Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Framtiden är här – den strategiska planen har klubbats av styrelsen

Idag har Universitetsstyrelsen klubbat vår strategiska plan för de kommande tio åren.
Vi har utkristalliserat ett antal prioriterade områden:
•    Utbildning och forskning ska vara sammanflätade i syfte att nå högsta kvalitet
•    Vi ska stimulera aktiva samarbeten för att lösa samhällsutmaningarna
•    Vi ska fortsätta att utveckla universitetet internationellt
•    Ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
•    Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer
•    Potentialen i MAX IV och ESS ska nyttjas maximalt

Och visionen? ”Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor”. Den har vi behållit – ständigt aktuell som den är!

När nu planen är tagen kommer den att följas av ett antal handlingsplaner som varje fakultet ansvarar för. Vi kommer också att stämma av planen med jämna mellanrum för att se hur arbetet fortskrider eller om nya eller andra behov tillkommer. Den strategiska planen kommer också att utgöra en viktig grund vid arbetet med kommande verksamhetsplaner och budgetar.

Att ta fram planen har varit en lång process som vicerektor Bo Ahrén har lett men planen hade inte varit möjlig att ta fram utan allt engagemang från medarbetare och studenter som har deltagit, kommit med idéer och gett synpunkter på innehåll och den riktning som universitetet ska ta framöver. Stort tack till alla för detta engagemang! Planen i sin helhet kommer att distribueras efter att den är tryckt och färdig.

Torbjörn

09 december, 2016

Inlägget postades i

Allmänt