Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

I framtidens Lund finns enorm potential

Framtidsveckan har precis avslutats och under en sådan är det självklart att prata om de stora forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS, vilket också gjordes under seminariet ”Big Science i framtidens Lund”. När jag, om drygt ett år, lämnar över till en ny rektor är anläggningarna och hur vi ska optimera nyttan av dem, en av de viktigaste frågorna för min efterträdare att ta vidare in i framtiden.

Det är tveklöst så att forskningen och vetenskapen nationellt och internationellt kan dra nytta av anläggningar som MAX IV och ESS. De har byggts för vetenskaplig excellens och som framkom på seminariet: ett Nobelpris baserat på synkrotronljus (samma ljus som i MAX IV) kommer fram vart tredje år.

Men det är också viktigt att övriga samhället, näringslivet och industrin inte minst, ska kunna utnyttja forskningsinfrastrukturerna. Först när industrin ser möjligheterna i anläggningarna får samhället optimal nytta för sin investering. Därför bjöd vi igår ner näringsminister Ibrahim Baylan till Lunds universitet och MAX IV för att diskutera just hur näringslivet ska kunna utnyttja anläggningarna. Med på besöket var även storföretagen Tetra Pak och Alfa Laval.

Jag menar att vi måste skapa förutsättningar för näringslivet och akademin att arbeta sida vid sida. Näringslivet – både stora och små företag – behöver veta vilka möjligheter som finns att bedriva forskning och utveckling på MAX IV och ESS. Industrin behöver få hjälp och tillgång till en testmiljö, utan att själva vara experter när de kommer dit. Jag har själv arbetat så med att bygga upp ett labb inom molekylärbiologi, utan kunskap om just det forskningsfältet utan istället med bakgrund som ”grön ekolog”. I labbet fick vi tillgång till kunniga personer som kunde visa och förklara. Vi andra lärde oss efter hand och kunde så småningom klara oss själva. Med denna nya kunskap kunde vi sedan bygga upp en framgångsrik forskningsmiljö som, efter min tid, bland annat genererat stora ERC-bidrag. På samma sätt skulle industrin kunna få möjligheter att testa på miljön i MAX IV och ESS och lära sig hur den fungerar och se dess möjligheter för framtiden. Jag är mycket mån om att vi ska lyckas med detta – att få in industrin och näringslivet i dessa satsningar.

Förutom möjlighet för industrin att testa på miljöerna och lära sig dem, behövs dynamiska mötesplatser där akademi och industri fysiskt ligger vägg i vägg. Just därför ser vi nu vilka miljöer som kan och vill flytta ut till Brunnshög där Science Village Scandinavia (SVS) planeras. I detta fall tar vi stegvis beslut – både vad gäller volym och kostnader. Klart är att denna satsning på Brunnshög innebär stora möjligheter för de verksamheter som flyttar dit samtidigt ska man vara på det klara med att lokalhyrorna blir högre.

Jag tror att planerna på SVS kan bidra till att lyfta det regionala självförtroendet och vi diskuterade just detta i förra veckan då vi bjöd in oss till ett möte om MAX IV, ESS och SVS med de skånska politikerna i riksdagen. Det finns ett stort regionalpolitiskt intresse för forskningsanläggningarna och det finns en stark vilja att skapa bra förutsättningar för samverkan och regional utveckling.

För att inte utvecklingen ska stanna av är det naturligtvis viktigt att driften för MAX IV säkras på lång sikt. Vi uppvaktar nu regeringen på bred front, det vill säga Vetenskapsrådet, Vinnova och rektorerna i Huvudmannarådet är eniga om att regeringen behöver ge ett ökat och mer långsiktigt anslag till MAX IV:s drift. Detta kommer bl.a att vara en viktig del i det inspel till Forskningspropositionen som snart skickas in till regeringen.

Peter Honeth, före detta statssekreterare, har dessutom fått ett särskilt uppdrag att hålla ihop den i dag spridda finansieringsmodellen i syfte att vi ska få till stånd en sammanhållen, långsiktig och hållbar driftsfinansiering av MAX IV.

Torbjörn

22 oktober, 2019

Inlägget postades i

Allmänt