Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Det breda universitetet ska tas tillvara

Lunds universitet examinerar studenter från 63 ämnesområden, flest i landet. Så hur tar vi bäst tillvara på den bredd av ämnen och kunskaper som vi har? Det är en fråga som vi diskuterar i många olika sammanhang och det breda universitetet är också en del i den strategiska planen. Den unika möjlighet vi har att bedriva tvärvetenskaplig forskning gör att vi kan ta oss an de komplexa utmaningar som samhället står inför. Det krävs kunskap och perspektiv från flera håll för att hitta lösningar.

Ofta är det just tvärvetenskap som vi nämner i samband med det breda universitetet men under det senaste året, drygt, har vi haft särskilt fokus på utbildningsbredd. Vi vill att studenter ska få en bred(are) kunskapsbas, något som bland annat behövs för att möta morgondagens arbetsmarknad och nya villkor. Digitalisering, inte minst AI, innebär omställningar i samhället på många plan.

I tider av omställning, där fakta och kunskap är lätt tillgängliga digitalt och dessutom i enorma mängder, när globaliseringen innebär komplexa utmaningar och när nya tillväxtområden och nystartade företag har behov av att koppla samman framväxande teknologier med traditionell kunskap för att kunna hitta nya användningsområden, är kanske den viktigaste uppgiften vi har inom högre utbildning att rusta studenterna med (allmän)bildning och god analytisk förmåga. God analytisk förmåga kräver att du har möjlighet att koppla samman erfarenheter och kunskaper från olika områden med varandra.

I en kartläggning som Universitetsstyrelsen får ta del av på fredag då vi bland annat ska diskutera det breda universitetet framkommer att cirka 40 procent av studenterna med en examen från universitetet har en kurs inkluderad från en annan fakultet. Vissa fakulteter har fler studenter som väljer att läsa ämnen vid en annan fakultet än andra. På LTH t.ex har sex av tio personer som tagit examen en godkänd kurs vid en annan fakultet. På Medicinska fakulteten är det en av fyra. Målet är att den övergripande siffran ska öka till 50 procent inom en femårsperiod och fördubblas inom tio år, vilket anges i det visionsdokument som Utbildningsnämnden har tagit fram med tillhörande förslag och idéer för att uppnå detta.

En viktig del är naturligtvis att studenter ska uppfatta Lunds universitet som ett universitet och inte flera olika fakulteter. I detta ligger att det ska vara enkelt att studera över fakultetsgränser. Vi har gjort en omfattande kartläggning av de hinder som finns för samverkan mellan ämnen och vi har en handlingsplan för att driva fram en del av de förslag på förbättring som framkom i rapporten. Det kanske största projektet är att vi inför Canvas, en gemensam undervisningsplattform, något som starkt har efterfrågats av studenterna.

Det råder ingen tvekan om att arbetet med det breda universitetet har intensifierats under 2019 och vi kommer att se ännu mer av det under 2020 – många initiativ är på gång. En stor eloge till alla lärare och studenter samt administrativ personal som engagerar sig för att utveckla utbildning och undervisning, både vad gäller kvalitet och bredd!

Torbjörn

10 december, 2019

Inlägget postades i

Allmänt