Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ekonomiska beslut får ordentlig genomlysning

Under året kommer jag och dekanerna i rektors ledningsråd att gå igenom rektors ekonomiska beslut. Det handlar om att genomlysa dem och se om det går att ta bort eller omprioritera några av de projekt som finansierats med strategiska medel på central rektorsnivå under förra mandatperioden och som lett till ett stort minus på kontot som rektor förfogar över.

En del i detta arbete har varit att låta Internrevisionen  se över ett antal ärenden som fattades i slutet av förra året. Besluten har granskats efter att studenterna påpekat att de inte närvarat när besluten fattades.

Nu är rapporten klar och jag tycker att den fyller en viktig funktion genom att de frågetecken som funnits har rätats ut och att besluten har genomlysts in i minsta detalj. Även förre rektor har beretts utrymme för att ge sin syn på ärendehanteringen.

Internrevisionen visar att universitetet har brutit mot sina interna regler när studenterna inte närvarat vid vissa ekonomiska beslut. Studentinflytandet vid Lunds universitet är viktigt, och därför har vi mer långtgående reglering om studentinflytande än vad som anges i Högskolelagen och Högskoleförordningen.  Studenterna, eller någon annan heller för den delen, ska framöver inte behöva känna att rektor fattar beslut bakom stängda dörrar.

De ekonomiska beslut som ingår i revisionens granskning kommer vi att ta med in i det arbete som nu rektors ledningsråd har påbörjat. Jag återkommer med hur det arbetet framskrider.

Det viktigaste nu är dock inte hur tidigare beslut har fattats utan att det inte ska råda några tveksamheter kring hur rektor fattar beslut i framtiden.  Ett förslag här är att återinföra att rektors beslut ska tas i närvaro av förvaltningschefen för att säkerställa att de fattas i överensstämmelse med lagstiftningen och interna regelverk. Det säkerställer också att de brister som framkommit i hanteringen av de båda personalärendena inte kommer att återupprepas.

Torbjörn

 

02 mars, 2015

Inlägget postades i

Allmänt