Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Så ska vi etablera oss på Science Village Scandinavia

Innan jul antog ledningen en strategi för nyttiggörandet av MAX IV och ESS . Den handlar om hur vi på bästa sätt kan bidra till utvecklingen av dessa anläggningar och samtidigt se till att de kommer hela universitetet till godo. Anläggningarna ska ha bred användning inom forskning, utbildning och samverkan.

En viktig del i strategin är också att vi fastslår att Lunds universitet ska etablera delar av vår verksamhet på Science Village Scandinavia, SVS. SVS är det bolag som vi bildat tillsammans med Lunds kommun och Region Skåne för att utveckla marken mellan anläggningarna. Här finns alla möjligheter – och de ska vi ta – för att skapa en attraktiv miljö för vetenskap och innovationer och samarbeten med offentlig sektor och näringsliv.

I strategin fastslår vi att det inledningsvis är forskningsverksamhet inom material, nano och laser som flyttar, men på sikt kan även grundutbildning och inkubatorverksamhet för innovation bli aktuellt. SVS har stora förutsättningar att vara en testbädd för exempelvis hållbar utveckling, framtida städer och klimatlösningar.

Under 2016 har vi förutsättningslöst utrett vilka verksamheter som skulle kunna flytta till SVS och hittills har Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH sammanställt behov och intresse för en framtida flytt till SVS.

Vi tar nu arbetet ett steg vidare och tar fram en handlingsplan för etableringen vid SVS. Handlingsplanen ska innehålla en vision för vår samlade etablering vid SVS och belysa utvecklingspotentialen. Dessutom ska en konsekvensanalys göras för de verksamheter som flyttas och för dem som inte flyttas. Både effekter inom utbildning, forskning och samverkan ska beaktas.

Handlingsplanen ska identifiera vilka verksamheter som bör förläggas till SVS samt eventuella organisatoriska förändringar som är motiverade. Om möjligt, bör även det samlade lokalbehovet specificeras och kvantifieras.

En arbetsgrupp har utsetts som ska ta fram handlingsplanen: dekanen på Naturvetenskapliga fakulteten, rektor för LTH, prodekanen på Medicinska fakulteten, prefekterna vid Fysiska och Kemiska institutionen, vicerektorn för forskning, LU Byggnad samt studentrepresentanter. Gruppen kan knyta till sig ytterligare kompetenser för att få en fullödig bild av berörda verksamheter och deras koppling till övrig utbildning och forskning. I slutet på året ska handlingsplanen vara klar.

Jag måste säga att det är en mycket spännande tanke att vi är med i utvecklingen av en helt ny stadsdel i Lund som är inriktad på våra kärnverksamheter.

Torbjörn

09 februari, 2017

Inlägget postades i

Allmänt