Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Bredd och bildning behövs

För en tid sedan föreslog Skolverket att man skulle dra in antiken från högstadieelevernas historieundervisning. Protesterna lät inte vänta på sig och Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm, skrev ett mycket bra debattinlägg i DN nyligen. ”Om förslaget går igenom kommer våra ungas attraktivitet på arbetsmarknaden att försvagas, matchningen på arbetsmarknaden försvåras och Sveriges konkurrenskraft försämras”, menar han.

Skolverket drog tillbaka sitt förslag efter alla protester. Men det är inte första gången som just ämnen inom humaniora hotas av nedläggning i grundskolan eller på högskolan, eller att nyttan av humanistiska ämnen debatteras. Och det är inte första gången som lärare och forskare behöver försvara humanistiska ämnen eller humanioras roll i samhället. Det är sorgligt.

Särskilt svårt är det när viktiga ämnen som bidrar till allmänbildningen dras in redan i skolan, eftersom det påverkar hela utbildningskedjan. Elever från grund- och gymnasieskola kommer så småningom till universiteten och saknar då viktiga bitar redan från början gällande allmänbildning och i kärnämnen som historia.

Från universitet och högskolor behöver vi vara ännu tydligare med varför humaniora är viktigt. Det är inte en fråga som bara humanister ska driva, det är en fråga för hela vår sektor och för samhället att driva. Kunskaper inom språk, kognition, historia, filosofi, konst och kultur behövs i ett samhälle.

Nyttan av bildning, där de humanistiska ämnena ingår som en väsentlig del, är på sina håll underskattad här hemma i Sverige. I flera delar av världen finns, inte minst vid de anglosaxiska universiteten, liberal arts. Det innebär att studenter erbjuds att studera brett under en period för att senare specialisera sig. Med en bredare utbildningsbas kan studenterna länka samman kunskaper från områden som till synes ligger långt ifrån varandra. Studenter som möts av olika idéer och ämnen ökar sin förmåga att förstå och koppla samman skilda kunskaper i kreativt tänkande och analys. Det krävs för att hitta innovativa lösningar på ett problem eller förstå en komplex värld.

Breda färdigheter behövs på arbetsmarknaden, särskilt när teknologi och digitalisering alltmer påverkar våra (arbets)liv och gör arbetsmarknaden osäker. Det är svårare att veta vilka kunskaper som kommer att behövas när samhället och arbetsmarknaden förändras snabbt. Dessutom, när den tekniska utvecklingen rusar på är det extra viktigt att det finns människor som både förstår teknik och människans villkor, väsen och natur.

Vi har sedan ett tag tillbaka diskuterat möjligheten att kunna studera utifrån modellen liberal arts vid Lunds universitet. Dels som ett sätt att förbereda studenterna inför framtidens osäkra arbetsmarknad, dels som ett sätt att ge arbetsgivare brett utbildade människor som förstår komplexa problem. Dessa tankar har stötts och blötts i rektors ledningsråd och i Utbildningsnämnden. Igår diskuterade vi dem även i Kulturrådet där ett antal externa ledamöter, verksamma inom kultursverige ingår. I alla instanser är vi överens om vikten av att värna det breda universitetet, något som också står med i den strategiska planen. Utbildningsnämnden arbetar nu fram både en vision och konkreta förslag på hur vi kan ge breda utbildningar vid universitetet. Till exempel kan det röra utbildningar som uppmuntrar och underlättar för humanister och samhällsvetare att ta del av naturvetenskaplig kunskap samt teknologi och vice versa.
Torbjörn

15 oktober, 2019

Inlägget postades i

Allmänt