Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Förberedda för regeringens samverkansinitiativ

Nu i juni lanserade regeringen ett nytt strategiskt samverkansinitiativ. Tanken med det är att kraftsamla för att möta och lösa viktiga samhällsutmaningar som vi står inför. Ett annat syfte är att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Programmet ska genomföras i samarbete mellan lärosäten, offentlig sektor och näringsliv. Man har i ett första skede anslagit 40 miljoner kronor för programmet, men man kan ana att denna satsning kommer att följas av förstärkning senare. De fem områden man valt ut är:

  • Nästa generations resor och transporter
  • Smarta städer
  • Cirkulär biobaserad ekonomi
  • Life science
  • Uppkopplad industri och nya material

Denna satsning är glädjande, inte minst för Lunds universitet. Vi bedriver redan ett framgångsrikt forsknings- och samverkansarbete inom just dessa områden. Inom våra strategiska forskningsområden (SFO), EU:s ramprogram och regionala EU-program har vi verksamhet inom områdena. Dessutom finns åtskilliga aktiviteter inom flertal institutioner som berör just dessa utmaningar. Vår förmåga till samverkan är också viktig i detta sammanhang, inte minst genom det långsiktiga arbete vi nyligen initierat: att skapa en modell för strategiska partnerskap med externa aktörer.

Medlen för dessa områden kommer att handläggas av Vinnova. Ännu har man inte utlyst någon ansökansomgång, men det är viktigt att vi redan nu gör oss beredda för dessa ansökningar så att vi, tillsammans med våra samverkanspartners, står starka. Vi planerar därför att formera grupperingar från fakulteterna och verksamheterna som tillsammans med stöd från FSI kan samordna kompetenser inom universitetet med samverkanspartners inom de olika områdena.

Samverkan och innovation var också ämnet under symposiet i förra veckan “Innovative Infrastructure or Infrastructure for Innovation – How do we Ensure the Benefits for Research, Industry and Society? som hölls i samband med MAX IV-invigningen. På symposiet fanns bland annat statsminister Stefan Löfven och Karin Röding, stratssekreterare på Utbildningsdepartementet samt representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Kort sammanfattat rörde sig diskussionen till stora delar om vikten av ett förbättrat innovationssystem och nyckeln till detta ligger i flera och fungerande mötesplatser.

Ett gott exempel på en sådan mötesplats tycker jag att forskningsinstitutet RISE är och jag har stora förhoppningar på det samarbetet framöver, inte minst vad gäller Science Village Scandinavia och den verksamhet som nu byggs upp på Brunnshög med MAX IV och ESS som motorer.

Torbjörn

27 juni, 2016

Inlägget postades i

Allmänt