Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

God jul, gott nytt år och året som gått

Jag vill avsluta 2019 års bloggande med att säga stort tack för alla insatser som har gjorts av så många – anställda, studenter och samverkanspartners – och som under året bidragit till att universitetet fortsätter att utvecklas!

Året som har gått summerar jag nog bäst med att Universitetet har rustat för framtiden. Flera av de initiativ som tagits, projekt som startats och de diskussioner som förts har handlat om universitetets roll i ett samhälle som står inför omställning och hur Universitetets forskning och utbildning även fortsättningsvis ska kunna stå starka i internationell konkurrens.

En grundläggande förutsättning för detta är givetvis att utbildning och forskning håller högsta kvalitet, något som också är ett prioriterat område i den strategiska planen. Under året avsattes 20 miljoner kronor till projektet RQ20 – en omfattande kvalitetsvärdering av all forskning vid samtliga fakulteter. I september hade projektet kick off och nu arbetas det intensivt på fakulteterna med självvärderingar och, senare, de bedömningar som ska göras av externa paneler. När projektet är färdigt nästa år kommer vi att ha en mycket god bild av universitetets samlade forskning – viktigt för att veta hur väl rustade vi är för framtiden.

En ny regering kom på plats i början på året och tre ministrar har besökt Lunds universitet och ledningen sedan dess: forsknings- och högre utbildningsminister Matilda Ernkrans, näringsminister Ibrahim Baylan, och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Besöken har behandlat flera viktiga frågor för universitetet, bland annat hållbar finansiering för forskning, utbildning och forskningsinfrastruktur och goda förutsättningar för akademin och näringslivet att arbeta tillsammans kring MAX IV och ESS. Dessa frågor har också lyfts på andra sätt, t.ex i inspelet till den forskningspolitiska propositionen som vi skickade in i höstas. Med minister Ygeman har vi diskuterat de omställningar som digitalisering för med sig i samhället, inte minst Artificiell Intelligens, och där vill och kan Lunds universitet bidra mycket både inom forskning och utbildning.

Hållbarhetsfrågan har varit ständigt närvarande under året, på flera sätt, och vi har nog alla följt Greta Thunbergs väg över haven och hennes upprop att lyssna på vad forskarna har att säga om klimatfrågan. I våras tog universitetsledningen emot ett Klimatupprop från nära 5000 studenter med krav om att minska universitetets utsläpp av växthusgaser. Universitetet har 2019 fastställt en hållbarhetsstrategi samt antagit nya reseföreskrifter. Utöver detta arbetar vi för hållbarhet genom att stärka forskning, utbildning och samverkan på området.

I höstas började de första doktoranderna sina projekt på Forskarskolan Agenda 2030. Den har sedan starten rönt stort intresse och tog under året emot ansökningar från 106 länder!

Hållbarhetsfrågorna är globala, komplexa och kräver tvärvetenskap. Den unika möjlighet vi har att bedriva tvärvetenskaplig forskning gör att vi kan ta oss an de komplexa utmaningar som samhället står inför. Det krävs kunskap och perspektiv från flera håll för att hitta lösningar. Det råder ingen tvekan om att arbetet med det breda universitetet har intensifierats under 2019, särskilt har vi under året haft fokus på utbildningssidan, och vi kommer att se ännu mer av det arbetet under 2020 – många initiativ är på gång. En stor eloge till alla lärare och studenter samt administrativ personal som engagerar sig för att utveckla utbildning och undervisning, både vad gäller kvalitet och bredd.

En viktig del för det breda universitetet är att studenter ska uppfatta Lunds universitet som ett universitet och inte flera olika fakulteter. I detta ligger att det ska vara enkelt att studera över fakultetsgränser. Vi har bl.a gjort en omfattande kartläggning av de hinder som finns för samverkan mellan ämnen och vi har en handlingsplan för att driva fram en del av de förslag på förbättring som framkom i rapporten. Det kanske största projektet vid universitetet är att vi inför Canvas, en gemensam undervisningsplattform, något som starkt har efterfrågats av studenterna.

Ett stort orosmoln är att allt fler studenter söker hjälp för psykisk ohälsa. Detta påverkar Universitetets verksamheter både på fakulteterna och på Studenthälsan. Vi har under året tillsatt ett projekt för att se över nuvarande resurser, utbud, insatser och arbetssätt. Vi vill säkerställa att studenter som söker hjälp får adekvat stöd – både för att de ska må bättre men också för att öka möjligheterna för fler att klara sina studier.

Projektet Tellus är ett svar på de vittnesmål som framkom under #metoo vid flera svenska institutioner och arbetsplatser rörande sexuella trakasserier – även inom akademin. Under året har projektet genomfört individuella intervjuer och arbetat med fokusgrupper och för ett par veckor sedan skickades en enkät ut till anställda och studenter. Materialet håller på att färdigställas och analyseras men vi vet redan nu att många efterfrågar tydligare stödstrukturer för att kunna hantera ärenden som rör sexuella trakasserier.

Även bättre och tydligare karriärvägar är viktigt för verksamhetens kvalitet. Under året har vi bl. a antagit en ny policy för lärares och forskares karriärvägar. Den är en viktig milstolpe för att öppna upp karriärsystemet, satsa på karriär- och kompetensutveckling och ge större möjligheter till befordring i den akademiska karriären. Även jämställdhets- och likabehandlingsarbetet har stärkts med bl.a en ny projektledare i syfte att få bättre genomslag för frågorna.

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer samt publicering och lagring av vetenskap är stora frågor internationellt och nationellt. För att säkerställa att universitetets forskare kan ställa om till ett mer öppet vetenskapssystem och nya krav och arbetsmetoder för lagring av forskningsdata har vi under 2019 avsatt drygt 4,5 miljoner kronor i två projekt som löper till 2021.

MAX IV är ett flaggskepp för svensk forskning. Acceleratorprogrammet utgör ett betydande tekniksprång och ljuskällan har börjat visa sin världsledande kapacitet. Vetenskapsrådet har under året konstaterat i två rapporter att MAX IV uppnått goda resultat för att åtgärda de förseningar som tidigare uppdagats i strålrörsprogrammet. Den senaste rapporten kom alldeles nyligen och det är en fantastisk upphämtning som MAX IV lyckats göra – ett stort tack till MAX IV:s anställda och ledning och nu avgående styrelse med ordförande Marianne Sommarin för det arbete som gjorts. Nu finns alla förutsättningar för att fokusera på hur MAX IV ska kunna utvecklas långsiktigt så att anläggningen även i framtiden håller absolut världsklass.

Vi har också kommit en bra bit vidare i arbetet med att utreda förutsättningarna för att etablera verksamhet på Science Village Scandinavia, området som planeras mellan MAX IV och ESS. Där vill vi vara med att skapa en dynamisk mötesplats för olika delar av samhället – inte minst akademi och industri. Vi tar stegvis beslut – både vad gäller volym och kostnader. Klart är att denna satsning innebär stora möjligheter för universitetet – samtidigt behövs beredskap för att lokalhyrorna blir högre.

Norröver ligger Campus Helsingborg som är en mycket viktig del av universitetet, inte minst för breddad rekrytering, och vi har under året beslutat att stärka verksamheten och öka studentantalet där. Riktmärket är minst 4000 studenter och vi har satsat 35 miljoner kronor över fem år för att stimulera forskning och nya utbildningar.

Det råder stor lärarbrist och regeringen har under ett antal år byggt ut lärarutbildningen i Sverige. Denna utbyggnad vill Lunds universitet vara en del av. I Lund bedrivs idag ämneslärarutbildning vid Institutionen för Utbildningsvetenskap och under året har vi tillsatt en utredning för att se hur denna utbildning ska kunna utvecklas.

Lunds universitet blev under året ett av sex svenska lärosäten som fick finansiering i det europeiska programmet ”European Universities”. Det syftar till att stärka studenter och anställdas rörlighet inom Europa. Konkurrensen om pilotprojekten var hård och vi kommer att samarbeta med fyra europeiska universitet inom hälsa i projektet EUGLOH.

Vi fortsätter att utveckla internationalisering vid universitetet och en handlingsplan för internationalisering har tagits fram. Den innehåller fyra övergripande mål med tillhörande åtgärder och insatser.

Slutligen återkommer jag till Omställningar. Som jag skrev inledningsvis har omställningar varit med oss i många diskussioner under året. Omställning var också temat för universitetets första Framtidsvecka som gick av stapeln i oktober. Under denna vecka höll forskare från alla fakulteter öppna föreläsningar kring de stora framtidsfrågorna – frågor som vi också tar med oss in i nästa år och därmed säger jag tack för året som har gått. Stort TACK alla!

God jul och gott nytt år!
Torbjörn

19 december, 2019

Inlägget postades i

Allmänt