Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ändrad resurs- och styrmodell för lärosätena – vi har svarat utredningen

Lunds universitet har nu skickat in sitt inspel till utredningen Styr- och resursfördelningen, Strut, och dess modellförslag.

De förslag som utredningen presenterat på modeller för ett nytt statligt resursfördelningssystem för forskning och utbildning är ännu ganska lösa i konturerna. Vi har därför tagit fasta på ett antal större och övergripande problem som är kopplade till resursfördelning och styrning och problematiserat kring dessa i väntan på att utredningen kommer med mer konkreta förslag framöver. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner och vår inställning är att vi vill fortsätta vara en aktiv part till dem. Hittills har utredaren Pam Fredman och hennes arbetsgrupp haft ett mycket öppet och transparent arbetssätt gentemot sektorn som vi uppskattar mycket.

Ersättningen till högre utbildning har urholkats över tid. Dels beror det på det s.k produktivitetskravet som innebär att alla lärosäten ska bli effektivare varje år genom produktivitetsökning. Dels beror det på att allt fler uppgifter ålagts lärosätena utan att vi får resursförstärkning för detta. Det leder till t.ex minskad kontakttid mellan lärare och studenter. Framför allt är det viktigt att all utbildning får en ersättning som gör att vi kan möta studenternas, samhällets och arbetsmarknadens behov. Utredningen behöver lämna förslag som leder till att den svenska högre utbildningen är internationellt konkurrenskraftig.

Ökad autonomi och ökad handlingsfrihet leder till högre kvalitet i utbildning och forskning samt leder till förbättrade möjligheter att samverka med andra parter. Universitet och högskolor behöver vara självständiga och kritiskt granskande krafter i samhället. Ökad autonomi handlar inte bara om ekonomi och organisation utan också om akademisk frihet. Denna frihet behöver stärkas.

Vad gäller modellförslagen (som utredningen ännu inte konkretiserat) är vi positiva till en sammanhållen högskoleproposition vart fjärde år eftersom det kan ge ökad stabilitet och långsiktighet. Öppen dialog och möjlighet att lämna in underlag till högskolepropositionen är viktigt. Likaså är vi positiva till det förslag om fyraåriga överenskommelser mellan lärosäten och regering om de tar fasta på hur högskolepropositionen ska genomföras och hur uppdrag och medel skal fördelas. Dock ska man ha i åtanke att fyra år är en kort tid för universitetet som har långa planeringstider.

Vi är positiva till att ändra uppdelningen av anslag i en forskningsdel och en utbildningsdel. Vi ska ha så stor frihet som möjligt att kunna använda statsanslagen som vi vill utan den strikta uppdelning som vi har idag. Jag har länge kritiserat detta uppdelade system som ger oss alltför lite handlingsfrihet och försvårar för oss att utnyttja våra resurser på bästa sätt.

Resurstilldelningen till utbildningen behöver bli mer robust och mindre kopplad till genomströmningen. Inte minst är det viktigt att utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden och samhället, som lärar- och vårdutbildningar, får rimliga ekonomiska förutsättningar. Det krävs dock mer tankearbete hur man ska hitta en bra modell för resurstilldelning rörande utbildning.

Vad gäller resurstilldelning för forskning är det inte minst viktigt att få bukt med den skeva fördelningen mellan basfinansiering och externfinansiering. Det växande och stora beroendet av externfinansiering är ett stort bekymmer. Inte minst för att det låser resurserna (ofta till stora forskningsmiljöer) när det är krav på medfinansiering och vi får svårare att göra egna strategiska vägval såsom att skapa attraktiva karriärvägar för yngre forskare eller bedriva grundforskning.

Som värduniversitet för MAX IV och med ESS som granne är vi givetvis mycket angelägna om att det måste finnas ett långsiktigt nationellt ansvar för den här typen av stora forskningsinfrastrukturer.

Utredningen ska presentera sitt uppdrag i december. I sommar kommer vi förmodligen att få en mer konkret bild av modellförslagen. Jag tror det går att hitta en framkomlig väg och framförallt är jag glad över att regeringen har tagit sektorns önskemål om ändrad resurs- och styrmodell på allvar genom att tillsätta Strut. Vi får se vart det leder!

Torbjörn

08 maj, 2018

Inlägget postades i

Allmänt