Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Sexuella trakasserier och det förebyggande arbetet

2018 startade vi det treåriga projektet Tellus för att få mer information och kunskap om sexuella trakasserier vid Lunds universitet – som ett svar på #metoo och #akademiuppropet. Projektet har nu kommit en bra bit på väg i kunskapsinsamlandet. Dels har individuella intervjuer och gruppdiskussioner genomförts, dels gick en omfattande enkätundersökning ut till alla anställda och studenter innan jul. De första övergripande resultaten från dessa två delar kan nu presenteras.

Var fjärde kvinna uppger sig ha varit utsatt för sexuella trakasserier någon gång under sin anställning vid Lunds universitet. Cirka 7 procent av männen har uppgett detsamma. Siffrorna är likartade för studenterna men där sker oftast trakasserierna mellan studenter och i studiesociala sammanhang.

Resultaten är jag dessvärre inte förvånad över, de sticker inte ut i förhållande till hur det ser ut i övriga samhället, och #metoo lyfte utbredningen redan för ett antal år sedan. Men som arbetsgivare och utbildningsanordnare säger resultaten oss att det finns mer att göra, framförallt i det förebyggande arbetet. Vi måste också fundera ännu mer på varför antalet anmälningar är få i förhållande till hur många som i projektet svarat att de själva upplevt eller sett andra utsättas för sexuella trakasserier. Några svar på detta har projektet hittills gett oss.

I Tellus har framkommit att såväl anställda som studenter tycker det är svårt att veta när det är befogat att göra en anmälan. Viss oro över konsekvenser för anmälare och anmäld har framkommit, liksom för att kollegiala strukturer och interna maktstrukturer kan påverka hanteringen av ärenden. Av olika anledningar har majoriteten som uppgett att de utsatts för sexuella trakasserier inte velat berätta för någon i ansvarig position vad som hänt. Det kan handla om rädsla eller brist på förtroende för hur berättelsen eller anmälan ska tas emot.

Ett av Tellus viktigaste bidrag menar jag är sexuella trakasserier har hamnat högt på dagordningen. Genom projektet har sexuella trakasserier diskuterats i många olika delar av verksamheten. Vi har fått en klarare bild av vad som saknas idag i form av rutiner och stöd.
Det är också utmärkt att vi nu har kunskap från en forskningsbaserad studie, vilket ger ännu bättre möjligheter att prioritera rätt åtgärder. Nästa steg är att Tellus de kommande veckorna gör fakultetsbesök för att se var och hur vi kan sätta in bäst åtgärder och förslag på dessa kommer att presenteras under våren. De åtgärder som bedöms kunna utveckla arbetet på bästa sätt kommer att implementeras.

Jag är mån om att Lunds universitet ska vara en trygg arbetsplats och studieplats utan trakasserier och diskriminering. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetet mot diskriminering är lagstadgat och en del i vårt kontinuerliga arbete. Därför vill jag också lyfta att det pågår flera parallella utvecklingsarbeten inom universitetet som på olika sätt bidrar till att främja det förebyggande arbetet, till exempel arbetet med en chefsplattform, den universitetsgemensamma satsningen på jämställdhet och likabehandling, RQ20 och HR-excellens in Research.

Vår förmåga att hantera ärenden professionellt är en grundläggande förutsättning för det fortsatta förebyggande arbetet vid universitetet. Om inte det sker på alla nivåer, riskerar ärenden att bli svårlösliga arbetsmiljöproblem eller problem i studiemiljön som kan leda till psykisk ohälsa eller att anställda eller studenter väljer att lämna Lunds universitet.

Tack alla som på olika sätt deltagit i diskussioner, bidragit med erfarenheter och kunskap kring sexuella trakasserier och sett till att lyfta frågorna. Vi har nu stora möjligheter att tillsammans skapa en tryggare studie- och arbetsmiljö för alla.
Torbjörn

12 februari, 2020

Inlägget postades i

Allmänt