Otydlighet i propositionen bidrar till oro kring SFO:ernas framtida finansiering

Lunds universitet har varit oerhört framgångsrika i att attrahera stora, strategiska forskningsanslag, såsom Linnébidrag och Strategiska forskningsområden, SFO:er.

Vad gäller SFO:erna, som påbörjade sitt arbete 2010, har inte regeringen angett om eller hur man tänker sig fortsatt finansiering av dessa efter 2020. Vi vet idag inte om det kommer att presenteras nya SFO:er i nästa forskningspolitiska proposition, om de gamla ska förlängas eller om man väljer att satsa på större basanslag istället för öronmärkta forskningsområden.

Ytterligare en faktor som spär på osäkerheten är att regeringen planerar en ny styrmodell för resursfördelning som vi ännu inte vet hur den ska utformas. Dessa oklarheter har skapat svårigheter för den framtida planeringen i verksamheten och universiteten.

På en punkt har dock forskningspropositionen gett en fingervisning angående SFO:ernas framtid och det gäller BioCare samt ett SFO inom klimatforskning vid Stockholms universitet. Områdena får fortsatt finansiering fram till och med 2019, men regeringen avser att efter 2019 minska den öronmärkta finansieringen till SFO:n BioCare. Även om forskningspropositionen är otydlig i sin formulering bedömer vi att regeringen kommer att avveckla stödet till Biocare efter 2019.

BioCare är ett strategiskt forskningsområde inom cancer som Lunds universitet har tillsammans med Göteborgs universitet. Det är olyckligt och svårt att förstå varför regeringen har valt att föreslå avveckling av just detta område. I utvärdering har BioCare forskningsmässigt stått sig väl i förhållande till de andra områdena i Sverige som får SFO-anslag.

Cancerforskningen är ett av våra starkaste områden och det är viktigt att poängtera att cancerforskningen vid Lunds universitet är mycket mer omfattande än vad som ryms inom ett SFO. Biocare har dock blivit en katalysator som betytt mycket för att utveckla en gemensam cancermiljö mellan Lund och Göteborg. Erfarenheterna och nätverken som skapats behöver tas till vara på bästa sätt och tillsammans med fakulteten behöver vi diskutera hur vi kan stötta miljöns utveckling framöver.

Medicinska fakulteten kommer att ge cancerforskarna inom fakulteten ett uppdrag. De ska, genom en lämpligt utformad organisation som bygger på den starka forskning och utbildning som finns inom BioCare, brett samordna cancerforskningen. Det kan också inkludera forskargrupper verksamma inom andra fakulteter inom LU och kan innehålla både forsknings- och undervisningsaspekter.

Torbjörn

 

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Otydlighet i propositionen bidrar till oro kring SFO:ernas framtida finansiering

The Conversation och Bokmässan – två exempel för forskare att nå ut i samhället

Vi har nu varit medlemmar i The Conversation i tre månader. Under dessa månader har 13 lundaforskare publicerat sig, vilket ger cirka en artikel i veckan och sammanlagt har det gett 170 000 visningar. Det har varit stor variation på ämnesområdena; teknik, medicin, natur, samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora . Det är ett mycket bra resultat och extra roligt eftersom Lund är det första universitet utanför Storbritannien som är medlemmar i den brittiska delen av The Conversation.

Jag passar igen på att flagga för denna möjlighet för alla forskare att nå ut med sin forskning internationellt och populärvetenskapligt. Du skriver själv på engelska, signerar artikeln under eget namn och får stöd att göra texten populärvetenskaplig och journalistiskt anpassad av en redaktion som är baserad i London. (Kontakta gärna pressansvarig på din fakultet för att få reda på hur du gör eller lämna din idé direkt).

Vi undersöker just nu flera möjligheter på hur vi kan öka kunskapen i samhället och hitta arenor för forskare att publicera artiklar.

Bokmässan  är en annan arena där Lunds universitet har deltagit under många år med en monter för att förmedla kunskap och forskning och delta i det offentliga samtalet. Sedan förra året har det varit häftiga diskussioner, främst i kulturdebatten, kring en av utställarna. Deras närvaro har lett till flera författaravhopp. Vi har också haft en diskussion internt om vi ska medverka vid årets bokmässa eller ej. Vi har nu beslutat att planenligt göra det.

Så här har vi resonerat:
Lunds universitets deltagande på bokmässan syftar till att förmedla kunskap och forskning och att därigenom delta i det offentliga samtalet.
Genom närvaron på bokmässan får Lunds universitets forskare en plattform för att sprida sin forskning till allmänheten. Universitetets monter är ett forum för kunskapsbaserad samhällsdiskussion kännetecknad av saklighet och engagemang, såväl som av kritiska och reflekterande perspektiv. Genom sin närvaro kan universitetet synliggöra och värna om de värden som ska vara vägledande för en svensk statlig myndighet. Det gäller värden som demokrati, objektivitet, jämlikhet, mångfald, respekt för allas lika värde samt för mänskliga fri- och rättigheter.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för The Conversation och Bokmässan – två exempel för forskare att nå ut i samhället

Universitetsledning 2.0 möter våren och studenterna på trappan

Det började bra, men sedan har det varit betydligt skakigare. Jag talar om våren.
Men till helgen kommer i alla fall det säkraste vårtecknet av alla – siste april och förste maj-firandet här i Lund.

För universitetsledningen är det ett fint tillfälle att möta studenterna för att svara på Lunds universitets studentkårers tal till rektor. Det är alltid en särskild känsla att gå ut på universitetstrappan och möta fanborgen och nationsfanorna.

Jag kan passa på att berätta att det blivit en del förändringar i universitetsledningen i vår. Först och främst är det ju prorektor Eva Wiberg som försvinner från oss i sommar för att bli rektor på Göteborgs universitet. Processen att hitta hennes efterträdare håller vi på med nu.

Två nya (eller nygamla får man nog säga) personer ingår numera i universitetsledningen: Bo-Anders Jönsson, tidigare rektorsråd och numera vicerektor, har fortsatt ansvar för forskarutbildningsfrågorna, digitalt lärande, breddad rekrytering samt universitetets arbete riktat mot nyanlända, vilket han även tidigare har haft som rektorsråd.

Även Torun Forslid ingår nu i ledningen som rektorsråd där hon har samordningsansvar. Båda två är varmt välkomna in ”på riktigt” och Eva Wiberg önskar jag all lycka till som rektor i Göteborg!

Jag hoppas att vi ses den 1 maj på trappan – 12.20 lämnar processionen AF-borgen och går i riktning mot Universitetshuset.
Trevlig helg!
Torbjörn

Ps. Rektors svarstal hittar du här.

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Universitetsledning 2.0 möter våren och studenterna på trappan

Vi behöver lyfta fram vetenskap och fakta i samhället

I helgen samlades tusentals människor runtom i världen för att marschera för vetenskap, March for Science. Flera av våra forskare var på plats i Köpenhamn för att marschera.

I samband med denna marsch skrev jag under, tillsammans med flera andra representanter för kunskap och vetenskap, en debattartikel på SVT Opinion för att föra fram vikten av att samhället fattar beslut på fakta- och evidensbaserad kunskap.

Jag är oroad över den tendens som vi ser i dag – att världens mäktigaste politiker tar beslut som går tvärsemot vad forskare och experter säger, inom exempelvis klimatfrågan.
I debattartikeln lyfts ett antal punkter för att stärka kunskapens roll i samhället och för att ett vetenskapligt synsätt ska ligga till grund för beslutsfattande.

För att samhället ska få användning av forskningens framsteg – vilket krävs för att vi ska kunna lösa de globala utmaningarna inom energi, klimat, hälsa och mänskliga rättigheter – behöver politiker och andra beslutsfattare i högre grad se värdet av vetenskap och basera sina beslut på evidensbaserad kunskap. Inte minst behöver politiker och beslutsfattare i högre grad få tillgång till och använda sig av den kunskap som akademin tar fram.

För att nå ut med kunskap och forskning behöver forskare kommunicera och samarbeta med samhället i stort. Det kan vi göra med öppen dialog mellan forskare och medborgare, där forskares insikter möter idéer, synpunkter och frågor från olika samhällsaktörer.

Ett sådant exempel är de vetenskapsveckor som anordnas under hela jubileumsåret och där vi inom akademin bjuder in och öppnar upp kring de stora samhällsfrågorna. Här träffar allmänheten forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera och utbyta kunskap.

Den här veckan är det dags för Det digitala samhället. Under veckan diskuteras de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen har fört med sig samt den genomgripande påverkan på våra liv som digitaliseringen har inneburit. Jag hoppas vi ses där under något symposium för att prata digitalisering eller andra frågor som rör akademins roll i samhället.
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi behöver lyfta fram vetenskap och fakta i samhället

Uppdragsutbildning är strategiskt viktig för samhällsutveckling

I dag, onsdag, är det ledningsråd och en av punkterna är den utredning som har satts igång kring uppdragsutbildning. Utredningen ska vara klar i juni och den är högintressant av flera skäl.

Statens kaka vad gäller utbildning är begränsad och vi behöver se över andra, kompletterande strategier för att kunna utbilda vårt samhälle, nationellt och globalt. Vi lever i en föränderlig värld som innebär att fort- och vidareutbildning blir allt viktigare. Kunskap går inte längre att bara skaffa sig en gång i livet, då man är ung, den måste fyllas på i det som kommit att kallas det livslånga lärandet.

Utanför akademin, i näringslivet och offentlig sektor finns också stora behov av kompetensutveckling och därför ser vi nu över vår strategi för uppdragsutbildning. Kan vi skräddarsy utbildningar som fyller samhällets framtida behov är det ett bra sätt att bidra till att lösa framtidens utmaningar. Det kan handla om lärare och nyanlända och vad gäller offentlig sektor har vi en lång tradition av uppdragsutbildning.

Vad vi behöver utveckla mer framöver är uppdragsutbildning för näringslivets behov – inte minst det regionala. Här finns en del hinder för samverkan och dessa ska vi nu identifiera och hitta nya strategier för. Vi behöver t.ex hitta en modell som fungerar i förhållande till institutionernas långsiktiga verksamhetsplanering.

Chalmers tekniska högskola är bäst i Sverige på uppdragsutbildning till näringslivet och deras arbete är en inspiration för oss. Jag ser fram emot utredningen och att arbeta vidare med denna viktiga utbildningsfråga.

Nu är det påskvecka och jag passar på att önska alla en glad påsk inför helgen!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Uppdragsutbildning är strategiskt viktig för samhällsutveckling

Ny styrelsesammansättning klar – externa ledamöter utsedda

Det blir stora förändringar på ledningsnivåer inom hela universitetet i år då alla fakulteter är på väg att byta ut sina ledningar under året. Idag har vi även fått besked från regeringen vilka externa ledamöter som ska sitta i Lunds universitets styrelse framöver.Förordnandet gäller för den 1 maj i år till och med den 30 april 2020.

Styrelsens externa ledamöter är oerhört värdefulla då de ofta har andra perspektiv på vår verksamhet och ser saker som vi själva kan vara hemmablinda för.

Dessa är Lunds universitets externa ledamöter från och med maj i år:

Ambassadören Jonas Hafström, ordförande (förlängning)

Vice koncernchefen Magnus Mandersson (förlängning)

Professorn Jens Oddershede

Hälso- och sjukvårdsdirektören Ingrid Bengtsson-Rijavec

Generaldirektören Anna Stellinger (förlängning)

Vice ordföranden Wanja Lundby-Wedin

Författaren Gunnar Wetterberg

Chefsekonomen Annika Winsth

Alla ska känna sig varmt välkomna till Lunds universitet och till en verksamhet som nu ska genomföra den strategiska planen.

De som lämnar styrelsen är ambassadör Börje Ljunggren, prorektor på Malmö högskola Cecilia Christersson, fd VD Mats Svegfors, verksamhetschef Sofia Halth och chef Swedbank; Stora Företag Lars Ljungälv – alla har bidragit stort till vår verksamhetsutveckling. Tack för er insats för Lunds universitet!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ny styrelsesammansättning klar – externa ledamöter utsedda

Jubilaren KAW gör betydande insatser för universiteten

I år firar Lunds universitet som bekant 350 år och en av våra viktigaste finansiärer, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse,  jubilerar också och firar 100 år under 2017. För Lunds universitets del är det mycket ärofyllt att deras första, av totalt sex, vetenskapliga jubileumssymposier idag hålls i Lund.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW,  är en av Europas största privata forskningsfinansiärer. Under åren har de anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Av dessa har 2,9 miljarder kronor gått till Lunds universitet och vi har varit den största mottagaren av projektmedel från KAW under 2011-2016.

Inte minst har KAW satsat på strålrör till MAX IV för 460 miljoner kronor och på forskningscentrumet Wallenberg Centre for Molecular Medicine.  Men KAW har också gett betydande anslag till enskilda forskare och forskningsprojekt. De senaste åren har programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Academy Fellows byggts upp och fått stor betydelse.

Dagens symposium har titeln: Big questions in Astrophysics – the next decades.
Ett jubileum ger anledning att titta tillbaka på åren som har gått. Men astrofysik, studier av universum, som är temat på symposiet, är något som kan ge oss viktiga ledtrådar till framtidens vetenskap.

Och kanske är det just drivkraften att titta framåt i tiden och lösa nya problem och gåtor, samt viljan att skapa en bättre framtid, som utmärker både forskare och landets forskningsfinansiärer.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Jubilaren KAW gör betydande insatser för universiteten

Pengar och strategier – så rör vi oss framåt

Just nu tittar vi på hur kan skruva i vår verksamhet för att få den att röra sig strategiskt framåt. Ledningen har presenterat ett förslag till rektors ledningsråd med ett antal punkter som vi vill prioritera med utgångspunkt i den strategiska planen. Dessa prioriteringar ska sedan vävas in i verksamhetsplan och resursfördelning för 2018.
Vi räknar med att vi får något ökade forskningsanslag från regeringen nästa år och en del av dem kommer att gå till särskilda satsningar i enlighet med den strategiska planen. Jag kommer att återkomma till hur prioriteringarna och resursfördelningen kommer att se ut inför nästa år.

Vad gäller ekonomi har vi ett stort myndighetskapital (överskott) och det fortsätter att öka. Myndighetskapitalet ligger utspritt på små men många poster och i huvudsak inom forskningen. Egentligen kan man säga att det är positivt att vi har god ekonomi men vi behöver hitta ett system som bidrar till att resurserna används istället för att läggas på hög.

Hur ett sådant system ska riggas och fungera är just nu under diskussion men jag menar att det krävs ett gemensamt ansvar för risktagandet i verksamheten. Om vi tar gemensamt ansvar behöver inte varje enskild forskargrupp spara i rädsla för sämre tider. Att hitta ett nytt system är dock ingen lätt nöt att knäcka och flera utredningar och förslag har lagts fram genom åren, dock utan framgång.

Mer strategier: En digitaliseringsstrategi och en kulturstrategi håller på att tas fram och de kommer att komplettera den övergripande strategiska planen. Digitaliseringsstrategin tar ett samlat grepp om digitalisering, i allt från e-lärande till forskning och administrativa system.

Kulturstrategin har nyligen gått ut på remiss i organisationen. Kortfattat handlar den om att vi ska ta vara på alla de konstnärliga och kulturella kompetenser som finns i verksamheten. Kulturverksamhet finns inom flera fakulteter och inom Lunds universitets kultur- och museiverksamheter, Lukom. Strategin har tagits fram på uppdrag av ledningen och syftar till att vi själva ska nyttja universitetets hela verksamhetsbredd (här samverkar vi internt i Kulturforum LU) och att vi ska utveckla vår samverkan med omvärlden (här samverkar vi externt i Kulturrådet). Våra kulturella och konstnärliga verksamheter bidrar i allra högsta grad till att öka universitetets attraktionskraft.

Jag ser att vi har kommit en bra bit på väg i vår strävan att röra oss strategiskt framåt. Tack för alla goda tankar, idéer och arbete som gör förflyttningen möjlig!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Pengar och strategier – så rör vi oss framåt

Studievägledning till nyanlända ger snabbare rätt väg in på arbetsmarknaden

Vi pratar ofta om universitetens roll för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Det är stora ord som lätt kan verka pompösa. Men faktum är att vi på många sätt kan göra skillnad. Både inom forskning och utbildning men också i samverkan.

Ett mycket konkret exempel är det nya projektet NYAK – Nya akademiker som har startats för att tillvarata nyanländas kunskap och erfarenheter genom att snabbt hitta rätt vägar in på arbetsmarknaden. För att korta tiden för nyanlända att nå arbetsmarknaden via studier samarbetar Arbetsförmedlingen under 2017 med Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Utbildningsbakgrunden för nyanlända har förändrats stort de senaste åren. Av över 9 700 inskrivna sökande inom Arbetsförmedlingens etablering i Skåne har cirka 54 procent en avslutad gymnasieutbildning eller en påbörjad/avslutad eftergymnasial utbildning. De som är intresserade av akademiska studier kommer genom projektet NYAK att få träffa studie- och karriärvägledare på våra skånska lärosäten.

Med goda samarbeten och att vi tänker till gemensamt kan vi ta tillvara en stor potential bland alla nyanlända till vårt land.

Tack alla ni som arbetar med diverse projekt vid Lunds universitet och i omvärlden för att bidra till att lösa samhällsfrågor av det här slaget. Det gör skillnad!
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Studievägledning till nyanlända ger snabbare rätt väg in på arbetsmarknaden

ERC- anslagen är ett starkt bevis på att vi bedriver toppforskning

Ikväll uppmärksammar vi och firar alla de forskare som har fått ERC-anslag genom åren. Minglet anordnas med anledning av att ERC, det europeiska forskningsrådet, firar 10 år.

ERC har totalt delat ut 11 miljarder euro under sina tio år till forskning. Av dessa har 367 miljoner euro gått till Sverige och 77 miljoner euro till Lunds universitet. Det är en fantastiskt fin utdelning som vi har fått!

Vi har dessutom sett en uppåtgående trend (de beviljade anslagen ligger på 13 procent) och inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 som startade 2014 har Lund fått störst anslag av alla svenska lärosäten. Extra roligt är också att Lunds universitet verkligen är framgångsrikt över bredden. Hela fem fakulteter har fått dessa prestigefulla anslag och förhoppningsvis kan fler få dem i framtiden.

ERC-anslag anses över hela världen som ett tecken på excellent forskning – både för den enskilde forskaren som tilldelas dem och för värduniversiteten.

Kunskapen och erfarenheten som genereras från denna forskning är oerhört värdefull och det är viktigt att vi tar tillvara på den genom att sprida goda exempel och dela kunskap mellan fakulteter och varandra, i allt från att skriva ansökningar till karriärutveckling. Excellenta forskningsmiljöer ger dessutom ringar på vattnet för ytterligare stark forskning och bidrar till att stärka den forskningsbaserade utbildningen. På onsdag 15 mars ges möjlighet, för alla som vill, att träffa ERC-vinnare på Pufendorf och höra om deras erfarenheter.

Jag är mycket stolt över den här fina utvecklingen. Tack och grattis till alla forskare som gjort den möjlig och som bidrar till Lunds universitets excellens! Tack också till Forskningsservice som så framgångsrikt hjälpt till att lotsa universitetets forskare till framgångsrika anslag!
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för ERC- anslagen är ett starkt bevis på att vi bedriver toppforskning