Vi behöver lyfta fram vetenskap och fakta i samhället

I helgen samlades tusentals människor runtom i världen för att marschera för vetenskap, March for Science. Flera av våra forskare var på plats i Köpenhamn för att marschera.

I samband med denna marsch skrev jag under, tillsammans med flera andra representanter för kunskap och vetenskap, en debattartikel på SVT Opinion för att föra fram vikten av att samhället fattar beslut på fakta- och evidensbaserad kunskap.

Jag är oroad över den tendens som vi ser i dag – att världens mäktigaste politiker tar beslut som går tvärsemot vad forskare och experter säger, inom exempelvis klimatfrågan.
I debattartikeln lyfts ett antal punkter för att stärka kunskapens roll i samhället och för att ett vetenskapligt synsätt ska ligga till grund för beslutsfattande.

För att samhället ska få användning av forskningens framsteg – vilket krävs för att vi ska kunna lösa de globala utmaningarna inom energi, klimat, hälsa och mänskliga rättigheter – behöver politiker och andra beslutsfattare i högre grad se värdet av vetenskap och basera sina beslut på evidensbaserad kunskap. Inte minst behöver politiker och beslutsfattare i högre grad få tillgång till och använda sig av den kunskap som akademin tar fram.

För att nå ut med kunskap och forskning behöver forskare kommunicera och samarbeta med samhället i stort. Det kan vi göra med öppen dialog mellan forskare och medborgare, där forskares insikter möter idéer, synpunkter och frågor från olika samhällsaktörer.

Ett sådant exempel är de vetenskapsveckor som anordnas under hela jubileumsåret och där vi inom akademin bjuder in och öppnar upp kring de stora samhällsfrågorna. Här träffar allmänheten forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera och utbyta kunskap.

Den här veckan är det dags för Det digitala samhället. Under veckan diskuteras de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen har fört med sig samt den genomgripande påverkan på våra liv som digitaliseringen har inneburit. Jag hoppas vi ses där under något symposium för att prata digitalisering eller andra frågor som rör akademins roll i samhället.
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi behöver lyfta fram vetenskap och fakta i samhället

Uppdragsutbildning är strategiskt viktig för samhällsutveckling

I dag, onsdag, är det ledningsråd och en av punkterna är den utredning som har satts igång kring uppdragsutbildning. Utredningen ska vara klar i juni och den är högintressant av flera skäl.

Statens kaka vad gäller utbildning är begränsad och vi behöver se över andra, kompletterande strategier för att kunna utbilda vårt samhälle, nationellt och globalt. Vi lever i en föränderlig värld som innebär att fort- och vidareutbildning blir allt viktigare. Kunskap går inte längre att bara skaffa sig en gång i livet, då man är ung, den måste fyllas på i det som kommit att kallas det livslånga lärandet.

Utanför akademin, i näringslivet och offentlig sektor finns också stora behov av kompetensutveckling och därför ser vi nu över vår strategi för uppdragsutbildning. Kan vi skräddarsy utbildningar som fyller samhällets framtida behov är det ett bra sätt att bidra till att lösa framtidens utmaningar. Det kan handla om lärare och nyanlända och vad gäller offentlig sektor har vi en lång tradition av uppdragsutbildning.

Vad vi behöver utveckla mer framöver är uppdragsutbildning för näringslivets behov – inte minst det regionala. Här finns en del hinder för samverkan och dessa ska vi nu identifiera och hitta nya strategier för. Vi behöver t.ex hitta en modell som fungerar i förhållande till institutionernas långsiktiga verksamhetsplanering.

Chalmers tekniska högskola är bäst i Sverige på uppdragsutbildning till näringslivet och deras arbete är en inspiration för oss. Jag ser fram emot utredningen och att arbeta vidare med denna viktiga utbildningsfråga.

Nu är det påskvecka och jag passar på att önska alla en glad påsk inför helgen!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Uppdragsutbildning är strategiskt viktig för samhällsutveckling

Ny styrelsesammansättning klar – externa ledamöter utsedda

Det blir stora förändringar på ledningsnivåer inom hela universitetet i år då alla fakulteter är på väg att byta ut sina ledningar under året. Idag har vi även fått besked från regeringen vilka externa ledamöter som ska sitta i Lunds universitets styrelse framöver.Förordnandet gäller för den 1 maj i år till och med den 30 april 2020.

Styrelsens externa ledamöter är oerhört värdefulla då de ofta har andra perspektiv på vår verksamhet och ser saker som vi själva kan vara hemmablinda för.

Dessa är Lunds universitets externa ledamöter från och med maj i år:

Ambassadören Jonas Hafström, ordförande (förlängning)

Vice koncernchefen Magnus Mandersson (förlängning)

Professorn Jens Oddershede

Hälso- och sjukvårdsdirektören Ingrid Bengtsson-Rijavec

Generaldirektören Anna Stellinger (förlängning)

Vice ordföranden Wanja Lundby-Wedin

Författaren Gunnar Wetterberg

Chefsekonomen Annika Winsth

Alla ska känna sig varmt välkomna till Lunds universitet och till en verksamhet som nu ska genomföra den strategiska planen.

De som lämnar styrelsen är ambassadör Börje Ljunggren, prorektor på Malmö högskola Cecilia Christersson, fd VD Mats Svegfors, verksamhetschef Sofia Halth och chef Swedbank; Stora Företag Lars Ljungälv – alla har bidragit stort till vår verksamhetsutveckling. Tack för er insats för Lunds universitet!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ny styrelsesammansättning klar – externa ledamöter utsedda

Jubilaren KAW gör betydande insatser för universiteten

I år firar Lunds universitet som bekant 350 år och en av våra viktigaste finansiärer, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse,  jubilerar också och firar 100 år under 2017. För Lunds universitets del är det mycket ärofyllt att deras första, av totalt sex, vetenskapliga jubileumssymposier idag hålls i Lund.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW,  är en av Europas största privata forskningsfinansiärer. Under åren har de anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Av dessa har 2,9 miljarder kronor gått till Lunds universitet och vi har varit den största mottagaren av projektmedel från KAW under 2011-2016.

Inte minst har KAW satsat på strålrör till MAX IV för 460 miljoner kronor och på forskningscentrumet Wallenberg Centre for Molecular Medicine.  Men KAW har också gett betydande anslag till enskilda forskare och forskningsprojekt. De senaste åren har programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Academy Fellows byggts upp och fått stor betydelse.

Dagens symposium har titeln: Big questions in Astrophysics – the next decades.
Ett jubileum ger anledning att titta tillbaka på åren som har gått. Men astrofysik, studier av universum, som är temat på symposiet, är något som kan ge oss viktiga ledtrådar till framtidens vetenskap.

Och kanske är det just drivkraften att titta framåt i tiden och lösa nya problem och gåtor, samt viljan att skapa en bättre framtid, som utmärker både forskare och landets forskningsfinansiärer.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Jubilaren KAW gör betydande insatser för universiteten

Pengar och strategier – så rör vi oss framåt

Just nu tittar vi på hur kan skruva i vår verksamhet för att få den att röra sig strategiskt framåt. Ledningen har presenterat ett förslag till rektors ledningsråd med ett antal punkter som vi vill prioritera med utgångspunkt i den strategiska planen. Dessa prioriteringar ska sedan vävas in i verksamhetsplan och resursfördelning för 2018.
Vi räknar med att vi får något ökade forskningsanslag från regeringen nästa år och en del av dem kommer att gå till särskilda satsningar i enlighet med den strategiska planen. Jag kommer att återkomma till hur prioriteringarna och resursfördelningen kommer att se ut inför nästa år.

Vad gäller ekonomi har vi ett stort myndighetskapital (överskott) och det fortsätter att öka. Myndighetskapitalet ligger utspritt på små men många poster och i huvudsak inom forskningen. Egentligen kan man säga att det är positivt att vi har god ekonomi men vi behöver hitta ett system som bidrar till att resurserna används istället för att läggas på hög.

Hur ett sådant system ska riggas och fungera är just nu under diskussion men jag menar att det krävs ett gemensamt ansvar för risktagandet i verksamheten. Om vi tar gemensamt ansvar behöver inte varje enskild forskargrupp spara i rädsla för sämre tider. Att hitta ett nytt system är dock ingen lätt nöt att knäcka och flera utredningar och förslag har lagts fram genom åren, dock utan framgång.

Mer strategier: En digitaliseringsstrategi och en kulturstrategi håller på att tas fram och de kommer att komplettera den övergripande strategiska planen. Digitaliseringsstrategin tar ett samlat grepp om digitalisering, i allt från e-lärande till forskning och administrativa system.

Kulturstrategin har nyligen gått ut på remiss i organisationen. Kortfattat handlar den om att vi ska ta vara på alla de konstnärliga och kulturella kompetenser som finns i verksamheten. Kulturverksamhet finns inom flera fakulteter och inom Lunds universitets kultur- och museiverksamheter, Lukom. Strategin har tagits fram på uppdrag av ledningen och syftar till att vi själva ska nyttja universitetets hela verksamhetsbredd (här samverkar vi internt i Kulturforum LU) och att vi ska utveckla vår samverkan med omvärlden (här samverkar vi externt i Kulturrådet). Våra kulturella och konstnärliga verksamheter bidrar i allra högsta grad till att öka universitetets attraktionskraft.

Jag ser att vi har kommit en bra bit på väg i vår strävan att röra oss strategiskt framåt. Tack för alla goda tankar, idéer och arbete som gör förflyttningen möjlig!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Pengar och strategier – så rör vi oss framåt

Studievägledning till nyanlända ger snabbare rätt väg in på arbetsmarknaden

Vi pratar ofta om universitetens roll för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Det är stora ord som lätt kan verka pompösa. Men faktum är att vi på många sätt kan göra skillnad. Både inom forskning och utbildning men också i samverkan.

Ett mycket konkret exempel är det nya projektet NYAK – Nya akademiker som har startats för att tillvarata nyanländas kunskap och erfarenheter genom att snabbt hitta rätt vägar in på arbetsmarknaden. För att korta tiden för nyanlända att nå arbetsmarknaden via studier samarbetar Arbetsförmedlingen under 2017 med Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Utbildningsbakgrunden för nyanlända har förändrats stort de senaste åren. Av över 9 700 inskrivna sökande inom Arbetsförmedlingens etablering i Skåne har cirka 54 procent en avslutad gymnasieutbildning eller en påbörjad/avslutad eftergymnasial utbildning. De som är intresserade av akademiska studier kommer genom projektet NYAK att få träffa studie- och karriärvägledare på våra skånska lärosäten.

Med goda samarbeten och att vi tänker till gemensamt kan vi ta tillvara en stor potential bland alla nyanlända till vårt land.

Tack alla ni som arbetar med diverse projekt vid Lunds universitet och i omvärlden för att bidra till att lösa samhällsfrågor av det här slaget. Det gör skillnad!
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Studievägledning till nyanlända ger snabbare rätt väg in på arbetsmarknaden

ERC- anslagen är ett starkt bevis på att vi bedriver toppforskning

Ikväll uppmärksammar vi och firar alla de forskare som har fått ERC-anslag genom åren. Minglet anordnas med anledning av att ERC, det europeiska forskningsrådet, firar 10 år.

ERC har totalt delat ut 11 miljarder euro under sina tio år till forskning. Av dessa har 367 miljoner euro gått till Sverige och 77 miljoner euro till Lunds universitet. Det är en fantastiskt fin utdelning som vi har fått!

Vi har dessutom sett en uppåtgående trend (de beviljade anslagen ligger på 13 procent) och inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 som startade 2014 har Lund fått störst anslag av alla svenska lärosäten. Extra roligt är också att Lunds universitet verkligen är framgångsrikt över bredden. Hela fem fakulteter har fått dessa prestigefulla anslag och förhoppningsvis kan fler få dem i framtiden.

ERC-anslag anses över hela världen som ett tecken på excellent forskning – både för den enskilde forskaren som tilldelas dem och för värduniversiteten.

Kunskapen och erfarenheten som genereras från denna forskning är oerhört värdefull och det är viktigt att vi tar tillvara på den genom att sprida goda exempel och dela kunskap mellan fakulteter och varandra, i allt från att skriva ansökningar till karriärutveckling. Excellenta forskningsmiljöer ger dessutom ringar på vattnet för ytterligare stark forskning och bidrar till att stärka den forskningsbaserade utbildningen. På onsdag 15 mars ges möjlighet, för alla som vill, att träffa ERC-vinnare på Pufendorf och höra om deras erfarenheter.

Jag är mycket stolt över den här fina utvecklingen. Tack och grattis till alla forskare som gjort den möjlig och som bidrar till Lunds universitets excellens! Tack också till Forskningsservice som så framgångsrikt hjälpt till att lotsa universitetets forskare till framgångsrika anslag!
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för ERC- anslagen är ett starkt bevis på att vi bedriver toppforskning

Internationella kvinnodagen – passar på att påminna om vårt jämställdhetsmål

Idag är det internationella kvinnodagen och vid Lunds universitet uppmärksammas det bland annat med seminariet ”Kvinnor – styrkor, möjligheter och-hot”.

Jag passar på att påminna om det mål som vi har satt att 40 procent av nyanställda professorer ska vara kvinnor år 2020 (mot 27 procent 2015). En del tolkar det som att vi ska kvotera in kvinnor, men det handlar inte om det utan det handlar om att se vilka hinder som ligger för kvinnor att göra en karriär i akademin och undanröja dem. Det handlar om att se om det finns strukturer inom akademin som gagnar män, exempelvis att män företrädesvis ser kompetens i sina manliga nätverk och i sina likar och att detta i sig ger en uppåtgående spiral för män som redan är i majoritet.

Man kan inte bara se på den formella strukturen på en arbetsplats, att räkna andelen kvinnor och män på ledande positioner och i beslutande organ, och tro att det är ett mått på jämställdhet. Man måste också se hur de informella strukturerna ser ut och var de viktiga besluten fattas och av vem samt vilka uppgifter kvinnor och män ges i de olika organen. Ges kvinnor färre prestigeuppdrag än män under karriären på grund av informella, manliga strukturer?

Arbetet att skapa lika förutsättningar för män och kvinnor kan inte starta när man står inför professorsbefordran utan det ska starta långt tidigare i karriären. Vi behöver därför också se över om karriärvägarna behöver anpassas för att passa både män och kvinnor. När kvinnor och män har samma villkor under sin karriär och samma möjligheter att förverkliga sina yrkesplaner då är jag nöjd!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Internationella kvinnodagen – passar på att påminna om vårt jämställdhetsmål

Goda exemplen ska spridas

Stort tack till deltagarna i Erfaren ledare som under Rektors ledningsråd – Live! presenterade sina förslag, utifrån sina egna erfarenheter av ledarskap vid universitetet, hur man bör implementera den strategiska planen. Flera intressanta exempel presenterades på workshops och seminarier för att fånga upp diskussioner om hur man kan skruva verksamheten så att den rör sig strategiskt framåt.

En viktig punkt som de tog upp är att använda de redskap som redan finns, t.ex för styrning såsom verksamhetsplaner och resursfördelning. Man kan också tänka sig att föra in diskussionen om prioriteringar utifrån den strategiska planen i prefektkontrakten.

Att kunna följa upp hur och om universitetet rör sig och mäta förändring är givetvis också en viktig fråga. Även här föreslog deltagarna att de befintliga administrativa systemen används (än mer) för att analysera utveckling inom personal, kompetensutveckling, karriärutveckling, ekonomi, studentrörlighet.

Jag kommer också att ta med mig en annan, mycket viktig sak: att vi ska bli bättre på att uppmärksamma goda exempel och sprida dem vidare till varandra. Vid LU finns så många goda idéer, lyckade resultat, framgångar och erfarenheter som behöver lyftas upp och spridas i organisationen.
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Goda exemplen ska spridas

Så skulle jag ha gjort om jag vore rektor

På torsdag den 2 mars är det dags för nästa Rektors ledningsråd – live! Då kommer jag och ledningsrådet att få reda på hur vi bör göra för att förverkliga den strategiska planen. Det är deltagarna på utbildningen ”Erfaren ledare” som kommer att presentera sina förslag på vad som bör göras och hur.

Rubriken på Rektors Ledningsråd – live är ”Så skulle jag gjort om jag vore rektor” och jag tror att det finns många fler än deltagarna på utbildningen som har idéer på hur vi ska arbeta framöver för att ta universitetet in i framtiden. Seminariet är öppet för alla anställda och studenter så passa på att komma till Palaestra kl 16-17 och diskutera med ”Erfaren ledare”-deltagarna och oss i rektors ledningsråd.
Torbjörn

 

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Så skulle jag ha gjort om jag vore rektor