Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

I kölvattnet av #metoo startar treårigt projekt

I kölvattnet av #metoo har många frågat sig vad som kommer att hända, både på ett arbetsgivarplan och på ett samhälleligt plan. När medias strålkastarljus delvis riktats åt ett annat håll har vi som arbetsgivare och utbildningsanordnare stått kvar med frågan: vad gör vi nu?

Sedan i höstas har vi i ledningen vänt och vridit på frågan och kommit fram till slutsatsen att vi behöver ta ett större tag kring frågan, inte minst för att reda ut den tystnadskultur som flera personer vittnat om i de olika uppropen, även i det som kom från universitets- och högskolevärlden, #akademiuppropet.

Vi sjösätter nu forskningsprojektet Tellus, ett initiativ som fakulteter (dekaner), studenter (kårerna) och fackliga organisationer varit delaktiga i och står bakom för att gå till botten med frågan om sexuella trakasserier vid Lunds universitet.
Statsvetare Bo Rothstein lyfte frågan om #metoo på DN Debatt för ett tag sedan och menade att forskarsamhället har en viktig uppgift när, det som han kallar, opinionsstormar drar fram.

Det är akademins uppgift att ta sig an ett problem eller fråga på ett evidensbaserat sätt och presentera resultat från befintlig eller ny forskning, även om resultaten går emot den bild som opinionen har. Vi ska inte bygga handlingsplaner på spekulationer eller gissningar om hur utbrett sexuella trakasserier är eller var och när och hur de förekommer.

I vårt fall, akademins, är vi både arbetsgivare och forskare. Det är därför klokt att använda vår forskarkompetens för att ta reda på hur saker ligger till, även i vår egen verksamhet. Jag är därför mycket angelägen om projektet som nu ska starta och löpa fram till 2020 i flera etapper.

Det forskningsbaserade projektet leds av Anette Agardh, professor i global hälsa, och kommer att delas upp i flera etapper. Projektgruppen rymmer kompetenser inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.

Ett första steg i arbetet är att lyssna på de erfarenheter som anställda och studenter vid Lunds universitet har. Hur ser situationen ut idag och hur trygg upplevs arbets- och studiemiljön? Projektet inleds med individuella intervjuer och diskussioner i fokusgrupper med anställda och studenter för att förstå mer om rådande maktstrukturer, beroenderelationer, samtalsklimat och normer och upplevelser av hur sexuella trakasserier yttrar sig. Analyserna från intervjuerna och diskussionerna i fokusgrupperna kommer sedan att ligga till grund för utformningen av enkätstudier till anställda och studenter. Resultatet blir ett kunskapsunderlag med åtgärdsförslag på hur det befintliga förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier kan stärkas.

Under projektets andra del ska utvalda förebyggande åtgärder införas för att slutligen utvärderas under projektets tredje år. Målet är att detta arbete ska bidra till ökad trygghet, förtroende och tillit bland studenter, doktorander och anställda vid Lunds universitet. Alla studenter och anställda har en lagstadgad rätt till en trygg arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och trakasserier. Det systematiskt förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier är och kommer fortsatt vara en viktig del i det proaktiva arbetsmiljöarbetet vid Lunds universitet.

Idag har jag och Anette Agardh publicerat en debattartikel på Aktuella Frågor i Sydsvenskan där man kan läsa mer om projektet och gå gärna in på projektbloggen www.lu.se/tellus och följ projektet där.
Torbjörn

06 april, 2018

Inlägget postades i

Allmänt