Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Stora forskningsvärderingen RQ20 drar i gång

Lunds universitet är forskningstungt och nära 70 procent av universitetets totala omsättning på 8,5 miljarder kronor rör forskning. Vi har nu två viktiga händelser framför oss som kommer att påverka forskningen och forskare mycket – dels regeringens forskningsproposition som väntas nästa år – dels vår egen, stora kvalitetsgenomlysning av forskningen, RQ20,  som startar i kväll med kick off. RQ20 kommer att beröra alla fakulteter och ett stort antal arbetstimmar i verksamheten kommer att läggas ner fram till projektets slut i juni 2020. Leder projektet gör professorerna Freddy Ståhlberg och Mats Benner.

RQ20 har en budget på 20 miljoner kronor – en stor summa kan tyckas – men jag är övertygad om att satsningen – och det omfattande arbetet – är en nödvändig investering för att vi ska nå vårt strategiska mål – högsta kvalitet i forskning och utbildning.

För att effektivt kunna arbeta mot det målet måste vi börja med att se hur bra forskningen är i dagsläget. Men inom RQ20 finns också ett tydligt utvecklingsperspektiv och projektet kommer att undersöka hur väl forskningsområdena är rustade för framtiden – ett forskningsområde som bedöms som världsledande i dag innebär ju inte per automatik att så är fallet om tio år – forskningsprocesser är långa och mycket kan hända på vägen.

Projektet ska också fånga in de utmaningar som forskningen brottas med för att ledningarna på alla nivåer – forskargrupp, institution och fakultet – på bästa sätt ska kunna sätta in nödvändiga åtgärder som eventuellt behövs för att lyfta områden ytterligare.

Universitetets vision är ”Ett universitet i världsklass”. Jämförelser med andra framstående lärosäten är därför en viktig ingrediens liksom de internationella experter som projektet knyter till sig. Och precis som förra gången som universitetet genomlyste forskningen, under det så kallade RQ08-projektet, finns stort fokus på självvärderingar och reflektion. Skillnaden mot RQ08 är att inga extra pengar avsätts som belöning åt ”stjärnorna”.

Jag tror att forskningsmiljöerna och ledningar på både institutions-, fakultets-och universitetsnivå kommer att ha stor nytta av RQ20. Både av självvärderingsprocessen och de rekommendationer till fortsatt utveckling som framkommer. Hela universitetet kommer att lära sig mycket under året!

Vad gäller forskningspropositionen har vi satt samman en arbetsgrupp under ledning av vicerektor Stacey Sörensen. Den har i uppdrag att ta fram universitetets inspel som ska vara inskickat i oktober. Inspelet är oerhört viktigt – Sveriges regering behöver säkerställa långsiktig och hållbar forskningsfinansiering, inte minst av forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, samt för andra excellenssatsningar.

Jag kommer att få all anledning av återkomma till såväl RQ20 som forskningspropositionen framöver.
Torbjörn

03 september, 2019

Inlägget postades i

Allmänt