Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Corona lär oss att navigera under osäkerhet

Vi är mitt inne i ett arbete som många pratar och läser om: corona. Informationsbehovet är enormt både här på universitetet och i samhället i stort men det finns inte lika många säkra svar att ge. Antalet smittade ändras från dag till annan, i vårt närområde, nationellt och internationellt.

Universitetsledningen arbetar mycket aktivt med frågan och försöker arbeta metodiskt. De universitetsövergripande beslut som jag fattar ska vara väl underbyggda, så gott det går i denna tid av osäkerhet. Beslut som riskerar att skapa ännu större oro eller riskerar att bli kontraproduktiva vill jag undvika.

I Universitetsledningen leder förvaltningschef Susanne Kristensson arbetet med corona och hon leder även krisledningsgruppen som i sin tur har en operativ grupp kopplad till sig. Krisledningsgruppen gör kontinuerliga bedömningar baserat på regional, nationell och internationell omvärldsbevakning och har kontakter med andra myndigheter och aktörer. De samlar in så mycket fakta som möjligt inför de universitetsövergripande besluten. Jag känner mig trygg med de bedömningar som denna brett sammansatta grupp gör.

All information om hur universitetet hanterar corona finns på Medarbetarwebben och jag uppmanar alla medarbetare och studenter att hålla sig uppdaterade där.

Jag vet att det nu går åt mycket kraft för att ta hand om alla de frågeställningar som uppkommer med anledning av corona. Nya beslut och ställningstaganden i alla våra verksamheter behöver tas allteftersom. Chefsstödet är viktigt och jag vet att det går ut mycket information till verksamheterna och cheferna.

Personligen tror jag att vi kommer att behöva leva med denna osäkerhet en längre tid framöver och vi behöver lära oss att leva med den. Smittspridning är en del av ett mobilt och globalt samhälle och vi har alla ett ansvar för att begränsa sådan, på samhällsnivå och på enskild medborgare-nivå. Lunds universitet ska se till att rusta sig på bästa sätt inför större utbrott av sjukdomar, inte bara för corona utan även för eventuellt framtida sjukdomsutbrott.

Vi har tidigt i veckan skickat ut en risk- och konsekvensanalys till alla verksamheter för att kartlägga beredskapen i händelse av att en stor del av anställda eller studenter insjuknar. Detta arbete kommer att ligga till grund för åtgärder även för eventuellt kommande, liknande händelser i framtiden.

Lunds universitet är ett internationellt lärosäte med många resor och besök till och från länder i hela världen. Universitetet har till uppgift att säkra en trygg arbets- och studieplats men även att bidra till övriga samhällets insatser för att hantera större smittspridning eller pandemier. Det innebär t.ex att underlätta regionernas hälso- och sjukvårdsarbete. Ett sätt är att inte bidra till att belasta vårdresurserna mer än nödvändigt. Att stanna hemma när man är sjuk är alltid en bra rekommendation, inte minst av hänsyn för sina kollegor eller kursare. I dessa dagar uppmanar även Folkhälsomyndigheten att alla som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga sådana, ska stanna hemma.

Vi har idag fattat beslut om att inte hålla Öppet hus den 14 mars utan ersätta det evenemanget med information i digitala kanaler. Detta eftersom många besökare hört av sig och varit tveksamma till att komma och utställare har tackat nej till att delta. Vi ersätter informationen som skulle getts på plats via digitala kanaler istället. Flera större evenemang är också planerade framöver och vi får ta beslut om dem allteftersom, i avvaktan på att Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer om att vistas i större folksamlingar.

Stort tack till alla som, trots stor osäkerhet, planerar och genomför verksamheten vid Lunds universitet!
Torbjörn

11 mars, 2020

Inlägget postades i

Allmänt