Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Universitetets svar på Strututredningen klart

Lunds universitet ska alldeles snart skicka sitt remissvar till Styr- och resursutredningen, Strut, och igår var det uppe i styrelsen för beslut. För sektorn är det en mycket viktig utredning och vi har länge vänt oss till regeringen för att få till stånd en förändring av hur sektorn styrs och resurssätts.

Utredningarna genom åren har också varit många, vilket utredaren Pam Fredman visat i en historisk översikt i utredningen.

Det har inte varit ett lätt uppdrag för Pam Fredman som utredare. Samtidigt som många i sektorn vill se en förändring har utredningen varit bakbunden av att förslagen inte får vara kostnadsdrivande. Och när förslagen på förändring presenterades och nu har diskuterats under en längre tid, både internt och externt, har en hel del frågor väckts kring vilka konsekvenser som förslagen får.

Strut har gått ut på internremiss under våren och även i de diskussionerna har man velat se förändringar men inte nödvändigtvis på så sätt som nu har presenterats. I remissvaret är vi dock positiva till flertalet av utredningens förslag.

Några saker har lett till större diskussioner än andra såsom förslaget om förändrad resurstilldelning till grundutbildningen. Ingen är förtjust i det nuvarande s.k prislappssystemet där olika utbildningar får olika ersättningar från staten. Men det förslag på förändring som presenteras i utredningen med en schablonersättning som sedan lärosätena själva får råda över har heller inte mottagits väl och det hjälper inte att ta bort prislappar när problemet egentligen är något annat – dvs att grundutbildningen är kraftigt underfinansierad. Vi har därför avvisat förslaget gällande resurstilldelningen till grundutbildning.

Det har också blivit tydligt i diskussionerna att flera förslag skulle påverka fakulteterna olika, alla har olika förutsättningar och villkor och det visar hur komplex styr- och resursfördelning är, inte minst på ett brett universitet med skilda verksamheter. Jag hade ändå önskat att vi internt hade haft större tillit till vår egen förmåga att styra och fördela resurserna och att när vi önskar större autonomi från staten även är beredda att ta ansvar för den.

Jag har länge pratat om ett samlat anslag för forskning och utbildning samt ett större basanslag för forskningen. Ett större basanslag skulle ge lärosätena mycket större möjligheter att ta strategiskt och långsiktigt ansvar både för att utveckla forskningen och för forskares karriärer. Ett samlat anslag för forskning och utbildning skulle ge oss större möjlighet att sammanfläta forskning och undervisning. I vårt svar betonar vi dock att ett ökat basanslag till lärosätena inte får innebära att Vetenskapsrådets viktiga roll att bedöma och finansiera forskningsanslag och nationell infrastruktur försvinner.

Inledningsvis i remissvaret tar vi också upp några helt grundläggande faktorer som inte finns med i utredningen men som vi menar är helt centrala för lärosätenas möjlighet att utvecklas framöver.
Den högre utbildningen är underfinansierad och detta tas inte upp i utredningen trots att det är här som kanske det största reformarbetet för högre utbildning behöver ske. Kraven från statsmakten och det omgivande samhället har ökat under en längre tid vilket lett till fler och mer komplexa uppdrag för lärosätena, utan att grundersättningen har utökats. Det handlar t.ex om att lärosätena har fått utökade uppdrag för studenters hälsa och studier, för att ta emot nya studentgrupper och att ta en större roll för det livslånga lärandet.

Vi passar också på att föra fram, inom ökad autonomi för lärosätena, att vi behöver få större möjligheter att råda över våra lokaler, både vad gäller avtal och ägande.

Slutligen. Lunds universitet efterlyser gemensamma finansieringsmodeller och delat ansvar för tyngre forskningsinfrastruktur mellan lärosäten, råd, externa finansiärer och regering. Detta är nödvändigt för att Sverige som forskningsnation och ska kunna bygga upp anläggningar och delta i internationella samarbeten på toppnivå. Regeringen har det övergripande ansvaret för att forskningsinfrastruktur av nationellt värde garanteras långsiktig och hållbar finansiering.

Nu ska det bli intressant att se regeringens fortsatta planer för utredningen och vilka delar som de väljer att gå vidare med. Klart är att sektorn behöver ett antal nödvändiga reformer, jag hoppas att regeringen lyckas med dem. Strututredningen ger dem goda förutsättningar för det!

Torbjörn

19 juni, 2019

Inlägget postades i

Allmänt