pam Fredman lämnat Styr- och resursutredningen, Strut, till utbildningsminister Matilda Ernkrans. Strut är en för högskolesektorn mycket viktig utredning som nu landar in hos den helt färska ministern. Förhoppningsvis skickar departementet ut utredningen på remiss så snart som möjligt och ger oss rimlig tid att svara.

Vi har i ett tidigare skede av utredningen kommenterat den genom vårt inspel. När vi nu har hela den färdiga utredningen, med en djupare analys och fler detaljer i förslagen än vad vi tidigare har sett, är det viktigt att vi tar oss tid att diskutera förslagen seriöst, både inom Lunds universitet men även mellan lärosätena så att återkopplingen blir konstruktiv. Man ska komma ihåg att sektorn länge har önskat en ändrad resurs- och styrmodell och när regeringen tillsatte Strut var det ett mycket välkommet initiativ. Jag tycker också att Pam Fredman har gjort en utmärkt insats, inte minst genom det öppna sätt i dialog med sektorn som hon har bedrivit utredningen.

Det är ännu för tidigt att ha några närmare synpunkter på de olika förslagen, dessa kommer vi att presentera under den kommande remissrundan. Direktiven för utredningen har dock varit tydliga i att förslagen som läggs fram inte får vara kostnadsdrivande. Det är givetvis svårt att lägga fram en utredning med kraftfulla förslag med dessa förbehåll. De stora utmaningarna för sektorn handlar om underfinansiering av grundutbildningen, urholkade anslag på grund av produktivitetskravet samt flera uppdrag som ålagts högskolorna genom åren utan att högskolorna kompenserats för detta. Lägg därtill behovet av ökad digitalisering och internationalisering i tider då det råder stor global konkurrens.

Den svenska högre utbildningen har nu hamnat i en situation där det blir allt svårare att upprätthålla hög utbildningskvalitet. Ett exempel på detta är att kontakttiden mellan student och lärare är låg i Sverige i en internationell jämförelse. Detta kan skada Sveriges förmåga att hävda sig som en kunskapsnation och försvåra för lärosätena att förse arbetsgivare och det omgivande samhället med rätt kompetens.

Så, oavsett hur utredningen landar och vilket resurstilldelningssystem som kommer att tillämpas i framtiden, kommer vi inte ifrån att regeringen måste rusta upp ersättningen till all högre utbildning om Sverige ska hålla hög kvalitet och kunna mäta sig internationellt.
Torbjörn

01 februari, 2019

Inlägget postades i

Allmänt