Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Basanslag och MAX IV spelas in till forskningsproppen

Nu har vi lämnat vårt inspel till den kommande forskningspropositionen. I propositionen läggs grunden för regeringens forskningspolitik de kommande åren. Eftersom Lunds universitet är ett forskningstungt universitet påverkas vi mycket av regeringens långsiktiga forskningspolitik. Två tredjedelar av universitetets omsättning på drygt 8,5 miljarder rör forskning. Av de cirka 5,8 miljarder som universitet får till forskning är cirka 40 procent statliga basanslag och 60 procent är externa bidrag från privata stiftelser och bidragsgivare.

En låg andel basanslag i förhållande till externa bidrag innebär att det är svårare för lärosätena att göra verksamhetsnära strategiska val, skapa bra karriärvägar och samverka med det omgivande samhället. Externa bidrag är öronmärkta och går direkt till enskilda forskargrupper medan basanslag går till universitetet som portionerar ut det till fakulteterna. Fakulteterna i sin tur bedriver forskning i enlighet med sina prioriteringar och strategier. Att vi får ökade basanslag är därför en viktig fråga som vi nu lämnar i vårt inspel. Samma diskussion har vi fört inför Strut, Styr och resursutredningen, som kom i våras och jag hoppas nu att vårt starka önskemål får genomslag i kommande forskningspolitik.

Kopplat till ökade basanslag är också frågan hur vi på bästa sätt ska se till att förvalta och utveckla regeringens tidigare satsningar på starka och långsiktiga forskningsmiljöer såsom strategiska forskningscentra, Linnémiljöer och strategiska forskningsområden (SFO). Dessa initiativ har tillkommit för att tackla viktiga samhällsutmaningar och Linnémiljöerna och SFO:erna har bidragit stort till att forskningen utvecklats vid såväl Lunds universitet som nationellt.

För att kunna utveckla denna typ av strategiska forskningsmiljöer på bästa sätt föreslår vi att regeringen framöver ger höjda och permanentade basanslag utan öronmärkning i regleringsbrevet. Om regeringen gör nya satsningar på strategiska forskningsområden är det också viktigt att de bereds och diskuteras öppet med sektorn. I sådana eventuella satsningar behöver även humaniora och samhällsvetenskap få en framskjuten ställning.

En mycket viktig och återkommande fråga som vi spelar in i alla våra diskussioner med departementet, är givetvis frågan om långsiktig och hållbar driftsfinansiering av MAX IV. Regeringen behöver säkerställa att akademi och företag kan optimera nyttan av de investeringar som Sverige gjort i MAX IV och ESS.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som under lång tid har arbetat med att formulera och sammanställa alla goda tankar och idéer till inspelet som vi nu lämnar.
Torbjörn

01 november, 2019

Inlägget postades i

Allmänt