Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Tack för året som gått och gott nytt år

Det är alltid lika intressant att stanna upp inför ett nytt år och fundera på vad som åstadkommits eller rört på sig sedan förra årsskiftet. Med perspektiv över tid ser man att det går framåt medan det kan vara svårare att uppfatta i det dagliga arbetet.

Om jag börjar med att ta sats i de stora frågorna finns det några omvärldshändelser som jag tycker särskilt har stuckit ut i år och som kommer att fortsätta påverka oss i framtiden. Hit hör den tilltagande opinionen om klimatförändringarna och hållbarhet, brexit samt de oroande tendenser vi ser kring en allt starkare nationalism och antidemokratiska tankar i Sverige och världen. Vi har också haft ett val i Sverige utan att ännu ha en ny regering på plats vilket är en ovanlig situation.

Nationellt har vi noga följt regeringens utredning om en ny resurs- och fördelningsmodell för universitet och högskolor (STRUT) där vi förespråkar en modell som ger oss större flexibilitet att styra över våra anslag än den modell som vi har att förhålla oss till idag.

Vad gäller invärlden fick vi i början av året förstärkning i ledningen genom att Sylvia Schwaag Serger kom in som ny prorektor. Med hennes utifrån-perspektiv har vi alla fått fundera på varför vi gör på ett visst sätt – och det har varit nyttigt att få reflektera över våra invanda arbetssätt och processer. Sylvia är en enormt bra kraft!

Jag vill påstå att Lunds universitet har blickat framåt på flera sätt under året som har gått och ett antal nya satsningar för framtiden har tagit form, inte minst för att möta de stora samhällsutmaningarna. Jag kan inte nämna allt som hänt under 2018 men här kommer ett axplock:

Under året beslutade vi att avsätta 64 miljoner kronor på en tvärvetenskaplig forskarskola inom Agenda 2030. Forskarskolan kan rymma ett 20-tal doktorander från alla åtta fakulteter och har gjorts möjlig genom att Universitetet har stark ekonomi. Denna utmaningsdrivna satsning för att stärka forskning och utbildning kring framtidens stora frågor finansieras genom att myndighetskapital lyfts från flera fakulteter.

2018 har även haft stort fokus på morgondagens utbildning och i detta ligger att bygga upp en hållbar struktur för uppdragsutbildning som en del i det livslånga lärandet. Vi ser strukturella förändringar på arbetsmarknaden och i arbetslivet där såväl arbetstagare som arbetsgivare har ökat behov av att vända sig till akademin för vidareutbildning. En ny organisation med förstärkning på bl.a affärsutveckling och nya program inom exempelvis AI har påbörjats under året.

De stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS sätter stor prägel på Lunds universitet och har så även gjort under 2018 med bl.a Vetenskapsrådets genomlysning av MAX IV:s strålrörsprogram. Att anläggningarna blir framgångsrika och kan utnyttjas i sin fulla potential är högt prioriterat och i detta arbete gäller även att planera för och skapa goda förutsättningar för Lunds universitet och alla samverkanspartners på Science Village Scandinavia. Under 2018 tog vi ett viktigt beslut för Universitetets etablering på SVS och vi nådde en viktig överenskommelse med 15 andra lärosäten om medfinansiering av MAX IV.

Jag lyfter också gärna att vi har tagit flera initiativ för att fortsätta vara ett attraktivt lärosäte för anställda och studenter. Vi har t.ex utrett karriärvägarna på universitetet – ett projekt som fördjupas och fortsätter under 2019 och vi har påbörjat en utredning för att se hur hinder för samarbeten över fakultetsgränserna kan undanröjas.

Universitetet strävar efter att nå högsta mål i utbildning och forskning. Under året har vi beslutat om en policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Vi har nu satt ett system med processer, ansvar, organisation samt kriterier för kvalitetsarbetet. Vi har också satsat cirka 13 miljoner både 2019 o 2020 för att stärka pedagogisk utveckling och digitalisering bland annat genom att implementera en ny lärplattform, Canvas.

Slutligen vill jag gärna nämna satsningen på 6 miljoner kronor som vi lanserade under året på det forskningsbaserade projektet Tellus om sexuella trakasserier – ett svar på 2017 års upprop #metoo.

Så återstår bara att säga tack till alla – internt och externt – som bidrar till universitetets framgångar inom forskning, undervisning och samverkan och jag önskar alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Torbjörn

21 december, 2018

Inlägget postades i

Allmänt