Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Barometer som tar tempen på studierna

Nu har Studentbarometern publicerats och det är första gången på flera år som en sådan övergripande enkätundersökning tas fram. Avdelningen Kvalitet och utvärdering har samarbetat med LUS kring den här webbenkäten i syfte att kartlägga och dokumentera studenters erfarenhet av utbildningen och fungera som ett kunskapsunderlag för verksamheten på olika nivåer. Resultaten kan brytas ner ända på programnivå.

Enkätfrågorna har belyst studenternas syn på sin utbildning, studiemiljö och studiesituation utifrån flera olika synvinklar och perspektiv. I barometern ingår också frågor om studenternas välmående och hälsa.
Några intressanta resultat kan skönjas på ett övergripande plan och de kan vara ett bra underlag till diskussioner och utvecklingsarbete såväl på ett övergripande plan som på fakultetsnivå. Jag har listat ett antal sammanfattande punkter nedan.

Flera av frågorna har vi högt upp på agendan såsom psykosocial ohälsa bland studenter, lärarledd tid som är kopplad till våra urholkade utbildningsanslag och digitala lärplattformar där vi under 2019 fasar in Canvas för att ersätta Luvit och Live@Lund för att nämna något.

• Den stora merparten trivs bra med sina studier vid Lunds universitet
• Samtidigt som merparten av studenterna framhåller att de trivs med sina studier uppger flera att de inte mår bra
• Långt ifrån alla studenter vet vart de ska vända sig om de mår dåligt
• Kvinnor är mer stressade än män
• Hur samordningen av kurser fungerar har stor betydelse för hur studenterna upplever utbildningen
• Omfattningen av den lärarledda undervisningstiden varierar – och behov av mer lärarledd tid uttrycks inom fakulteter där omfattningen beskrivs som lägre
• En del studenter uppger att de inte lägger särskilt mycket tid på sina självstudier – och detta gäller även studenter som har lite lärarledd tid
• Användningen av digitala lärplattformar är utbredd – möjlighet att ta del av förinspelade föreläsningar och att genomföra digital examination är mindre vanligt
• De flesta som studerat utomlands tycker det varit berikande
• Prokrastinering framstår som ett utbrett fenomen och många uttrycker behov av hjälp, råd och stöd med att planera studiearbetet
• De som uppger att de skjuter upp studiearbetet uppger också att de mår sämre, är mer stressade och når sämre studieprestationer
• Stödverksamheter vid Lunds universitet: inte kända för alla men kan oftast ge det stöd som behövs
• SI-verksamheten vid Lunds universitet fungerar som ett stöd för många
• Studenter som uppger att de har en funktionsnedsättning som försvårar studierna beskriver en mer besvärlig studiesituation än övriga studenter – men framhåller samtidigt lärarnas pedagogiska förmåga och att Lunds universitet erbjuder bra stöd
• Kursvärderingar genomförs inte efter varje avslutad kurs – och inom grupper av studenter är intresset svagt och tilltron låg
• Undervisningen är stimulerande och studenterna har stor behållning av sina studier – men deras kunskapsutveckling är olika tydlig inom olika kunskapsområden
• Den fysiska studiemiljön upplevs i det stora hela bra för de flesta

Här finns mycket material som verksamheten måste borra djupare i och kanske sätta nya mål att arbeta mot.
Torbjörn

20 december, 2018

Inlägget postades i

Allmänt