Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ämneslärarutbildningen utreds av Lars Haikola

”Arbetet med lärarförsörjning är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor” konstaterar regeringen i sin budgetproposition.  Det råder stor lärarbrist i landet och det är angeläget för alla som är en del i kedjan – från att ge lärarstudenter god utbildning till att anställa lärare och ge dem goda arbetsvillkor – att bidra till det arbetet. Har vi inte en bra skola med kvalificerade lärare drabbar det samhället i stort, men även specifikt universitetet. Utan behöriga och intresserade studenter kan vi inte bedriva utbildning. Att landet har en väl fungerande grund- och därefter gymnasieskola är därför avgörande för oss.

Regeringen har under ett antal år byggt ut lärarutbildningen i Sverige och denna utbyggnad vill Lunds universitet vara en del av – vi har bland annat tagit del av regeringens sommarkurssatsning, öronmärkt för att studenter ska kunna meritera sig pedagogiskt. Även kompletterande pedagogisk utbildning, sk KPU, är ett sätt att öka antalet behöriga lärare i landet.

I Lund bedrivs idag ämneslärarutbildning vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Jag har nu tillsatt en utredning för att se hur denna utbildning ska kunna utvecklas och uppdraget har gått till f.d universitetskansler, Lars Haikola.

Lärarutbildningen vid Lunds universitet har genomgått stora förändringar under ett antal år. När Malmö högskola startade i slutet av 1990-talet fick de ta över lärarutbildningen från Lunds universitet. Många år senare, 2010, beslutade Lunds universitet att tillsammans med Högskolan Kristianstad ansöka om en gemensam ämneslärarutbildning. Det samarbetet bröts 2016 och den nuvarande ämneslärarutbildningen fick då sin nuvarande form. Utredaren ska titta på den historiska utvecklingen men särskilt på tiden efter 2016 då vi gett utbildningen i egen regi. Lars Haikola har också fått i uppdrag att se över nuvarande organisation och samordning med olika aktörer inom utbildningen, inte minst med Malmö universitet.

Han ska därutöver se över den ämnesinriktning som ges idag och sist men kanske allra viktigast: hur skapar vi en hållbar ämneslärarutbildning framöver – storleksmässigt och ekonomiskt? Ämneslärarutbildningen har stöttats med extra medel sedan vi övertog den i egen regi och denna lösning löper ut 2020.

Lars Haikola ska ge sin slutrapport i februari 2020 och dessförinnan väntar vi också Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) nationella utvärdering av lärosätenas ämneslärarutbildningar.


Torbjörn

24 september, 2019

Inlägget postades i

Allmänt